правото на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на проект, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”

3_4184/02.09.2008г.
ЗДДС, чл.70, ал.1, т.1
ОТНОСНО: правото на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка сизпълнение на проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Според изложеното в запитването задълженото лице е бенефициент по проект «Повишаване адаптивността към организационни промени на заети лица чрез обучение по част от професия». Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. При изготвянето на бюджета на проекта не са предвидени средства по раздел ”Невъзстановим данък добавена стойност”. В тази връзка се поставя въпроса възниква ли право на приспадане на пълен данъчен кредит за получените от регистрирани по ЗДДС лица стоки и услуги /учебни материали и консумативи, обяви, наеми на зали за обучение, пътни – с лично МПС на командирования и квартирни пари на обучители, предвидени по бюджет и необходими за изпълнението на проекта?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС, обн. ДВ бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ бр.113 от 28 декември 2007 г./ и ППЗДДС /обн. ДВ, бр.76 от 15 септември 2006г., посл. изм. ДВ, бр.71 от 12.08.2008 г./по зададения въпросизразяваме следното становище:
Относно третирането на ДДСпри изпълнение на проекти по Оперативните програми е издадено Указание на Министерството на финансите№ 91-00-502/27.08.2007г. на основание §6 от ПЗР от Постановление № 62 наМС от 21.03.2007г., с което са приети правила за допустимост на разходите по оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.С § 1, т.1 от ДР на постановлението е въведено понятието „Възстановим ДДС” – това е сумата на платения данък върху добавената стойност, която регистрираното по реда на ЗДДС лице има право да приспадне от задълженията си по този закон, включително когато, като е имало това право, не го е упражнило.
Съгласно т.12 от горецитираното указание невъзстановим данък (допустим разход за финансиране от Оперативните програми) е налице, когато стоките и услугите, финансирани по Оперативната програма са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта от ЗДДС, за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.
На основание чл.41, ал.1 ,б.”б” от ЗДДС освободена доставка е предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, предоставяни от висши училища по Закона за висшето образование. От приложения към запитването договор се налага извода, че във връзка с изпълнението на проекта ще предоставяте услуги, свързани с обучение по част от професия на заетилица, т.е. ще извършвате освободени доставки по смисъла на закона.
Условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са уредени в разпоредбите на чл.68 – чл.72 от ЗДДС. Съгласно чл.70, ал. 1, т. 1 от с.з. правото на приспадане на данъчен кредит не е налице когато стоките и услугите са предназначени за извършване на освободени доставки.
Предвид гореизложеното, за Вас не възниква право на приспадане на данъчен кредит за получените доставки настоки и услуги въввръзка с изпълнението на проекта. В случая е налице „невъзстановим данък” по смисъла на т.12 от указаниe 91-00-502/27.08.2007г. на МФ.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *