fbpx

Право на приспадане на данъчен кредит за автомобил;

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за автомобил;
Съгласно визираната фактическа обстановка в горепосоченото запитване, основната дейност на представляваното от Вас юридическо лице е предоставяне на консултантски услуги. Фирмата има договори за разработване на планове за развитие на няколко общини от ….. област за програмен период 2014-2020 година, както и оценки за изпълнение на общински планове за програмен период 2007-2013 година. За осъществяване на дейността си, управителят на фирмата, както и наетите лица, имат необходимост от провеждане на консултативни срещи в съответните общини/ общински съвети по време на изпълнение на сключените договори. Поради тези причини, е взето решение да се закупи автомобил за нуждите на фирмата, марка и модел „Киа Спортидж” 2.0i, със сертификат N1. При използването на автомобила ще бъдат съставяни всички законово изискуеми документи, описващи маршрутите и пробега на автомобила. Посочвате, също така, че автомобилът ще бъде закупен на база договор за финансов лизинг за период от 3 или 5 години.
Въпросът, който поставяте, е следният:
Има ли право на приспадане на данъчен кредит, представляваното от Вас лице, при закупуването на гореописания автомобил?
Във връзка с поставения от Вас въпрос в запитването, изразяваме следното принципно становище.
Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл.69 и 74 от материалния закон, когато е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил, както и когато стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материални. Такива са разпоредбите на чл.70, ал.1, т. 4 и т.5 от Закона. В тази връзка, с текста на параграф 1, т. 18 от ДР на същия нормативен акт, е дадено определение на понятието „лек автомобил”: това е автомобилът, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил, автомобилът, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. В текстовете на ЗДДС, понятията „товарен автомобил” и „автомобил, предназначен за превоз на товари”, не са дефинирани.
Във фактическата обстановка на запитването, посочвате, че при закупуването на съответният автомобил ще разполагате със сертификат „N1” за същия.
С оглед на гореизложеното, считаме, че при наличие на ЕО сертификат за съответния лизингов автомобил – тип „N1”, не следва визираният в запитването автомобил да може да бъде определен като „лек автомобил” по смисъла на Параграф 1, т.18, изречение първо от ДР на ЗДДС, тъй като е предназначен за превоз на товари, а според изречение „второ” на цитираната правна норма, предназначените за превоз на товари автомобили, не са „леки”.
В горепосоченото запитване, също така, посочвате, че автомобилът ще се използва за осъществяване на дейността на фирмата, и по точно – извършване на консултативни срещи в Общини и Общински съвети във връзка с разработване на планове за развитие на няколко общини, както и оценки на изпълнението на общински планове за съответни периоди. В тази връзка, ако е и изпълнено условието на чл.69, ал.1 от материалния закон, а именно, стоката да се използва за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки, няма основание да бъде отказано правото на приспадане на данъчен кредит за същия този автомобил.
В случая, следва да се имапредвид и разпоредбата на чл.9, ал.3 от ЗДДС, съгласно която при използване на вещта за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето или за лични нужди, е налице безвъзмездна, приравнена на възмездна доставка на услуга по предоставянето на автомобила. Тъй като това е често срещана хипотеза, за целите на начисляването на дължимия данък следва да се анализира наличието на пътни листове, разходо – оправдателни документи за използвано гориво, товарителници и други с цел да се установи реалното ползване на същия. Данъчната основа при тази доставка следва да се определи съгласно чл.27, ал.2 от ЗДДС.
Обръщаме внимание, че настоящето становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато във възложено по реда на ДОПК производство се установи фактическа обстановка, различна от описаната в запитването, Вие не бихте могли да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагането на Наредба № Н-18 на Министъра на финансите от 13.12.2006 г.. изразявам следното становище:

2_2274_1/29.08.2008Наредба №Н-18/2006 г.ЗДДС,чл.118, ал.1Отправили степисмено запитванедоДирекция „ОУИ”-….., в което сте поставили следния въпрос: Във връзка с въвеждане на ПОС-Терминал за разплащания с банкови карти, в експлоатирания от Вас обект – магазин, следва ли плащанията, които се осъществяват с банкови карти да бъдат придружени и с фискален бон от фискалния апарат. Във връзка с поставените в

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-02-124/19.12.2013 г.ЗДДС,ППЗДДС,чл.21, ал.2 чл.54, ал.2чл.39, т.1 чл.113, ал.1чл.96, ал.1 и ал.2чл.113чл.124, ал.1 и ал.2В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 53-02-124/10.10.2013 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).Изложена е следната фактическа обстановка:Диагностично – консултативен център … е регистриран

Писмо с Изх. №53-04-657#2/30.09.2019 г.; ЗКПО – чл. 195, ал. 1; ДОПК – чл. 140, ал. 1

Изх. №53-04-657#2/30.09.2019 г. ЗКПО – чл. 195, ал. 1 ДОПК – чл. 140, ал. 1 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено запитване, прието с вх. №53-04-657#2/2019 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Между

прилагане на разпоредбите на част четвърта от ЗКПО

Изх. № 26-М-139Дата: 20.09.2012 год. ЗКПО, чл. 204; ЗКПО, чл. 209.Относно: прилагане на разпоредбите на част четвърта от ЗКПОВнае постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 26-М-139#2/04.07.2012 г., в което сте описали следната фактическа обсатновка:„………” ООД е предприятие, което осигурява временна работа при условията на раздел VІІІв, глава пета от Кодекса на труда /КТ/. За

изплащане на дивидент във връзка с прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой

Изх. № М-24-33-88Дата: 10.08.2011 год.ЗОПБ, чл. 3, ал. 1, т. 2.ОТНОСНО: изплащане на дивидент във връзка с прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой По повод на постъпило в ЦУ на НАП запитване във връзка с прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) при изплащане на дивиденти на акционерите в

Задължение за регистрация при извършване на дистанционна продажба

5_111 / 03.07.2008г.ЗДДС, чл.14, чл.20Относно: Задължение за регистрация при извършване на дистанционна продажбаВъв връзка с подаденото от Вас писмо с вх. № 94-00-111/27.05.2008г. по описа на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. София, Ви уведомяваме следното:В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Фирма ……. е лицензирана в Чехия за търговия с медицински изделия и

Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях л

Изх. № М-26-00-51Дата: 17.06.2014 год. КТ, чл. 222, ал. 1; КТ, чл. 328, ал. 1, т. 2; КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1; Наредба № Н-8 – приложение № 1 към чл. 2, ал. 1.ОТНОСНО:Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване

запитване по ЗДДС

ОТНОСНО: запитване по ЗДДСВ Дирекция ”ОУИ” –постъпи писмено запитване с вх. № …/ 20.06.2011 г., относно прилагането на ЗДДС. Във връзка със започване на дейност по отдаване под наем на леки автомобили от регистрирано по ЗДДС лице са поставени следните въпроси:1.При закупуване на автомобили от държави членки на Европейския съюз, има ли право дружеството на

Scroll to Top