право на приспадане на ДК за поддръжката на лек автомобил

ОТНОСНО: право на приспадане на ДКза поддръжката на лек автомобил

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-………. свх. № …. от 02.03.2010г. е изложена следната фактическа обстановка:
През м.04.2009 г. фирмата е закупила нов автомобил и е приспаднала данъчен кредит за покупката и разходите, свързани с експлоатацията.
Поставен е въпросът, предвид промените в ЗДДС от 01.01.2010 г. може ли да се ползва данъчен кредит за консумативите и поддръжката, след като автомобилът е с 6+1 места и се ползва само пряко за дейността на фирмата-проектиране и авторски надзор на труднопроходими терени и високопланински обекти.
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос, изразяваме следното становище:
Считано от 01.01.2010г. е променено определението за лек автомобил. По смисъла на параграф 1, т.18 от ДР на ЗДДС, “лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. При определяне броя на местата за сядане по изречение първо се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя.
Във Вашето запитване не е изяснено колко са местата за сядане, монтирани от производителяи има ли допълнително монтирани седалки.
Следва да имате предвид, че от 01.01.2010г. автомобил с до 5 места, се счита за лек и предвид ограниченията на чл.70, ал.1, т.5 от ЗДДС, не е налице право на приспадане на данъчен кредит за разходите за експлоатация на същия. В случай, че има допълнително монтирани седалки, в резултат на което те са 6+1, горната хипотеза отново е приложима и няма да възникне правото на приспадане на данъчен кредит за поддръжката на автомобила след 01.01.2010г.
Обстоятелството, че този автомобил се използва пряко за дейността на фирмата, не попада сред изключенията на чл.70, ал.2 от ЗДДС и в този смисъл не възниква право на приспадане на ДК за поддръжката му.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »