Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за автомобил

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за автомобил

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-21-16/ 30.01.2019 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., Офис …. Изложена е следната фактическа обстановка:
Фирмата е регистрирана по ЗДДС с научно изследователска и развойна дейност.
Поставени са следните въпроси: При закупуване на нов автомобил със заводски сертификат N1 и вписване товарен автомобил в талона, който ще се ползва за нуждите на фирмата за пренасяне на специализирана апаратура, без да е вградена в него, може ли да се ползва данъчен кредит за автомобила? Поставя се същият въпрос за лек автомобил с 5+2 места.
Предвид изложената в запитването недостатъчно ясна фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 69, ал.1, т.1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.
Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС правото на приспадане на ДК не е налице независимо, че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил, както и за стоките или услугите, които са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на тези превозни средства, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.
За да се прецени дали е налице право на приспадане на данъчен кредит за начислен ДДС за придобит или внесен автомобил, следва да се установи дали автомобилът е лек по смисъла на §1, т.18 от ДР на ЗДДС. При тази преценка се вземат предвид относимите доказателства – свидетелство за регистрация и/или сертификат за съответствие от производителя на автомобила, определящ техническите му характеристики.
В §1, т.18 от ДР на ЗДДС е дадена дефиниция на понятието лек автомобил: „Лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил, автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.
При определяне на закупения от Вас автомобил категория N1 като товарен, когато притежавате съответните документи за доказване на това обстоятелство – свидетелство за регистрация и/или сертификат за съответствие от производителя на автомобила и др., както и автомобил с 5+2 места, който не се определя като „лек“ предвид §1, т.18 от ДР на ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит за същите, както и за разходите, свързани с експлоатацията им, може да се упражни при условията, визирани в глава седма на ЗДДС, когато автомобилите се използват за осъществяването на облагаеми доставки, което следва да се докаже със съответните документи.

5/5

Вашият коментар