Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 20-19-39 от 09.08.2018 г., относно право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Между община С, „К“ ООД и „Е“ ООД има сключен договор за сметосъбиране и сметоизвозване, обслужване и депониране на битови отпадъци. Съгласно чл. 163а от ЗДДС общината получава фактури за извършено сметосъбиране и извършена услуга по обслужване на депо за битови отпадъци без начислен ДДС. Общината като получател на услугата самоначислява ДДС с протокол по чл. 117 от ЗДДС, който се отразява в дневника за продажби. Общинска администрация Смолян, както и звената към нея, осъществяват дейност като отдаване под наем на имущество, терени и сгради, продажба на ДМА и други.
Зададени са следните въпроси:
1. Общината има ли право на пълен данъчен кредит за направените разходи за консумирана електроенергия, вода, парно, консумативи, материали, услуги и други?
2. Трябва ли протокола по чл. 117 от ЗДДС да бъде отразен в дневника за покупки?
Поради недостатъчно изяснената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Първи въпрос: Според регламентираните в чл. 69 от ЗДДС общи условия за приспадане на данъчен кредит, регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне начисления му данък за получени стоки и/или услуги, когато използва тези стоки и услуги за извършване на облагаеми доставки. Предвид ал. 1, т. 1 от разпоредбата, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Необходимо условие е стоките или услугите да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.
За да възникне право на приспадане на данъчен кредит, трябва да е налице пряка връзка между получените от лицето стоки и услуги и използването им за извършваните от същото лице доставки, за които начислява данък (облагаеми доставки).
Що се касае до ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, същите са регламентирани с чл. 70, ал. 1 от ЗДДС.
На основание чл. 70, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато:
1. стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта;
2. стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.
По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит за начисления данък за получените стоки, които ще се използват, както за облагаеми доставки, така и за освободени доставки по Глава четвърта на ЗДДС, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 73 от ЗДДС. Съгласно цитираната норма, регистрирано лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.
Втори въпрос: На основание чл. 97а, ал. 1, б.“а“ от ППЗДДС, доставките на стоки и/или по част І на приложение № 2 от закона, описани в приложение № 2 от закона, се посочват в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“ на отчетните регистри по чл. 124 от закона с код „01“.
Съгласно чл. 97а, ал. 4 на ППЗДДС, регистрираното лице, което е получател по доставките, отразява издадените протоколи по чл. 117 или чл. 163б, ал. 1, т. 2 от закона, като задължително посочва:
а) данъчната основа в колони 9 и 14, съответно данъка в колони 10 и 15 на дневник за продажбите;
б) данъчната основа в колона 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките.
Тъй като за Вас не възниква право на приспадане на данъчен кредит, протоколът по чл. 117 от ЗДДС следва да намери отражение в кол. 9 на дневника на покупки.

5/5

Вашият коментар