пределяне на данъчната основа при продажба на употребяван автомобил Рено Магнум и ремарке Раба по смисъла на ЗДДС в сила от 01.01.2007 г.

Изх. № 24-32-90……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно:определяне на данъчната основа при продажба на употребяван автомобил „Рено Магнум“ и ремарке „Раба“ по смисъла на ЗДДС в сила от 01.01.2007 г.
Уважаеми господин ,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-90/05.03.2007 г.Ви уведомява следното:
Според изложеното в запитването сте закупили през м.април 2004 г. на лизинг употребяван автомобил „Рено Магнум“ и ремарке „Раба“, които са с първоначална регистрация 1998 година. Поради предсрочно изплащане през м.юли 2006 г. на остатъка от главницата плюс съответните лихви, общата стойност на композицията е възлязла на 69213.32 лв. без ДДС. Платеният ДДС в размер на 13 842.67 лв. е ползван като данъчен кредит. Допълнително уточнено е, че продажбата на автомобил „Рено Магнум“ и ремарке „Раба“ ще се извърши на територията на страната. Поставяте следните въпроси:
1. Колко ДДС трябва да се начисли при последваща продажба на същия този автомобил:
•колкото е ползваният данъчен кредит – 13 842.67 лв.;
•12 000 лв., които са 20 % върху договорената стойност от 60 000 лв.;
•например: 8 000 лв., които са 20 % върху продажната цена от 40 000 лв., ако автомобилът е амортизиран още повече или
•друг начин на определяне?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от с.з., когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната.
Видно от изложеното в запитването ще извършите продажба на автомобил „Рено Магнум“ и ремарке „Раба“ на територията на страната, която доставка е облагаема по силата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС.
Общият ред за определянето на данъчната основа на доставките на територията на страната е посочен в чл. 26 от ЗДДС, а определянето й при специфичните случаи в чл. 27 от същия. Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице. В тази сума не се включва данъкът върхудобавената стойност. Нов момент в ЗДДС е уточнението, че не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер. Така определената данъчна основа съгласно чл. 26, ал. З от ЗДДС се увеличава с:
1. всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката;
2.всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката;
3.съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката;
4.стойността на неподлежащите на връщане от данъчно регистриран получател обикновени или обичайни опаковъчни материали или контейнери.
Съгласно чл. 15 от ППЗДДС данъците и таксите по Закона за местните данъци и такси се включват в данъчната основа на доставките, за които те са дължими.
Изцяло нов момент в ЗДДС е липсата на регулация при продажба на загуба. При стария режим съгласно чл. 29, ал. 5 от ЗДДС /отм./ данъчната основа не можеше да бъде по-ниска от себестойността, от данъчната основа при внос или от данъчната основа при придобиване. Подобна разпоредба в новия ЗДДС липсва, което означава, че в общия случай данъчната основа е договореното възнаграждение между доставчика и получателя, с увеличенията по чл. 26, ал. З от закона.
Особени случаи на регулация на данъчната основа съгласно чл. 27 от ЗДДС са налице само за някои видове доставки. Съгласно ал. 1, т. 1 от същата правна норма при доставка на стоки по чл. 6, ал. З (съгласно който за възмездна доставка на стоки се считат всички случаи на предоставяне на стоката за лично ползване и на безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху нея, ако при придобиването е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит) и чл. 7, ал. 4 (който касае един от случаите за възмездна вътреобщностна доставка на стоки), данъчната основа на доставката не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от себестойността й, а в случаите, когато стоката е внесена – от данъчната основа при вноса.
Данъчната основа е пазарната цена при доставки между свързани лица по силата на чл. 27, ал. З, т. 1 от ЗДДС.
При положение, че за Вас не са налице някои от специфичните случаи за определяне на данъчната основа регламентирани в чл. 27 от ЗДДС, в общия случай данъчната основа при продажбата на автомобил „Рено Магнум“ и ремарке „Раба“ на територията на страната е договореното възнаграждение между Вас и получателя като така определената данъчна основа се увеличава с елементите, посочени в чл. 26, ал. З от закона.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар