правото да се възползвате от данъчното облекчение, предоставено по реда на чл.184 от ЗКПО, на преотстъпен 100 % корпоративен данък по годишна данъчна декларация за 2012 година.

2_389/20.03.2013г.
ЗКПО – чл.182, ал.2;
ЗКПО – чл.184;
ЗКПО – чл.188;
ЗКПО – чл.167;
Закона за лечебните растения, ДР – §1, т.2.
Дружеството, което представлявате извършва дейност, свързана с изкупуване, почистване, сортиране и др.механична обработка на билки в с………., общ………… Община …………… е посочена в Списъка на общините с равнище на безработица със или над 35 на сто по-висока от средното равнище за страната за 2011 година, издаден на основание на чл.183, ал.1от ЗКПО. Билките реализирате основно за износ за трети страни и за държави-членки на Европейския съюз /ЕС/. Считате, че не попадате в обхвата на ограниченията на чл.182, ал.2 от ЗКПО, съответно в посочените дейности в Приложение I към Договора за създаване на Европейската общност.
Във връзка с изложените факти и обстоятелства, поставяте въпрос относно правото да се възползвате от данъчното облекчение, предоставено по реда на чл.184 от ЗКПО, на преотстъпен 100 % корпоративен данък по годишна данъчна декларация за 2012 година.
С оглед на предоставената на Националната агенция за приходите компетентности действащата към настоящия момент нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
В изложените факти и обстоятелства не сте упоменали изрично какво данъчно облекчение ще ползвате – минимална помощ съгласно чл.188 или държавна помощ за регионално развитие съгласно чл.189 от ЗКПО. Изхождайки от поставения в запитването въпрос относно приложението на чл182, ал.2 от закона, приемаме и настоящето становище съдържа разяснение относно облекчение по реда на чл.184 от ЗКПО, което представлява минимална помощ по смисъла на чл.188 от с.з.
Едно от данъчните облекчения, които предоставя ЗКПО е преотстъпване на корпоративен данък в размер до 100 на сто на предприятия, които извършват производствена дейност, включително производство на ишлеме, единствено в общини, в които за предходната година преди текущата има безработица с или над 35 на сто по-висока от средната за страната за същия период, съгласно чл.184, т.1 от закона. Съгласно изложеното, Вашата производствена дейност се реализира в община, която попада в Списъка на общините, издаден на основание чл.183, ал.1 от ЗКПО във връзка с чл.184 от с.з. за 2011 година.
Ползването на данъчното облекчение по реда на чл.184 от ЗКПО, освен условието в т.1,е обвързано и в зависимост от изпълнението и на редица други законови изисквания, с които следва да се съобразите:
– Дружеството да извършва производствена дейност, като под производствена дейност следва да се има предвид дефиницията, дадена на понятието в § 1, т.28 от ДР на ЗКПО за целите на чл.184;
– Дружеството да не попада в обхвата на ограниченията, посочени в чл.182, ал.2 от ЗКПО;
– Дружеството да е изпълнило изискванията, регламентирани в чл.188 от ЗКПО, касаещи данъчно облекчение, представляващо минимална помощ;
– Дружеството да е изпълнило общите изисквания на закона, разписани в Раздел I Общи разпоредби на Глава Двадесет и втора от ЗКПО.
Видно от информацията в запитването, дружеството извършва дейност по изкупуване и преработка на билки, която включва сортиране, почистване и др. механична обработка, която дейност отговаря на дефиницията запроизводствена дейност по смисъла на §1, т.28 от ДР на ЗКПО.
В чл.182, ал.2 от ЗКПО са регламентирани ограничителни условия, при наличието на които данъчното облекчение за минимална помощ не следва да се ползва.
Съгласно чл.182, ал.2, т.2 от ЗКПО данъчно облекчение, представляващо минимална помощ, не се прилага по отношение на данъчно задължени лица, осъществяващи дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение І към Договора за създаване на Европейската общност /ЕО/.
В чл.32 от Договора е посочено, че под «селскостопански продукти» се разбира продукти от почвата, на животновъдството, риболова, както и продукти след първоначална обработка, пряко свързани с тези продукти.
Съгласно дефиницията на понятието “билки“, дадена м § 1, т.2 от ДР на Закона за лечебните растения, билките са отделни морфологични растителни части или цели растения, както и плодове и семена от тях, които в свежо или изсушено състояние са предназначени за лечебни и профилактични цели, за производство на лекарствени продукти, за хранителни, козметични и технически цели. Видно от това определение, билките попадат в обхвата на селскостопанските продукти по см. на Договора за създаване ЕО.
Посочените в Приложение 1 към Договора за създаване Европейската Общност селскостопански продукти по см. на чл.182, ал.2, т.2 от ЗКПО, представляват извадка от т.нар. Брюкселска номенклатура, формулирана на 15 декември 1950г. С подписването на Международната конвенция на 14 юни 1983г в Брюксел, т.нар.Брюкселска номенклатура е заменена отХармонизирана система за описание и кодиране стоките /ХС/, влязла в сила от 1988 г.
Съгласно ХС, стоките са разделени на 21 раздела, на 97 глави, като в глави от 1 до 24 условно са класирани селскостопански продукти, а от 25 до 97 – индустриални продукти.
С подписването на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета на европейската Общност от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, държавите-членки постигат съгласие за създаване на т.нар.”Комбинирана номенклатура” /КН/, в която е залегнала класификацията на ХС и съответните обяснителни бележки.
При направена от нас справкав КН, се установи, че в позиции 0910 са посочени различни видове мащерка, впозиция 1211 са включени «растения, части от растения, семена и плодове от видовете, използвани главно впарфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекомите, паразитите или други подобни, пресни или сушени, дори нарязани, натрошени или под формата на прах» и др., които попадат в цитираното по-горе определение за билки.
Запитването Ви не съдържа подробно изброени видовете билки, които включва Вашата производствена дейност, а и настоящето разяснение има принципен характер и не би могло в детайли да уточняваме кои от тях попадат и кои не в обхвата на понятието „селскостопански продукти”, съгласно Хармонизираната система, респ. КН. Предвид горното насочваме вниманието Ви към Обяснителните бележки на Хармонизираната система и нейнатаподробната класификация, респ. към Комбинираната номенклатура на Европейската общност и нейните обяснителни бележки, с цел коректното прилагане на закона. Именно Обяснителните бележки към Хармонизираната система/Комбинирана номенклатура детайлно поясняват съдържанието на отделните раздели за растителни продукти, с техните позиции и подпозиции, и кои видове растителни първични и преработени продукти се включват в тях и са селскостопански продукти по смисъла на Приложение І към Договора за създаване на ЕО.
В чл.182, ал.2, т.7 от ЗКПО е визирано друго ограничение, съгласно което данъчно задължените лица не могат да ползват данъчно облекчение, представляващо минимална помощ. Това са случаите, когато в изпълнение изискването на чл.188, ал.2 във вр. с чл.184 от ЗКПО, лицата инвестират преотстъпеният корпоративен данък в активи, използвани за дейности, свързани с износ за трети страни или държави членки.
Предвид изложеното в запитването, че произведената от Вас продукция е насочена за експорт, следва да се съобразите с ограничението на чл.182, ал.2, т.7 от ЗКПО. Горното ограничение, наложено от закона е в унисон с обхвата на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ, с цел да се ограничи предоставяне на помощ за развитие на експортно ориентирани дейности и да се стимулира реализация на вътрешния пазар.
Освен горепосочените нормативни изисквания, за да преотстъпи корпоративен данък по реда на Глава двадесет и втора от закона,данъчно задълженото лице следва да изпълни и общите изисквания на чл.167, ал.1 от ЗКПО. Изпълнението на тези изисквания се удостоверява от данъчно задълженото лице в годишната данъчна декларация (чл.167, ал.2 от ЗКПО).
Следва да имате предвид,че изпълнението на изискванията на закона за ползване на данъчно облекчение-преотстъпване на корпоративен данък- се изследва при последващ контрол по реда на ДОПК, при който всички събрани доказателства подлежат на преценка и анализ от страна на органите по приходите.

Оценете статията

Вашият коментар