въпросите по Приложение на данъчното законодателство, касаещи Вашето дружество като данъчно задълженото лице, а въпросите, които касаят данъчните задължения на предприятието на ЕТ могат да получат отг

2_382/02.03.2012 г.
ЗКПО чл.42, ал.1
В Дирекция ОУИ ……. е постъпило Ваше писмено запитване с вх.№…………., в което е описана следната фактическа обстановка:
На 28.12.2011г. дружеството „……”ЕООД сключва с ЕТ нотариално заверен договор за покупко-продажба на търговско предприятие по чл.15, ал.1 от Търговския закон, с опция за заличаване на ЕТ след датата на вписване на покупко-продажбата в Търговския регистър. На 11.01.2012г. изкупуването е вписано в Търговския регистър. Като съвкупност от права, задължения и фактически отношения дружеството придобива задължения на предприятието на ЕТ за изплащане на ренти в пари за 2010/2011г., които са били дължими към 31.10.2011г. Разходите за начисляването на рентите са отчетени счетоводно при едноличния търговец.
Поставени са следните въпроси:
1.За рентите за периода 2010-2011г., начислени в ЕТ през 2011г., но неизплатени към 31.12.2011г. от ЕТ, следва ли да се приложи чл.42, ал.1 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат на дружеството, което придобива предприятието на ЕТ?
2.Когато през 2012г. дружеството изплаща дължимите стари ренти /за 2010-2011г./, следва ли да приложи чл.42, ал.3 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат за 2012г.?
3.През 2012г. дружеството ще доначисли разходи за ренти, обвързани с окончателната реализация на продукцията /факт през м.01.2012г./ и ако до 31.12.2012г. не изплати тези ренти, ще следва ли увеличение на счетоводния финансов резултат на дружеството по реда на чл.42, ал.1 от ЗКПО?
Във връзка с поставените въпроси Ви уведомяваме, че съгласно разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК писмените становища по приложението на данъчното и осигурителното законодателство ангажират приходната администрация.
Предвид гореизложеното при описаната фактическа обстановка изразявамеследното принципно становище относно въпросите по приложение на данъчното законодателство, касаещи Вашето дружество като данъчно задълженото лице, а въпросите, които касаят данъчните задължения на предприятието на ЕТ могат да получат отговор, ако бъдат поставени от същия:
Според информацията в запитването разходите за ренти, които са възникнали преди придобиването на предприятието на ЕТ, са начислени в счетоводството на ЕТ, следователно са намерили отражение под формата на разходи при определяне на счетоводния финансов резултат на ЕТ за съответната година.
Към 31.12.2011г. дружеството има отразени задължения за ренти, които е признало като придобиващо предприятие по силата на договор за покупко-продажба на търговско предприятие на ЕТ на основание чл.15, ал.1 от ТЗ.
За 2011г. дружеството като данъчно задължено лице следва да определи данъчния си финансов резултат по реда на ЗКПО чрез преобразуване на счетоводния си финансов резултат съгласно чл.22 от с.з. по ред и начин, определени в този закон, с данъчните постоянни разлики, данъчните временни разлики и други суми в случаите, предвидени в ЗКПО.
Според чл.24, ал.1 от ЗКПО данъчни временни разлики възникват, когато приходи или разходи са признати за данъчни цели в година, различна от годината на счетоводното им отчитане. Данъчната временна разлика е разход, непризнат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане, който ще бъде признат през следващи години, когато настъпят условията за признаване съгласно част ІІ наЗКПО /чл.24, ал.2, т.1 от с.з./
В случая разходите за ренти, начислени от предприятието на ЕТ не са намерили отражение в счетоводния финансов резултат на дружеството. Ако дадените разходи не са начислени в счетоводството на дружеството, т.е. същите не участват при формиране на счетоводния му финансов резултат, тогава тези разходи не попадат в обхвата на данъчните временни разлики по смисъла на чл.24 от ЗКПО и за тях не се прилага чл.42, ал.1 от с.з.
След като дружеството не преобразува счетоводния си финансов резултат за 2011г. по реда на чл.42, ал.1 от ЗКПО с неизплатените ренти към 31.12.2011г., тогава не намира приложение и разпоредбата на чл.42, ал.3 от с.з., в годината, през която доходите са изплатени.
По информация от запитването дружеството начислява разходи за рента през 2012г., но е възможно да не изплати рентите до 31.12.2012г.
Според чл.42, ал.1 от ЗКПО разходите на данъчно задължени лица, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Ако рентите не бъдат изплатени към 31.12.2012г., с размера на разхода следва да се увеличи счетоводния финансов резултат за 2012г. на основание чл.42, ал.1 от ЗКПО.

Оценете статията

Вашият коментар