правото на приспадане на данъчен кредит за извършената реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа и изградените клонове на канализационната мрежа. са зададени следните въпроси:

5_07-00-6/ 21.06.2011г.
ЗДДС, §30 от ПЗР на ЗИДЗДДС ( ДВ, бр.94 от 2010г., в сила от 01.01.2011г.)
В запитването е посочено, че общината е регистрирано по ЗДДС лице. С договор за учредяване на концесия за предоставяне на особено право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост от 01.01.2006г. общината предоставя право на ползване върху недвижими имоти – частна и публична общинска собственост на територията на Община „Х”. Предоставено е право на „В и К”ЕООД за извършване на търговска дейност върху концесионната площ за предоставяне на услуги по доставяне, отвеждане и пречистване на водите е свързаните с тях дейности, предназначени за обществено обслужване на населението на Община „Х”.
През 2007г. и 2008г. общината като Концедент е извършила реконструкция и рехабилитация на доста голяма част от водопроводната мрежа и е изградила доста клонове от канализационната мрежа на територията на общината, чрез възлагане на външни фирми за извършване на строителните услуги със средства на общината. Фактурите, които са издадени от лицата изпълнители са осчетоводени в счетоводството на общината , но не са посочени в дневника за покупките за съответния период, поради това, че не са имали значение при определяне на данъка върху добавената стойност като резултат за данъчния период към момента на подаване на справки декларациите.
При така изложената фактическа обстановка, предвид разпоредбите на §30 от ПЗР на ЗИДЗДДС ( ДВ, бр.94 от 2010г., в сила от 01.01.2011г.) е зададен въпрос относно правото на приспадане на данъчен кредит за извършената реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа и изградените клонове на канализационната мрежа. са зададени следните въпроси:
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
С направеното в чл. 3, ал. 5, т. 1, б. “м“ от ЗДДС ( в сила от 01.01.2011г.) допълнениепредоставянето на концесия за строителство, за услуга или за добивсе счита за независима икономическа дейност извършвана от органите на местната и държавната власт.
Във връзка с направенотодопълнение,в §30 от ПЗР на ЗИДЗДДС е уреден редътза начисляването на данък за получено авансово плащане до 31.12.2010г. и правото на данъчен кредит за закупени стоки и ползвани услуги за периода 01.01.2007г. – 31.12.2010г. По силата на ал.3 от цитираната разпоредба концедентите по договор за концесия за строителство, за услуга или за добив имат право на приспадане на данъчен кредит за получените доставки на стоки и/ или услуги през периода 01.01.2007г. – 31.12.2010г., които са използвани или ще бъдат използвани за доставки по чл. 3, ал. 5, т. 1, б. “м“ от ЗДДС. Правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява в следните срокове:
1. до 31 декември 2011 г. – за получените доставки на стоки и услуги за периода от 1 януари 2007 г. до 30 юни 2008 г.,
2. до 31 декември 2012 г. – за получените доставки на стоки и услуги за периода от 1 юли 2008 г. до 31 декември 2009 г., и
3. до 30 юни 2013 г. – за получените доставки на стоки и услуги за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г.
По отношение правото на приспадане на данъчен кредит, в преходните правила не са въведени изисквания концедентите да са отразили в дневниците си за покупки издадените фактури, във връзка с получени доставки на стоки и/ или услуги в срока по чл.72 от ЗДДС.
С оглед на гореизложеното, независимо от обстоятелството, че фактурите не са били отразявани в дневника за покупките за периода, в който са издадени, общината може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит по реда на§30 от ПЗР на ЗИДЗДДС (ДВ, бр.94 от 2010г., в сила от 01.01.2011г.).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

получено запитване във връзка с прилагането на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, изм. и доп. ДВ. бр. 80 от 28.09.2018 г. (Наредба №Н-18/13.12.2006 г.)

Изх. № 24-39-129Дата: 15.03.2019 год. ПЗР към Наредба №Н-18/13.12.2006 г., § 71, ал. 1 ОТНОСНО: получено запитване във връзка с прилагането на Наредба №Н-18 от

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки, по които получатели са дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал

Изх. №26-Б-224Дата: 13.12.2013 год.ЗДДС, чл. 17;ЗДДС, чл. 82, ал. 1;ЗДДС, чл. 113;ЗДДС, чл. 173, ал. 6;ЗДДС, чл. 174;ДР на ЗДДС, § 1, т. 5, буква

провеждане на социалното и здравното осигуряване за времето, през което работниците или служителите участват в законна стачка

ДО……………………………….Относно:провеждане на социалното и здравното осигуряване за времето, през което работниците или служителите участват в законна стачкаУважаема госпожо ………………….., Съгласно чл. 18, ал. 4 от

Данъчно третиране на плавания до сондажен кораб, който се намира в изключителната икономическа зона на България – от териториално море, преди открито море.

№ 99 / 19.02.2019г. ЗДДС; чл. 31, т. 2 ППЗДДС; чл. 31в ОТНОСНО: Данъчно третиране на плавания до сондажен кораб, който се намира в изключителната

sert