Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 08-00-13/ 06.12.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Предстои Община да изпълни проект с комбинирано финансиране от безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент, създаден за целите на приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. В рамките на проекта ще се изгради инфраструктура и ще се закупи оборудване, необходими за създаване на интегриран жизнеспособен туристически продукт, който привлича по-голям брой посетители. Ще бъде изграден макет на открито на тракийски град ……, паркинг, хотел, ресторант, кафе, информационен център, велосипедна станция за отдаване под наем на велосипеди, многофункционална сграда с помещения за различни услуги и дейности, в т.ч. сувенирен магазин, зала за восъчни фигури, многофункционална зала за събития и атракции.
Новоизграденият комплекс, състоящ се от сгради, открити площи, оборудване и съоръжения ще се стопанисва от общинско предприятие, създадено по реда на Закона за общинската собственост /ЗОС/.
Една част от инфраструктурата ще бъде достъпна за посетителите без заплащане на такси или наем. Друга част от площите ще се отдават под наем на наематели, които представят занаяти и атракции срещу заплащане на такса от посетителите. Трета част от помещенията, площите и оборудването ще се стопанисват и управляват от общинското предприятие и в тях ще се осъществяват дейности и услуги, които ще генерират приходи. Тук попадат хотел, ресторант, кафе, велосипедна станция за отдаване под наем на велосипеди, сувенирен магазин, снимки с восъчни фигури, платени събития и атракции в многофункционална зала.
Поставен е следният въпрос: Община ……….. има ли право на данъчен кредит при изграждането на обекти и закупуването на оборудване и обзавеждане за обекти и дейности, генериращи приходи, при условие, че:
* Активите ще се предоставят под наем на друго юридическо лице?
* Активите ще се ползват от общинско предприятие, създадено по реда на ЗОС?
Във връзка с изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 69, ал. 1, т.1 от ЗДДС, регистрираното лице има право да приспадне начисления данък за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, когато стоките и услугите се използват или ще се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки.
Необходимо условие е стоките или услугите да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.
Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с текстовете на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС.
По смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато:
– стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта;
– стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.
С оглед на гореизложеното, правото на приспадане на данъчен кредит е в пряка зависимост от извършваните от лицето доставки, за които се използват получените стоки и/или услуги.
За да се упражни право на приспадане на данъчен кредит, е необходимо да са изпълнени условията на чл. 69, 70 и 71 от ЗДДС, а именно – стоките или услугите, за които се ползва данъчен кредит, да се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, да не са налице ограниченията за правото на приспадане на ДК в чл. 70 и да са налице съответните документи, посочени в чл. 71 от закона.
Следва да се има предвид и разпоредбата на чл.71а от ЗДДС. Съгласно ал.1 от тази норма, за начислен данък при придобиване или изграждане на недвижим имот, който ще се използва едновременно както за независима икономическа дейност, така и за цели, различни от неговата независима икономическа дейност, лицето има право на приспадане на данъчен кредит в съответствие с правилата на тази глава само за частта от начисления му данък, съответстваща на използването на имота за независима икономическа дейност. Частта от начисления данък, съответстваща на използването на имота за независима икономическа дейност, се определя пропорционално на степента на използването на недвижимия имот за независима икономическа дейност, като начисленият данък при придобиване или изграждане на недвижимия имот се умножи по пропорцията на очакваното му използване за независима икономическа дейност спрямо общото му използване както за независима икономическа дейност, така и за цели, различни от независимата икономическа дейност, изчислена до втория знак на десетичната запетая.
Аналогична разпоредба е предвидена и за различни от недвижими имоти стоки, които са или биха били дълготрайни активи и които ще се използват едновременно от регистрирано лице, както за извършване на независима икономическа дейност, така и за цели, различни от неговата независима икономическа дейност – чл.71б от ЗДДС.
В конкретния казус е възможно да намери приложение и разпоредбата на чл.73, ал.1 от ЗДДС. Регистрирано лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.
Предвид горепосочените разпоредби на ЗДДС, в конкретния случай преценката относно приспадането на данъчен кредит следва да се извърши от задълженото лице – общината, на база конкретната фактическа обстановка.
В допълнение е важно да се съобразят и разпоредбите на ЗДДС за извършване на годишни корекции – по чл.73, ал.6 от ЗДДС и чл.79а и 79б от ЗДДС.

5/5

Вашият коментар