Право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС.

Относно: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: С нотариален акт през 2007 г. физическо лице, което има сключен граждански брак, закупува по ? ид.ч. от два съседни поземлени имота. С дата 11.03.2008 г. на лицето е издадено разрешение за строеж върху тези терени. Строителството се извършва от ЕООД със собственик – същото физическо лице. ЕООД е регистрирано по ЗДДС и ползва данъчен кредит за разходите по строителството за периода от м.март 2008 г. до 10.02.2009 г., когато сградата е изградена в груб вид.
С нотариален акт от 28.11.2008 г. физическото лице и неговата съпруга продават на ЕООД – строител парцелите, върху които се изгражда имота. Въз основа на този нотариален акт на 01.12.2008 г. се издава допълнение към разрешението за строеж от 11.03.2008 г., съгласно което собственик на строящия се обект е ЕООД.
Зададени са следните въпроси:
1. За ЕООД, което реално извършва строителните работи, възниква ли право на данъчен кредит и за кои периоди, с оглед датите на издаване на гореописаните актове и разрешения?
2. По същия начин ли следва да се третира правото на приспадане на данъчен кредит, ако дружеството строител е ООД, в което физическото лице е един от съдружниците?
Поради недостатъчно изяснената фактическа обстановка, изразяваме принципно становище по поставените от Вас въпроси:
Съгласно чл. 92 от Закона за собствеността /ЗС/, собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако е установено друго.
От приложените към запитването нотариален акт № ../28.11.2008 г. за продажба на недвижим имот /поземлен имот/ и допълнение към разрешение за строеж № ../11.03.2008 г. от 01.12.2008 г. е видно, че собственик на поземлените имоти е “….“ ЕООД. На основание чл. 92 от ЗС дружеството е собственик и на строящата се сграда.
Правото на данъчен кредит ще е налице, когато са изпълнени предпоставките, регламентиращи това право, предвидени в Глава седма – „Данъчен кредит” от ЗДДС. Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.
Видно от разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 1 от ЗДДС данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за получени от него стоки или услуги по облагаеми доставки.
Облагаема доставка по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
При условие, че към момента на продажбата на поземлените имоти сградата не е завършена /не е издадено разрешение за въвеждане в експлоатация, за получените от дружеството стоки и услуги свързани със строителството, считаме, че във връзка с чл. 68 и чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС е налице право на приспадане на данъчен кредит, с оглед приложените към запитването документи и описаната фактическа обстановка.
Следва да имате предвид, че органа по приходите, осъществяващ съответното производство има оперативна самостоятелност и извършва преценка относно правото на приспадане на данъчен кредит на ревизирания субект съобразно представените документи. Това е пряко отражение и на действието на принципите за обективност, самостоятелност и независимост в дейността на органите по приходите.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »