правото на приспадане на данъчен кредит за придобиване и извършени разходи за експлоатация на леки автомобили по реда на ЗДДС.

Изх. № 24-34-677
Дата:21. 02. 2008 г.
ОТНОСНО: правото на приспадане на данъчен кредит за придобиване и извършени разходи за експлоатация на леки автомобили по реда на ЗДДС.
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр………… , препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх.№ 24-34-677 от 02. 08. 2007 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството смята да закупи лек автомобил, който ще използва единствено за транспортни услуги или отдаване под наем.
Въпросът, който поставяте е: Има ли право на приспадане на данъчен кредит за придобиването и експлоатацията на лекия автомобил?
Ограниченията за правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в чл. 70 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. На основание чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 и чл. 74, когато е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил. Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 5 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице и тогава, когато стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на превозните средства по т. 4, както и за получените транспортни услуги или таксиметровите превози с превозни средства по т. 4. В § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС е дадена дефиниция на понятието „лек автомобил“ – автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил лекотоварен автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.
1
Според разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗДДС ограниченията предвидени в ал. 1, т. 4 и 5 на същата разпоредба не се прилагат, когато:
1. превозните средства по ал. 1, т. 4 се използват единствено за транспортни и
охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или
подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата
им продажба;
2. превозните средствапо ал. 1, т. 4 са предназначени единствено за
препродажба /търговски наличности/.
3.стоките или услугите са предназначени единствено за препродажба /търговски
наличности/, включително след преработка;
4.стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или
експлоатацията на превозните средства по т. 1.
Следва да се има предвид, по отношение на придобити, внесени или наети леки автомобили /“леки автомобили“ по смисъла на § 1, т. 18 от ЗДДС/ и съответно стоките или услугите, свързани с поддръжката и експлоатацията им – право на данъчен кредит възниква ако същите са предназначени за извършването единствено на дейностите по чл. 70, ал. 2 от закона.
Получателят на транспортната услуга ще има право на приспадане на данъчен кредит, когато тази услуга се използва за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки и това право произлиза от разпоредбата на чл.69, ал.1, т. 1 от ЗДДС. В този смисъл, предпоставка за ползването на данъчен кредит за ползваните услуги е – лицето, което получава услугите да е регистрирано по ЗДДС и да използва тези услуги за облагаеми доставки. В противен случай няма да е изпълнено условието на чл. 69, ал.1, т.1 от ЗДДС и право на приспадане на данъчен кредит за получателя няма да възникне.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Данъчните ставки по ЗДДС

2_2664-1/06.07.2007г.ЗДДС, чл.66Относно:Данъчните ставки по ЗДДСВзапитване с вх.№ ….. сте поставили следния въпрос:Като получателпо доставка « продажба на товарен автомобил»правилно ли ви е начислен ДДС -43,01

прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Изх. № 20-00-467/ 30.01.2013 г.ЗДДФЛ, чл. 8, чл. 37, ал. 1, т. 7В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……,е постъпило Ваше писмено запитване, прието с

подаване на декларации по чл. 17 ЗМДТ за вече декларирани нежилищни имоти на предприятия, при несъответствие във вида и броя на имотите

Изх. № 08-П-22Дата: 01.09.2010 год.ЗМДТ, чл. 17Относно: подаване на декларации по чл. 17 ЗМДТ за вече декларирани нежилищни имоти на предприятия, при несъответствие във вида

Извършване на прихващане по чл. 128 от ДОПК при годишно изравняване на осигурителния доход, съгласно данните от данъчната декларация по чл.41 от ЗОДФЛ

Изх.№ 24-34-3ДОДата09.01.2007г.ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП – ГР. КЮСТЕНДИЛ, КОПИЕ:Г-Н АЛ. СВРАКОВ – ДИРЕКТОРНА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ”- ГР. СОФИЯНа Ваш № 6752/ 20.10.2006г.ОТНОСНО: Извършване на прихващане

ЗДДС, чл.28,ППЗДДС, чл.45

Изх.№ 20-00-47909.02.2018 г. чл.28 от ЗДДСчл.45 от ППЗДДСВ запитването e посочено, че дружеството Ви произвежда брикети от дървени въглища. Извършвате продажба на същите за Република

bilgi