Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ 71

Относно: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-252 от 24.09.2020 г., относно право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по ЗДДС извършва строителство, покупка и продажба на собствени недвижими имоти и отдаване под наем. Същото извършва строителство на обект „търговско – административни сгради с подземни гаражи“ с цел построяване на сграда и отдаването й под наем дългосрочно. В началото на строителството, дружеството като наемодател сключва договор за наем на офис в сградата с ключов клиент за срок 5 + 5 години, с начало на наемния срок от предаване на владението на офиса след разрешение за ползване. Очакваното разрешение за ползване е след 18 месеца и срока за предаване на владението върху офиса е фиксиран – след 18 месеца. В договора е предвидено, че при евентуално неспазване на срока за предаване на помещението /18 месеца/, наемодателят ще предостави на наемателя заместващо помещение, с цел да задоволи нуждата на наемателя, който на основание подписания договор за наем е прекратил наемното си отношение с предходен офис и е останал без офис. Дружеството наемодател е предвидило, че е възможно забавяне в строителството на сградата и е преценило, че разходът за наем на заместващото помещение е оправдан с цел запазване на договорните отношения с клиента за следващите 5 + 5 години в условията на пандемия и бъдещите месечни приходи, които ще са 2,5 пъти в по-голям размер от направения месечен разход. Разходът е включен при определяне на наемната цена на договора. Въвеждането в експлоатация на сградата се забавя с 1 година и 9 месеца и действително се налага дружеството наемодател да наеме заместващо помещение, в което да настани наемателят си за периода до въвеждане на сградата в експлоатация и предаване на помещението. Разходът за месечния наем на ползваното от наемателя помещение е за сметка на наемодателя. Фактурата за месечния наем на заместващото предприятие се издава на наемодателя и не се префактурира на наемателя.
Поставен е следният въпрос: Наемодателят има ли право на данъчен кредит по фактурите за наем на заместващото помещение, което е предоставено за ползване на наемателя за периода на забава?
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Условията и редът за упражняването на правото на приспадане на данъчен кредит са посочени в глава седма от ЗДДС.
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Необходимо условие е стоките или услугите да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки. В този смисъл, право на приспадане на данъчен кредит за получената от дружеството услуга – наем на заместващо помещение ще е налице единствено, ако с последното се извърши последваща облагаема доставка, т.е. същото да се предостави на наемателя възмездно.
Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с текстовете на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС. Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 2 от закона, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или по-общо за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.
Тъй като от изложената в запитването фактическа обстановка става ясно, че наетия от дружеството имот /заместващо помещение/ не се използва за облагаеми доставки от същото /не е предоставено възмездно на наемателя/, а за безвъзмездни такива, то на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС не е налице право на приспадане на данъчен кредит по получената фактура.

Оценете статията

Вашият коментар