прилагане на чл. 96, ал. 2, т. 2 и чл. 96, ал. 3 от ЗДДС

Изх. №24-34-721
Дата: 21.04.2008 год.
Относно: прилагане на чл. 96, ал. 2, т. 2 и чл. 96, ал. 3от ЗДДС
По повод Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-721/31.08.2007 г.,Ви уведомява следното:
Съгласно изложеното в писмото Ви „………………“ ЕООД извършва продажби на употребявани вещи на оказион, сделки по изкупуване и продажба на изделия от благородни метали и предоставя заеми срещу залог. Във връзка с така изложените факти поставяте следните въпроси: в кои случай оборота по чл. 96, ал. 2, т. 2 от ЗДДС за доставки на финансови услуги се включва в облагаемия оборот и кога извършваната дейност по доставка на тези услуги се счита за основна?
Предвид гореизложеното и описаната в писмото фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище:
Видно от описаните в запитването Ви дейности, характер на финансова услуга има само дейността по предоставяне на заеми срещу залог. Основното в дейността по отпускане на заеми срещу залог е предоставянето на паричен кредит срещу лихва. Заложените вещи служат за обезпечение на кредитора.
По смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС освободена доставка е договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) от лицето, което го отпуска. Следователно отпускането на кредит, обезпечен със залог, попада в хипотезата на чл. 46, ал. 1, т. 1 и следва да се разглежда като освободена доставка. Данъчната основа на доставката е насрещната престация на получателя – размерът на лихвата.
Данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена. Съгласно чл. 12, ал.1 от ППЗДДС с изключение на случаите по чл. 25, ал. З и 4 от закона услугата се счита за извършена по смисъла на закона на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът от нея съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
С разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС се въвежда задължение за регистрация за целите на закона за всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец.
Съгласно чл. 96, ал. 2 от ЗДДС облагаемия оборот за задължителна регистрация включва:
1.облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2.доставки на финансови услуги по чл. 46;
3.доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
В облагаемия оборот не се включват доставките по ал. 2, т. 2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето.
В Закона за данък върху добавената стойност липсва легално определение на понятието „основна дейност“. За тълкуването на понятието за целите на чл. 96 от ЗДДС, ЦУ на НАП е издало становище изх.№ 91-00-114/18.04.2008 год., копие от което Ви изпращаме.
Следва съгласно изложените в горецитираното становище критерии да определите дали извършваните освободени доставки по отпускане на кредит представляват основна дейност на Вашето дружество. Ако не представляват основна дейност, следва да се извърши преценка свързани ли са с основната дейност.
В случай, че освободените доставки са основна дейност или са свързани с основната дейност на дружеството Ви, оборотите от тези доставки се включват в облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране на разходите за обучение, извършени от едноличен търговец.

1000София, бул. “Княз Дондуков” № 52Телефон: (02) 98591Факс: (02) 9870827.№ ………………..ДОДата………………Относно: Данъчно третиране на разходите за обучение, извършени от едноличен търговец.Уважаема г-жо …,По повод Ваше

ЗДДС, чл.66, aл. 2

1_93/08.07.2008ЗДДС, чл 66 ал2 Относно : Приложението на чл.66, ал.2 от ЗДДСУважаеми г-жо …… Във връзка с Ваше запитване с вх.№ ………/08.07.2008 г., постъпило в

Становище на НАП с Изх. №53-04-296 от 28.05.2018 г.

Изх. №53-04-29628.05.2018 г. ЗДДС – чл.46ЗДДС- чл.117В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-04-296/08.05.2018 г. във връзка с прилагането