предприемане на действия по извършване на проверка или образуване на производство по реда на чл.112 от ДОПК предвид подадена Молба за възстановяване на акциз по СД № 282/15.06.2006г.изразяваме следно

ДО
ТД-НАП Пловдив
/на Ваш изх.№ РД-20-359/10.09.2007г./
Относно : Отмяна на Закона за акцизите от 01.07.2006г.
Уважаеми колеги,
Във връзка с постъпило запитване в Дирекция „ОУИ” Пловдив, относно предприемане на действия по извършване на проверка илиобразуване на производство по реда на чл.112 от ДОПК предвид подадена Молба за възстановяване на акциз по СД № 282/15.06.2006г.изразяваме следното становище.
Съгласно Заповед на МФVЗМФ719/23.06.06г. на Министъра на финансите и Писмо Изх. № 24-00-852/30.05.2006г. на Изпълнителния директор на ЦУ на НАП, органите по приходите следва да приемат подадените от задължените лица Справки Декларации по чл.10 от ЗА/отм/до 30.06.2006г. За започналите производства до тази дата по възстановяването на акциз се прилагат разпоредбите на ЗА/отм/ и ППЗА/отм/.
Видно от изложената фактическа обстановка органите по приходите в ТД-НАП Пловдив са извършили действията предвидени с разпоредбата начл.28 ал.5 от ППЗА/отм/.
Съгласно чл.28 ал.6 от ППЗА/отм/ Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е внесен акцизът от производителя на стоките, след като установи с проверка, че акцизът е внесен, в 7-дневен срок от получаване на документите потвърждава внесените суми с констативния протокол и изпраща констативния протокол, придружен от платежно нареждане за превеждане сумата на акциза в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на лицето.
С писмо № 101416/14.08.2006г. и Протокол № 6068/11.08.2006г. органите при ТД- НАП София отговарят, че е констатирано не внасяне на акциза от страна на доставчика по процесните фактури.
Предвид постъпилата Молба за забавено възстановяване на акцизот ЕООД „Алексман-Александър Манчев”, Директора на „ОУИ” Пловдив с писмо уведомява ТД на НАП Пловдив след преценка на органите по приходите да сепредприематдействия по възобновяване на проверката или извършване на ревизия. В случая се има предвид, че след като отново сме сезирани за възстановяването, да се предприемат действия съгласно чл.28 ал.5 от ППЗА/отм/ или при направена преценка да се образува ревизионно производство,и да се издаде Заповед за такова по реда на чл.112 от ДОПК.
Считаме, че с действията по Инструкция К -9.5 „ Извършване на действия по възстановяването на акциз”, в частност изпращане на писмо с , което ЕООД „ Алексман-Александър Манчев” е уведомен, че акциза не следва да бъде възстановен, производството по проверка за установяване на право на възстановяване на акциз е приключило.
В случая следва да се има предвид, че действията на органите по приходите за възстановяването на акциз съгласно подадена СД 282/15.06.2006г. могат да се обективират в проверка или ревизия .
Съгласно пар.73 от ПЗР на ДОПК,установяването на задълженията за акциз е в правомощията намитническите органи.
В пар.2 ал.3 от ЗАДС в сила от 04.08.2006г. е посочено, че за задълженията за акциз,възникнали до 30.06.2006г. включително, се прилагат разпоредбите на ЗА, като установяването, обезпечаването и събирането се извършват по реда на ДОПК от органите на НАП.
Принцип в правото е, че на когото са предоставени права за повече, може да направи и по-малко. Следователно след, като органите по приходите са компетентни да образуват ревизионни производства за установяване назадължения по ЗА, възникнали до 30.06.2006г., то те са компетентни да извършат и проверкапредвид установяване на право на възстановяване на акциз по СД от 15.06.2006г. Обръщаме внимание, че проверката следва да обхване и съответното Териториално митническо управление по местонахождение на доставчика/производител, вносител/, с цел установяване внасянето на акциза по сметки на същото.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” ПЛОВДИВ:
/Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »