ЗЗО, чл.42, aл. 1,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 5

5_ №53-04-731/16.11.2015 г.
ЗЗО, чл. 42, ал. 1 , чл.40, ал. 1, т. 5;
В запитванетое изложена следнатафактическа обстановка:
Служител сте на ОДМВР – ….. На 21.05.2015 г. сте получил травма, вследствие на която до настоящия момент сте във временна неработоспособност.
Представил сте предработодателя всички болнични листове, издадени от ЛЛК в законоустановените срокове.
Считано от 08.06.2015 г. със Заповед №8121К-1777/15 г. на министъра на вътрешните работи сте временно отстранен от длъжност на основание чл. 214, ал. 1, т. 1 от Закона за министерството на вътрешните работи (ЗМВР)и срещу Вас е започнала проверка, която не е приключила.
С оглед предстояща операция сте установил, че от датата на отстраняване от работа до настоящия момент не сте здравно осигурен.
Във връзка с описаната фактическаобстановкае поставен следниявъпрос:
За чия сметка са здравноосигурителните вноски за периода на временна неработоспособност?
Предвид изложената фактическата обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следнотостановище:
Съгласно текста на чл. 183, ал. 1 от ЗМВР, задължителното социално и здравно осигуряване на държавните служители е за сметка на държавния бюджет.
Държавен служител в МВР може да бъде временно отстранен от длъжност с писмена заповед, когато срещу него е образувано дисциплинарно производство по чл. 207 от ЗМВР и служебното му положение би затруднило разкриването на обективната истина. В този случай отстраняването се извършва от органа, образувал дисциплинарното производство (основание чл. 214, ал. 1, т. 1 от ЗМВР).
Съгласно разпоредбата на чл. 214, ал. 3 от ЗМВР, държавният служител не получава заплата за времето, през което е бил отстранен.
На основание чл. 42, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване(КСО), паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест се изплаща от първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.
Здравноосигурителната вноска за лицата във временна неработоспособност поради болест се дължи върхуминималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Вноската е за сметка на работодателя и е равна на дължимата от него част от вноската, като се внася до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася (аргумент чл. 42, ал. 1от ЗЗО).
За възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО (за първите 3 работни дни от временната неработоспособност) осигурителните вноски се дължат по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО.
Законодателят е предвидил специален ред за прекъсване на отпуска поради временна неработоспособност, регламентиран в чл. 19, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ). Предвид цитираната разпоредба,когато лицето, което ползва отпуск по болест, заяви, че работоспособността му е възстановена преди изтичане на разрешения отпуск, и ако лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина или ЛКК, издали болничния лист, установят това, те могат да прекратят отпуска, като изпратят уведомление за това до работодателя/осигурителя. В уведомлението се посочва датата, от която се прекратява отпускът по болест.Нарушаването на режима, определен в издаден болничен лист, не се приема като самостоятелно основание за прекратяване на отпуска за временна неработоспособност (аргумент чл. 19, ал. 2 от НМЕ).
Предвид гореизложеното,временното отстраняване от работа не прекъсва режима на временна неработоспособност,съответно Вие попадате в хипотезата на чл.40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО и здравноосигурителните вноски са за сметка на работодателя.
За периода на временна неработоспособност осигурителят има задължениеежемесечно да подава декларации образец №1“Данни за осигуреното лице“
(приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г.). ‘

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

здравно осигуряване на пенсионер, упражняващ дейност като едноличен търговец

2_1987/ 26.08.2009 г.ЗЗО- чл.40, ал.1, т.2 ОТНОСНО: здравно осигуряване на пенсионер, упражняващ дейност като едноличен търговецПенсионерупражнява дейност като едноличен търговец. Въпросът който е поставен е:

Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) по отношение на данъчно третиране на доходи от дивиденти с източник в чужбина – Република Ирландия

Изх. № 94-Д-377Дата: 29.12.2017 год. ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 2; ЗДДФЛ, чл. 50; ЗДДФЛ, чл. 55, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 67, ал. 4. ОТНОСНО: Прилагане

прилагане на разпоредбите на ЗДДС

4, ал. 1 от ЗДДС регистрираното по ЗДДС лице (с изключение на тези, регистрирани на основание на вътреобщностно придобиване на стоки) има право на приспадане

Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по реда на чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по реда на чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).Във връзка с

задължение за здравно осигуряване на студент до 26 годишна възраст, редовно обучение , изразяваме следното становище:

5_94-00-219/18.11.2011г. ЗЗО, чл.40, ал.3, т.2;Фактическа обстановка: Лице с двойно гражданство е студент до 26 годишна възраст, редовно обучение.Въпрос: Как следва да се осигурява?Във връзка с

прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.) в случаите на частично плащане в брой при издадена фактура с начин на плащане „по банка“

Изх. № М-24-36-65Дата: 10.01.2020 год. Наредба №Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 1; Наредба № Н-18/2006 г., чл. 26, ал. 1; Наредба № Н-18/2006 г., чл.

aabed