прилагане на ЗДДС при доставка на консултантски и посреднически услуги.

Изх. № 24-34-679
Дата: 15.05.2008 год.
ЗДДС, чл. 21, ал. 1;
ЗДДС, чл. 21, ал. 3;
ЗДДС, чл. 24
ОТНОСНО: прилагане на ЗДДС при доставка на консултантски и посреднически услуги.
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. София, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх.№ 24-34-679 от 03. 08. 2007 г., и на основание чл. 10. ал. 1. т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
ЕТ „……………………..” и „…….“ ЕООД извършват услуги по проучване на българския пазар с оглед внедряване на аспирационни и филтриращи системи /без монтаж на съответното оборудване/, от фирми в Дания, Франция и Чешка Република. Дейността която извършват е свързана с извършване на маркетингови проучвания за потенциални проекти, установяване на контакти с потенциални клиенти, координиране на последващата дейност и взаимоотношения между двете страни. Чуждестранните доставчици нямат регистрация по ЗДДС на територията на България.
Въпросът, който задавате е:
1. При какви условия българските фирми следва да се регистрират по реда на чл. 96 от ЗДДС в случай, че:
– чуждестраннитефирминямат регистрацияпоЗДДСнатериториятана
България и
– чуждестранните фирми се регистрират по ЗДДС на територията на България?
В запитването се отличават два вида услуги, извършвани от българските фирми – консултантска /по повод проучването на пазара/ и посредническа /в частта му за намиране на български клиенти, координиране на последващата дейност и взаимоотношения/.
Съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ мястотона изпълнение при доставка на услуга е мястото,където доставчикът е
установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Изключение от това правило е регламентирано в чл. 21, ал. З от ЗДДС, като съгласно цитираната разпоредба, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект -мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
1.получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено
лице,установенов държава членка,различна от държавата,къдетое установен
доставчикът;
2.доставяните услуги са с предмет посочен в чл. 21, ал. З, т. 2 от ЗДДС.
От изложеното в запитването може да се направи извод, че ЕТ „……………………………“ и „……………………..“ ЕООД извършват доставки на консултантски услуги, която дейност попада в чл. 21, ал. З, т. 2, буква „в“ ЗДДС. Предвид това, че от запитването не става ясно, дали получателя /чуждестранните юридически лица/ попада в обхвата на чл. 21. ал. 3. т. 1 от ЗДДС, необходимо е да имате предвид следното:
В случай, че получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът, е налице доставка с място на изпълнение извън територията на страната. Доставките с място на изпълнение извън територията на страната не попадат в обхвата на облагаемите доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС, поради което не участват при формиране на облагаемия оборот по чл. 96, ал. 2. необходим за целите на задължителната регистрация но чл. 96, ал.1 от ЗДДС.
При условие, че получателя не попада в хипотезата на чл. 21, ал. З, т. 1 от ЗДДС, приложима е разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗДДС, според която мястото на изпълнение на доставката на услугата е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване. Като се има предвид и обстоятелството, че доставките на консултантски услуги не попадат в обхвата на освободените доставки по смисъла на чл. 38 от ЗДДС, то в този случай същите участват при формирането на облагаемия оборот по чл. 96, ал. 2 от ЗДДС, необходим за целите на задължителната регистрация по чл. 96, ал.1 от ЗДДС.
По отношение на извършването на посреднически услуги, необходимо е да имате предвид следното:
Данъчно третиране на доставката до 31.12.2007 г.
За данъчното облагане на посредническите услуги е от значение дали главната доставка има за предмет доставки на стоки или на услуги и дали действията на посредниците са от името и за сметка на доставчика или на купувача. Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, оказвана от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, когато тази услуга е свързана с доставка на услуги, различни от тези по чл. 21. ал. З, чл. 22 и 23, е мястото на изпълнение на доставката, във връзка с която е оказано посредничеството. Доколкото мястото на изпълнение на посредническата услуга по доставка на стоки не се определя от специфични критерии посочени в чл. 21, ал. 2 до 5 и чл. 24, то за мястото й на изпълнение следва да бъде приложен основния критерий посочен в чл. 21. ал. 1 от ЗДДС и това е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Това означава, че доставката е с място на изпълнение на
територията на страната и данъчната основа на същата участва при формиране на облагаемия оборот по смисъла на чл. 96. ал. 2 от ЗДДС за целите на задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.
Данъчно Третиране на доставката от 01. 01. 2008г.
С § 4 от ЗИД на ЗДДС ( обн. ДВ бр. 113 от 28 декември 2007г., в сила от 01.01.2008г.) е направено изменение на чл. 24 от ЗДДС, според което мястото на посредническите услуги, свързани с доставки на стоки, се определят от мястото на изпълнение на доставката на стока по повод, на която е оказано посредничеството. Съгласно чл. 24. ал. 2 от ЗДДС, когато получател на посредническа услуга е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от държавата членка, в която е мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване, във връзка с което е оказано посредничеството, мястото на изпълнение е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.
Доставките с място на изпълнение извън територията на страната не участват при формиране па оборота за целите на задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Изх. №94-00-43

Изх. №94-00-4328.06.2018 г. чл. 118, ал. 1 от ЗДДСчл. 118 ал. 3 от ЗДДСчл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г.чл. 4 и чл. 5

Регистрационен номер по чл.94, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на регистриран земеделски производител – физическо лице, което има регистриран и едноличен търговец

ОТНОСНО: Регистрационен номер по чл.94, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на регистриран земеделски производител – физическо лице, което има регистриран и

way way del