право на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от ЗКПО

Изх. №24-33-22
Дата: 15.06.2009 год.
ЗКПО, чл. 184.
Относно: право на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от ЗКПО
По повод Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-22/19.02.2009 г., Ви уведомявам следното:
Отговор на поставените от Вас въпроси, свързани с правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от ЗКПО за дърводобивна дейност се съдържат в становище на Националната агенция за приходите Изх. № 91-00-237/02.06.2009 г., копие от което Ви изпращам.
Относно въпроса за правото на преотстъпване на корпоративен данък за дейността по отглеждане на фиданки изразявам следното становище:
Развъждането на фиданки в горски разсадници представлява производствена дейност по смисъла на § 1, т. 28 от ДР на ЗКПО. При отглеждането на фиданки крайният продукт на производството, а именно фиданките, попадат в обхвата на Глава 6 «Живи дървета и други растения; луковици, корени и други подобни, откъснати цветя и декоративна украса» от Приложение I към Договора за създаване на ЕО и същите представляват селскостопански продукти. Следователно по отношение на тази дейност се прилага ограничението на чл. 182 от ЗКПО.
Становище в същия смисъл е изразено и от Дирекция «Данъчна политика» прив писмо Изх. № 16-12-133/27.04.2009 г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно об

Изх.: № 24-30-20Дата: 05.06.2014 год.ЗДДС, чл. 26, ал. 1;ЗДДС, чл. 26, ал. 2;ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 1;ЗСч., чл. 7.Относно: данъчно третиране на такса

ЗДДС, чл.163а

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52, Изх. № 91-00-7Дата: 20.03.2015 год.ЗДДС, чл. 163аВъв Ваше писмо, постъпило вна(ЦУ на НАП) и заведено с вх. №

ЗДДС, чл.47

1_20-18-68/03.04.2009ЗДДС, чл. 47 Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция …….., изразяваме следното принципно становище:В запитването посочвате, че сте регистрирано по ЗДДС лице. Имате

внасянето на здравноосигурителни вноски за лица, навършили 18-годишна възраст, продължаващи обучението си за придобиване на професионална квалификация след завършване на средно образование

3_3553/28.07.2009 г.ЗЗО, чл. 40, ал. 3, т. 1ЗЗО, чл. 40, ал. 5Относно: внасянето на здравноосигурителни вноски за лица, навършили 18-годишна възраст, продължаващи обучението си за