предложение от ……………………………, във връзка със здравноосигурителния статус на българските граждани, участници в секционни избирателни комисии (СИК ) в чужбина

Изх.№ М-94-Д-253
Дата: 29.10.2019 год.
ЗЗО, чл. 33;
ЗЗО, чл. 39, ал. 1;
ЗЗО, чл. 39, ал. 6.

ОТНОСНО: предложение от ……………………………, във връзка със здравноосигурителния статус на българските граждани, участници в секционни избирателни комисии (СИК ) в чужбина

Във Ваше писмено запитване, прието с вх. №М-94-Д-253#2 от 10.07.2019 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка:
Въз основа на отговор на запитване от български гражданин с вх. №М-94-Д-253 от 03.06.2019 г. по описа на ЦУ на НАП, считате че е необходима корекция на досегашната практика по отношение на задължителните здравноосигурителни вноски на българските граждани в чужбина, участници в СИК извън страната на избори и референдуми в периода 2014 г.-2019 г.
Смятате, че неправилно НАП е променяла здравноосигурителния статус на лица, участвали в СИК извън страната, въз основа единствено и само на внесените от МВнР здравноосигурителни вноски, по начин, по който са възникнали задължения за лицата.
В тази връзка и с цел процесуална икономия и улеснение за гражданите предлагате следното служебно решение:
1. Централната избирателна комисия (ЦИК) и МВнР да съставят и изпратят на НАП списъци с трите имена и ЕГН на българските граждани, членове на СИК извън страната, с държава и дати на участие в СИК в периода от 2014 до 2019 година.
2. НАП да предприеме заличаване на декларация обр. №1 по Наредба №Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8 от 2005 г.), съответно да анулира възникнали задължения за плащане на здравноосигурителни вноски и да върне здравноосигурителния статус на българските граждани от горния списък в ситуацията от преди внасянето на здравноосигурителни вноски за участие в СИК извън страната, освен ако междувременно лицето не е променило здравния си статус по други причини.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, с оглед компетентността на НАП, изразявам следното становище:
На основание чл. 39, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за задължително осигурените лица в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), с изключение на лицата до 18-годишна възраст и лицата по чл. 40, ал. 5, от възникване на задължението им за здравно осигуряване се подават ежемесечно данни в НАП по ред, определен с наредба на министъра на финансите – Наредба №Н-8 от 2005 г.
От цитираната разпоредба е видно, че данни в НАП по реда на Наредба №Н-8 от 2005 г. се подават само за задължително осигурените в НЗОК лица.
В случаите, когато българските граждани, участници в СИК в чужбина, са подчинени на законодателството на друга държава-членка съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, те не са в кръга на задължително осигурените в НЗОК лица, поради което в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 1 и 2 от ЗЗО за тях не следва да се подават данни с декларации обр. №1 по Наредба №Н-8 от 2005 г. В случай че в разрез с цитираните разпоредби тези декларации са подадени, същите следва да бъдат заличени.
Когато членовете на СИК са в кръга на задължително осигурените в НЗОК лица по реда на чл. 33 от ЗЗО, осигуряващите, в съответствие с изискванията на законовите разпоредби, подават декларации по Наредба №Н-8 от 2005 г. Тези декларации не следва да бъдат заличени.
Съгласно чл. 39, ал. 6 от ЗЗО здравноосигурителният статус на лицата, които са задължително осигурени в НЗОК и който е необходим за упражняване на здравноосигурителните им права, се формира въз основа на данните за здравно осигуряване, съдържащи се в заявления и декларации по този закон, вписвания в официални публични регистри, писмени доказателства, предоставени от лицата, и внесените или дължимите здравноосигурителни вноски. Видно от цитираната разпоредба, данните, подадени с декларация обр. №1 „Данни за осигуреното лице“ по реда на Наредба №Н-8 от 2005 г., участват при формирането на здравноосигурителния статус на лицата.
С оглед на това, въз основа на данните, подадени с декларации обр. №1 и изцяло в съответствие със законовите разпоредби, НАП коректно е формирала здравноосигурителния статус на тези лица.
Относно предложението Ви „НАП да предприеме заличаване на декларация обр. №1 по Наредба №Н-8 от 2005 г.), съответно да анулира възникнали задължения за плащане на здравноосигурителни вноски и да върне здравноосигурителния статус на българските граждани в ситуацията от преди внасянето на здравноосигурителни вноски за участие в СИК извън страната, освен ако междувременно лицето не е променило здравния си статус по други причини“, следва да имате предвид, че декларация обр. №1 не е изпълнително основание по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и въз основа на нея не се формират задължения в данъчно-осигурителната сметка на лицето.
В Наредба №Н-8 изчерпателно е уреден редът и начинът за заличаване на подадените данни с декларации обр. №1. Както вече беше отбелязано, декларации обр. №1 се подават от осигуряващите и съответно по реда на Наредба №Н-8 от 2005 г. те могат да коригират или заличават некоректно подадените данни.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
(ПЛАМЕН ДИМИТРОВ)

5/5

Вашият коментар