fbpx

Освободени доставки по чл.41, ,т.1 от ЗДДС и осигурителни вноски за учителския пенсионен фонд;

ОТНОСНО:Освободени доставки по чл.41, ,т.1 от ЗДДС и осигурителни вноски за учителския пенсионен фонд;
Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от вас дружество е регистрирано по ЗДДС и притежава Лицензия на център за професионално обучение № 2014121191 от 13.02.2015г., издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение, копие от която сте приложили към горецитираното запитване. Предмет на лицензията е извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл.12, т.1,2 и 6 и в съответствие с чл.49а, ал.1 от Закона за професионалното образование и обучение по професии и специалности, описани в приложение, което е неразделна част от същата.
В тази връзка поставяте следните въпроси:
1. Можете ли на основание чл.41, т.1, Б.“а“ от Закона за данък върху добавената стойност да считате, че обучението в „Автошкола ……“ ЕООД е освободена доставка и да не начислявате ДДС? Ако доставката на обучение е освободена, да считате ли, че сте без право на данъчен кредит за покупките и, че не следва да начислявате ДДС на продажбите в учебния център?
2.Трябва ли да начислявате учителски пенсионен фонд? В наредбата пише, че е така, ако сте регистрирани в Просветата, а Вие сте регистрирани в НАПОО – Национална агенция за професионално образование и обучение?
Във връзка с изложената фактическата обстановка посочена от Вас в Запитването и съгласно действащата към настоящия момент нормативна уредба по данъчното и осигурително законодателство, изразяваме следното принципно становище.
По Закона за данък върху добавената стойност:
По смисъла на чл.41, т.1, б.“а“ от Закона за данък върху добавената стойност, освободена доставка е предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификацията и повишаването на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от институции в системата на предучилищното и училищното образование по Закона за предучилищното и училищното образование , институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно – просветни или научни институции.
В чл.18, т.5 от Закона за професионалното образование и обучениее посочено, че центровете за професионално обучение са институция в системата за професионалното образование и обучение. Същите подлежат на лицензиране по предвидения в закона ред, като по силата на чл.49а от ЗПОО, лицензията дава право за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация или за извършване на професионално ориентиране. Предвид ал.5 на чл.49а от ЗПОО правата по издадената лицензия не могат да се прехвърлят.
Съгласно чл. 22, ал. 6 от ЗПОО лицензията за професионално обучение или за професионално ориентиране се издава от Националната агенция за професионално образование и обучение,
В чл.5, ал.2 от ЗПОО е посочено, че професионалното обучение осигурява придобиването на квалификация по професия или по част от професия, както и усъвършенстването и. Съгласно чл.6, ал.1 от ЗПОО професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
Видно от представената към запитването Лицензия за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл.12, т.1, 2 и 6 и в съответствие с чл.49а, ал.1 от ЗПОО по посочените професии и специалности, същата е издадена на център за професионално обучение „Р.П.“ към „Автошкола …“ ЕООД като е посочен и БУЛСТАТ …. на сдружението.
От гореизложеното и във връзка с чл.41, т.1, б.“а“ от Закона, считаме, че предоставяните от Център за професионално обучение „Р. П.“ услуги по извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, които конкретно са посочени в приложената към запитването лицензия, следва да се считат за освободени доставки. Поради което, при извършването на такива, представляваното от вас дружество, притежаващо съответния учебен център не следва да начислява данък върху добавената стойност в издадените от същото данъчни документи, като основанието за това е текста на „чл.41, т.1, б.“а“.
По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит за стоките и/или услугите, използвани от дружеството в качеството му на учебен център за предоставяните от същото освободени доставки, коментирани по-горе, е в сила разпоредбата на чл.70, ал.1 от материалния закон, а именно, че правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл.69 и 74 от Закона, когато стоките или услугите са предназначени за извършването на освободени доставки по Глава четвърта от същия.
Във връзка с доставките на услуги по организиране и провеждане на шофьорски курсове, които услуги не попадат в професионалните обучения, посочени в Приложението към Лиценза Ви за център за професионално обучение, считаме, че същите попадат в хипотезата на облагаеми доставки по чл.12, ал.1 от материалния закон.
По прилагане на осигурителното закондателство:
Средствата в учителския пенсионен фонд се набират от осигурителни вноски, които ежемесечно се превеждат във фонда за лица, заемащи длъжности, за които се признаваучителски стаж. Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер 4,3 на сто и е изцяло за сметка на осигурителя (основание § 22, ал. 7 /отм. – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г./ от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ и чл. 6, ал. 7 /нова – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г. от КСО).
Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) учителски стаж е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.
Учителски стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа (чл. 19, ал. 2 от НПОС).
Учебни и възпитателни заведения по смисъла на чл. 19, ал. 1 от НПОС са създадените по реда на Закона за народната просвета (чл. 19, ал. 3 от НПОС).
За учителски стаж се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността “възпитател“ в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността “възпитател“ в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността “педагог“ или “възпитател“ в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли (чл. 19, ал. 4 от НПОС).
От изложеното в запитването и приложените към него копия на документи е видно, че представляваното от Вас дружество е получило лизенз от Националната агенция за професионално обучение за откриване на Център за професионално обучение с предмет на дейност – осъществяване на професионално обучение по професии и специалности, описани в приложение към лиценза. Център за професионално обучение “Р. П.”, учреден към „АВТОШКОЛА …..” ЕООД, вписано в Търговския регистър на 27.12.2011 г., не представлява учебно заведение по смисъла на чл. 19, ал. 3 от НПОС, тъй като не е структура, създадена по реда на Закона за народната просвета (отменен с § 6, т. 1 от ПЗР на Закона за предучилищното и училищното образование – ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.). Следователно, дружеството не следва да внася осигурителни вноски за Учителския пенсионен фонд, в случай че в него има назначени лица на учителски длъжности.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство по сключен договор с ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ЕБВР)

Изх. № 94-Е-146Дата: 08.10.2019 год. ЗДДФЛ, чл. 29; ЗДДФЛ, чл. 75; КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство по сключен договор с ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ЕБВР) Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ОДОП …… в Централно

Прилагане на ЗДДС.

Относно: Прилагане на ЗДДС. По повод на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – ….свх. № …/03.04.2012 г., Ви уведомяваме за следното:В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На 22.03.2012 г. сте сключили сделка за доставка на елементи за трибуни с френска фирма, като общата стойност по договора е € 245851. Експедицията на тези елементи

запитване по ЗДДС

ОТНОСНО: запитване по ЗДДСВ Дирекция ”ОУИ” – постъпи писмено запитване с вх. №…./ 25.05.2011 г., относно прилагането на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка:С Ревизионен доклад на дружеството е отказано правото на приспадане на данъчен кредит по фактура за закупена стока. Същата е заведена по сметка 304 и следва да бъде продадена на купувач, който

ползване на данъчен кредит при отдаване под наем на недвижим имот

1_232/19.12.2007ЗДДС, чл 69До На Ваш Относно: ползване на данъчен кредит при отдаване под наем на недвижим имотВъв връзка с ваше запитване с вх.№ ……. , постъпило в Дирекция ОУИ Бургас, изразяваме следното принципно становище:Въпросът относно определяне на размера на наемната вноска след регистрацията ви по ЗДДС не е от компетентността на НАП. Когато при договаряне

следва ли да се посочва в договора работно време не е от компетентността на НАП.Компетентна по въпроси свързани с трудовото законодателство е Дирекция Областна инспекция по труда гр. ……

1_932/25.11.2009г.чл.4,ал.3, т.2 от КСОВъв връзка с запитване с вх.№ …………., постъпило вДирекция „ОУИ” – гр……….., изразяваме следното становище: С писмено запитване са поставениследните въпроси :1. Кога следва да се сключи договор с прокурист на ЕТ в случаите когато самоосигуряващото се лице/ЕТ/ е във временна неработоспособност при бременност и раждане и за отглеждане на малко дете

Кога следва да се издаде протокол по ДДС, който да се отрази в дневника за продажби и дневника за покупки за извършената сделка с машината?

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 96-00-728/ 01.11.2012г. в Дирекция «ОУИ»- е изложена следната фактическа обстановка: Фирма « » ООД доставя машина от австрийска фирма, съгласно договор с италианска фирма по договор за безвъзмездна финансова помощ с МИЕТ. Доставката на машината е извършена на 28.09.2012г. и 29.09.2012г., което е видно от

наличието на интерес от подаване на искане по чл.129 от ДОПК.

Изх. № 04-19-1008Дата:09.11.2009 г. ЗКПО/отм./, чл. 34, ал. 4;ДОПК, чл. 129;ДОПК, чл. 133;ДОПК, чл. 134.Във връзка с Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП и заведено с вх. №04-19-1008/01.09.2009г. на ЦУ на НАП по повод искане на „……………..” S.p.A- гр…………, ……… , изразявам следното становище:Искането на „……………..” S.p.A- гр…….. , ……….. е за възстановяване на

осигуряване на служители на вероизповедания, получаващи възнаграждение от църковно настоятелство

2_2633/ 29.10.2008 г.КСО – чл.4, ал.3, т.5 и 6ЗЗО – чл.40, ал.1, т.3;чл.40, ал.5 ОТНОСНО:осигуряване на служители на вероизповедания, получаващи възнаграждение отцърковно настоятелство От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че църковното настоятелство към храм „……………….”, гр………………….. е наело срещу заплащанеслужители /пенсионери/ по време на християнските празници с месечно възнаграждение по малко от

Scroll to Top