Право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС в сила от 01. 01. 2007г.

Изх. №24-34-765
Дата:04.02 .2008 г.
ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС в сила от 01. 01. 2007г.
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр……, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-765 от 26. 09. 2007 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството извършва застрахователни услуги, които са предмет на освободена доставка по смисъла на чл. 47 от ЗДДС.
В тази връзка е поставен въпрос относно правото на приспадане на данъчен кредит за закупен автомобил, който е с 6+1 места.
Доколкото изложеното в запитването, не достатъчно за формулирането на конкретен отговор, предоставям на вниманието Ви следното принципно становище:
Разпоредбата на чл. 69 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ регламентира случаите, в които регистрирано по ЗДДС лице има право на приспадане на данъчен кредит. В чл. 70 от ЗДДС се съдържат ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит и според ал. 1, т. 1 от тази разпоредба, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл.69 и чл.74 от ЗДДС, когато стоките и услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта от закона.
Безспорно застрахователните услуги по чл. 47 от ЗДДС попадат в обхвата на доставките посочени в глава четвърта „ Освободени доставки и придобивания“, поради което за същият не възниква право за приспадане на данъчен кредит.
По силата на чл.69, ал.2, т.2 от ЗДДС право на данъчен кредит би възникнало в случай, че получател на застрахователните услуги е лице установено извън Общността или когато тези доставки на услуги са пряко свързани със стоки, за които са изпълнени условията на чл.28 от закона .
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

5_94-00-24/10.05.2016 г.ЧЛ. 22Г ОТ ЗДДФЛВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило писмено запитване, прието с вх. №…../18.04.2016 г. относно прилагането на разпоредбите на

прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: прилагане на ЗДДСВъв връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-……… свх.№ …от 23.12.2009г. е изложена следната фактическа обстановка:Предоставена е безвъзмездна финансова помощ при

определяне на приложимото осигурително законодателство във връзка сРегламент (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за устано

Изх. № 53-02-8316.07.2013 г. Регламент(ЕО)883/2004 Чл.11, ал. 1Чл. 13Регламент(ЕО)987/2009Чл. 21 Вдирекция „Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” …..е постъпило Вашеписмено запитване,прието свх. № 53-02-83 от 19.06.2013 г. относноопределяненаприложимотоосигурителнозаконодателствовъввръзкас

Организиране на състезания в страни от ЕС, САЩ и Азия, проучване на спортни бази изплащане на възнаграждения на чуждестранни физически лица за участия в състезания, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) .

Изх. №53-04-280/31.05.2018 г. ЗКПО – чл. 3, ал. 2; ЗКПО – чл. 12, ал. 5, във вр. §1, т. 9 от ДР; ЗКПО – чл.