предприемане на действия на органи на НАП в качеството на присъединен взискател по изпълнително дело

Изх. №24-32-28
Дата: 07.08.2009 год.
ГКП, чл. 332;
ГКП, чл. 351;
ГКП /отм./, чл. 353;
ГКП, чл. 433, ал. 1, т. 8;
ГКП, чл. 435;
ГКП, чл. 458.
Относно: предприемане на действия на органи на НАП в качеството на присъединен взискател по изпълнително дело
Видно от Вашето запитване, по искане на НАП, в качеството на присъединен взискател- държавата Окръжният съд е отменил извършеното от съдебния изпълнител разпределение на събраните суми по образуваното изпълнително дело. След това, по молба на взискателя, изпълнителното дело е изпратено на друг съдебен изпълнител /частен/, който не насрочва нова дата за предявяване на ново разпределение на сумите, предмет на отмененото разпределение.
При така описаната фактическа обстановка, считам, че Националната агенция за приходите разполага със следните възможности за действие:
На основание чл. 353 от ГПК /отм./, както и чл. 458 от ГПК, държавата се счита винаги като присъединен взискател за дължимите й от длъжника данъци и други вземания, размерът на които е бил съобщен на държавния или частния съдебен изпълнител до извършване на разпределението. За тази цел съдебният изпълнител изпраща съобщение до Националната агенция за приходите за всяко започнато от него изпълнение и за всяко разпределение.
Последиците от присъединяването на всеки кредитор, включително и държавата са, че присъединилият се взискател има същите права в изпълнителното производство, каквито има първоначалният взискател /чл. 457, ал.1 от ГПК и чл. 351, ал.1 от ГПК /отм./ Сред правата на взискателя е и правото да иска от съдебния изпълнител извършване на определено действие, както и да обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие /чл. 435 от ГПК и чл. 332 от ГПК /отм./
Тъй като в конкретния случай съдебният изпълнител не е изпратил на НАП съобщение за насрочване на нова дата за предявяване на разпределението на сумите, предмет на отмененото разпределение, то считам, че от страна на държавата, в качеството на присъединен взискател, следва да бъде поискано извършването на определеното действие. В случай, че същото не бъде извършено, то отказът може да бъде обжалван на основание чл. 435 от ГПК по реда на чл. 436 от ГПК пред Окръжния съд по мястото на изпълнение.
Следва да имате предвид, че ако взискателят не поиска изпълнителни действия в продължение на две години, то изпълнителното производство може да бъде прекратено от съдебния изпълнител на основание чл. 433, ал.1, т.8 от ГПК.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар