fbpx

ДОПК, чл.112

До
Териториална Дирекция-НАП
Кърджали
/На Ваш изх.№ 12-00-5278-1/08.08.2007г./
Относно : възникнал казус с РУ „ СО” гр.Кърджали
Г-н Директор,
Съгласно визираната фактическа обстановка в отправеното ни Запитване, се интересувате възможно ли е да се извърши ревизия по реда на ДОПКза определяне на осигурителни вноски на задълженото лице ЕТ „ ……………”, за период 01.06.2003г.-31.12.2003г. на което вече е извършена пълнаревизия за същия период от органи на НОИ.
След разглеждане на приложените становища и съдебни решения на ВАС и КОС се установява следното :
На лицетоЕТ „ ……….” е извършена ревизия от органите на НОИ и са определянизадължения по:
Раздел І –ДОО по приходите и разходите на ДОО.
1.1-по приходите
-за невнесени осигурителни вноски за сметка на работодателя
-за невнесени осигурителни вноски за сметка на осигурените лица
1.2- по разходите
-установени са неправилно изплатени семейни помощи за деца
Раздел ІІ. По приходите на НЗОК
Раздел ІІІ. По приходите на ДЗПО
Ревизията обхваща периода 01.10.1996г.-31.12.2003г.
За периода 1996г. -1998г. е налице погасителна давност и задълженията са отменени.
С Решение № 22/18.07.2005г.Директорът на РУ”СО” гр.Кърджали е потвърдил ревизионният акт.
Окръжен съд Кърджали е изменил процесното разпореждане, като е намалил определените задължения по т.1.1 по приходите на ДОО –осигурителни вноски за сметка на работодателя предвид , че трудовите възнаграждения на работниците за периода юни –декември 2003г. не са изплатени към датата на ревизионния акт и в съответния периодза 2003г. Намалени са задълженията по раздел ІІ . – приходи на НЗОК и раздел ІІІ.- по приходи на ДЗПО. Върховният Административен Съд с Решението си от 24.10.2006г. е констатирал ,че правилно КОС е намалил задълженията и това следва да се счита за отмяна на задълженията представляващиразликата до намалените суми.
ВАС оставя в сила в тази част Решението на КОС и така потвърждава отмяната на Решение № 22/18.07.2005г. на Директора на РУ”СО” гр.Кърджали и потвърденото от него Разпореждане № 516 в посочените части.
Върнатата за ново разглеждане част на ревизионния акт визира задължения по раздел І. ДОО- т.1.2по разходите-неправилно изплатени семейни помощи за деца.Процесните задължения са извън компетентността на органите по приходите и предвид на това не следва да се изследва фактическата обстановка и повторното Решение на КОС за целите на настоящото становище и отговор на поставеното запитване.
Към настоящия момент ЕТ „………” е депозирал искане за възстановяване на отменените задължения по ревизионен акт на органите на НОИ.
Издадено е указание на Изпълнителният Директор на ЦУ на НАП София изх.№ 24-00-29/25.04.2007г. на основание чл.10 ал.1 т.4 от ЗНАП със задължителенхарактер за единното прилагане на данъчно-осигурителното законодателство. Същото указва действията на органите по приходите при подадени искания за възстановяване на суми по ревизионни актове по реда на КСО,отменени с влязло в сила Съдебно Решение .
При така установената фактическа обстановка и приложените доказателства се установява ,че за периода 01.01.2003г.-31.12.2003г. е извършенапълна ревизия от органи на НОИ и са установенизадължения с ревизионенакт . Същият е обжалван по съдебен ред и има влязло в сила Решение на ВАС. Съгласно разпоредбите на ДОПК ревизионно производство по реда на чл.112 или 133 не може да се образува.
В Становище от зам.Директор на НАП Кърджали Нериман Сали е посочено ,че при проверка в информационната система на НОИ за декларирани данни и внесени вноски за периода януари 2004-февруари 2007г. не са констатирани различия, за които да енеобходимоселекция и изработване на работна карта. За подадените данни в персонален регистър за 2003г. осигурителните вноски са внесени с погасяването на равизионния акт.
Следва да се обърне внимание, че в хода на съдебните производства се установява ,че за периода юни –декември 2003г. работните заплати не са изплатени към датата на ревизионния акт и осигурителни вноски за сметка на работодателя не се дължат.Предвид , което и Съдът отменя установените и определени такива с ревизионен акт.
Чрез извършване на проверка следва се установи процесните трудови възнаграждения изплащани ли са след приключване на РА и през кой период саизплащани.
Ревизионно производство може да се образува за периода на действителното изплащане на трудовите възнаграждения , които са работни заплати за 06.2003г. -12.2003г. и да се установят и определят осигурителните вноски към този момент.
ЕТ „………..” е внесъл тези осигурителни вноски за трудовите възнагражденияза период 06.2003г. -12.2003г. ,но на основание ревизионен акт. Същият е отменен в тази му част и внесените суми подлежат на възстановяване от органите на НОИ, следователно внесените осигурителни вноски ще се върнат на лицето , тъй като те не са дължими за периода 2003г. Ето защо следва да се ревизира периода , когато са действително изплатени възнагражденията и да се установят и определят дължимите към него осигурителни вноски по ДОО , НЗОК и ДЗПО.
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” ПЛОВДИВ : ……………………
/ Г. Търновалийски/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top