Подаване на данъчни декларации при прекратяване чрез обявяване в ликвидация и заличаване на търговско дружество

Изх. № 24-32-86……………..
Дата: .…………… .2008 г.
ОТНОСНО: Подаване на данъчни декларации при прекратяване чрез обявяване в ликвидация и заличаване на търговско дружество
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ……….,
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ гр……… и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-32-86/05.03.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано през 2006г. С решение № 609 от 13.07.2007г. на ….. окръжен съд е вписано прекратяването на дружеството и е открито производство по ликвидация. Във връзка с тази фактология са поставени следните въпроси:
1.Трябва ли дружеството да подаде данъчна декларация за периода от началото на годината до датата на съдебното решение или датата на получаване на съдебното решение за обявяване в ликвидация? Ако трябва какъв е срока за подаването й?
2.Съгласно чл.162, ал.1 от ЗКПО, след изтичане на шестмесечния срок за ликвидация и при подаване на искането за заличаване на дружеството по чл.273 от ТЗ, заедно с копие от него. Кое е първичното: подаването на декларацията или подаването на заявлението?
При така изложената фактическа обстановка съобразявайки относимата нормативна уредба на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл.159, ал.1 и ал.2 от ЗКПО при прекратяване се дължи корпоративен данък, който се определя на базата на данъчната печалба за периода от началото на годината до датата на вписване на прекратяването. От така определения данък се приспадат внесените авансови вноски от началото на годината до датата на вписване на прекратяването (чл.159, ал.З).
Срокът за внасяне на данъка е регламентиран в чл.160, ал.1 от ЗКПО и е 30-дневен от датата на вписване на прекратяването. Внесеният корпоративен данък при прекратяването се приспада от дължимия годишен корпоративен данък за годината на прекратяването или от дължимия корпоративен данък за последния данъчен период, когато датата на подаване на искането за заличаване при ликвидация е в една и съща година с датата на прекратяването (чл.160, ал.2).
Когато датата на прекратяване и датата на подаване на искането за заличаване при ликвидация са в различни години, с годишната данъчна декларация за годината на прекратяването се подават два финансови отчета:
^
Финансов отчет, съставен към датата на прекратяването;
^ Финансов отчет, съставен към 31 декември на годината на прекратяване на данъчно задълженото лице (чл.160, ал.З).
С това задълженията на дружеството по ЗКПО по повод на вписване на прекратяването се изчерпват. Няма предвиден регламент за подаване на данъчна декларация във връзка с настъпването на това обстоятелство.
При приключване на ликвидацията и заличаване на дружеството е приложим чл.161, ал.1 от ЗКПО, според който последният данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация, обхваща времето от 1 януари на годината, в която е подадено искането за заличаване по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), до датата на подаването му. Дружеството следва да се обложи с корпоративен данък за данъчната печалба, реализирана през последния данъчен период по общия ред на закона. Дължимият корпоративен данък е окончателен (чл.161, ал.4).
На основание чл.163, ал.1 от ЗКПО корпоративният данък за последния данъчен период следва да бъде внесен до датата на подаване на искането за заличаване. Тук следва да се отбележи, че когато датата на подаване на искането за заличаване при ликвидация е преди 31 март и корпоративния данък за предходната година не е внесен, същият се внася в сроковете за внасяне на корпоративния данък за последния данъчен период предвид разпоредбата на чл.163, ал.4 от ЗКПО.
Декларирането на корпоративния данък за последния данъчен период от данъчно задължените лица, прекратени с ликвидация става чрез данъчна декларация, която се подава на датата на подаване на искането за заличаване, заедно с копие от него (чл.162, ал.1). Искането за заличаване се подава от ликвидаторите по реда на чл.263, ал.1 от ТЗ, която норма не предвижда като необходимо условие подаване на данъчна декларация. Предвид нормата на чл.162, ал.1 от ЗКПО обаче при подаването на данъчната декларация за последния данъчен период следва да бъде подадено и копие от въпросното искане. Последното предполага, че искането по чл.263, ал.1 от ТЗ трябва да бъде подадено преди подаване на данъчната декларация в същия ден.
Във връзка с подаване на данъчната декларация за последния данъчен период следва да се има предвид и разпоредбата на чл.162, ал.4 от ЗКПО, съгласно която когато датата на подаване на искането за заличаване при ликвидация е преди 31 март и годишната данъчна декларация за предходната година не е подадена, същата се подава в сроковете за подаване на данъчната декларация за последния данъчен период.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ: //’

Оценете статията

Вашият коментар