fbpx

ДОПК, чл.112

До
Териториална Дирекция-НАП
Кърджали
/На Ваш изх.№ 12-00-5278-1/08.08.2007г./
Относно : възникнал казус с РУ „ СО” гр.Кърджали
Г-н Директор,
Съгласно визираната фактическа обстановка в отправеното ни Запитване, се интересувате възможно ли е да се извърши ревизия по реда на ДОПКза определяне на осигурителни вноски на задълженото лице ЕТ „ ……………”, за период 01.06.2003г.-31.12.2003г. на което вече е извършена пълнаревизия за същия период от органи на НОИ.
След разглеждане на приложените становища и съдебни решения на ВАС и КОС се установява следното :
На лицетоЕТ „ ……….” е извършена ревизия от органите на НОИ и са определянизадължения по:
Раздел І –ДОО по приходите и разходите на ДОО.
1.1-по приходите
-за невнесени осигурителни вноски за сметка на работодателя
-за невнесени осигурителни вноски за сметка на осигурените лица
1.2- по разходите
-установени са неправилно изплатени семейни помощи за деца
Раздел ІІ. По приходите на НЗОК
Раздел ІІІ. По приходите на ДЗПО
Ревизията обхваща периода 01.10.1996г.-31.12.2003г.
За периода 1996г. -1998г. е налице погасителна давност и задълженията са отменени.
С Решение № 22/18.07.2005г.Директорът на РУ”СО” гр.Кърджали е потвърдил ревизионният акт.
Окръжен съд Кърджали е изменил процесното разпореждане, като е намалил определените задължения по т.1.1 по приходите на ДОО –осигурителни вноски за сметка на работодателя предвид , че трудовите възнаграждения на работниците за периода юни –декември 2003г. не са изплатени към датата на ревизионния акт и в съответния периодза 2003г. Намалени са задълженията по раздел ІІ . – приходи на НЗОК и раздел ІІІ.- по приходи на ДЗПО. Върховният Административен Съд с Решението си от 24.10.2006г. е констатирал ,че правилно КОС е намалил задълженията и това следва да се счита за отмяна на задълженията представляващиразликата до намалените суми.
ВАС оставя в сила в тази част Решението на КОС и така потвърждава отмяната на Решение № 22/18.07.2005г. на Директора на РУ”СО” гр.Кърджали и потвърденото от него Разпореждане № 516 в посочените части.
Върнатата за ново разглеждане част на ревизионния акт визира задължения по раздел І. ДОО- т.1.2по разходите-неправилно изплатени семейни помощи за деца.Процесните задължения са извън компетентността на органите по приходите и предвид на това не следва да се изследва фактическата обстановка и повторното Решение на КОС за целите на настоящото становище и отговор на поставеното запитване.
Към настоящия момент ЕТ „………” е депозирал искане за възстановяване на отменените задължения по ревизионен акт на органите на НОИ.
Издадено е указание на Изпълнителният Директор на ЦУ на НАП София изх.№ 24-00-29/25.04.2007г. на основание чл.10 ал.1 т.4 от ЗНАП със задължителенхарактер за единното прилагане на данъчно-осигурителното законодателство. Същото указва действията на органите по приходите при подадени искания за възстановяване на суми по ревизионни актове по реда на КСО,отменени с влязло в сила Съдебно Решение .
При така установената фактическа обстановка и приложените доказателства се установява ,че за периода 01.01.2003г.-31.12.2003г. е извършенапълна ревизия от органи на НОИ и са установенизадължения с ревизионенакт . Същият е обжалван по съдебен ред и има влязло в сила Решение на ВАС. Съгласно разпоредбите на ДОПК ревизионно производство по реда на чл.112 или 133 не може да се образува.
В Становище от зам.Директор на НАП Кърджали Нериман Сали е посочено ,че при проверка в информационната система на НОИ за декларирани данни и внесени вноски за периода януари 2004-февруари 2007г. не са констатирани различия, за които да енеобходимоселекция и изработване на работна карта. За подадените данни в персонален регистър за 2003г. осигурителните вноски са внесени с погасяването на равизионния акт.
Следва да се обърне внимание, че в хода на съдебните производства се установява ,че за периода юни –декември 2003г. работните заплати не са изплатени към датата на ревизионния акт и осигурителни вноски за сметка на работодателя не се дължат.Предвид , което и Съдът отменя установените и определени такива с ревизионен акт.
Чрез извършване на проверка следва се установи процесните трудови възнаграждения изплащани ли са след приключване на РА и през кой период саизплащани.
Ревизионно производство може да се образува за периода на действителното изплащане на трудовите възнаграждения , които са работни заплати за 06.2003г. -12.2003г. и да се установят и определят осигурителните вноски към този момент.
ЕТ „………..” е внесъл тези осигурителни вноски за трудовите възнагражденияза период 06.2003г. -12.2003г. ,но на основание ревизионен акт. Същият е отменен в тази му част и внесените суми подлежат на възстановяване от органите на НОИ, следователно внесените осигурителни вноски ще се върнат на лицето , тъй като те не са дължими за периода 2003г. Ето защо следва да се ревизира периода , когато са действително изплатени възнагражденията и да се установят и определят дължимите към него осигурителни вноски по ДОО , НЗОК и ДЗПО.
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” ПЛОВДИВ : ……………………
/ Г. Търновалийски/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

право на приспадане на данъчен кредит за получени услуги по обработка и преработка на битови отпадъци

3_ 1897/02.09.2016 г. ЗДДС, чл. 163а, чл. 3 и ал. 5; ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 2Относно: право на приспадане на данъчен кредит за получени услуги по обработка и преработка на битови отпадъциСпоред изложеното в запитването, в изпълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), от месец х 2016 г. е пусната в експлоатация

ДОПК, чл.169, aл. 4,ЗЗО, чл.41, aл. 2,ЗЗО, чл.41, aл. 1,ДОПК, чл.169, aл. 5,ДОПК, чл.169, aл. 6

2_1874/28.12.2012ДОПК чл.169, ал.4, ал.5 и ал.6ЗЗО чл.41, ал.1 и ал.2В НАП е постъпило възражение от Вашето дружество, в което възразявате срещу въведената от 01.01.2013 г. процедура за погасяване на задълженията на данъкоплатците по дата на възникването им, независимо от вида им. Считате, че погасяването на задълженията за лихви или глоби с плащане предназначено за здравни

2_194/23.03.2018г

2_194/23.03.2018г Наредба № Н-18/2006г чл. 25, ал.3 ЗДДС § 1, т.41 от ДР на ЗДДС В НАП е постъпило Ваше писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Част от дейността на компанията Ви е свързана с отдаване на категоризирани места за настаняване за нощувки. Управлявате семеен хотел, както и апартамент и къщи. В

правото на приспадане на данъчен кредит за закупените семена и препарати е на органа по приходите в конкретно ревизионно производство, след анализ на всички факти и обстоятелства, свързани със съотве

2_112/19.01.2012 г.чл.74, ал.1 от ЗДДСПосочвате, че на 30.12.2011 г. за упражняваната от Вас дейност като земеделски производител сте регистрирани по ЗДДС, на основание чл.96, ал.1 от с.з. В седем дневен срок от регистрацията Ви сте подали регистрационен опис на наличните активи, в който сте включили фактури за закупени семена от слънчоглед и препарати с ДДС,

Данъчно третиране на доставки, свързани с настаняване на организирани учинически групи.

Относно: Данъчно третиране на доставки, свързани с настаняване на организирани учинически групи.В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Дружество стопанисва семеен хотел и ресторант и сключва договори с училища от страната за настаняване в хотелската база на организирани групи ученици.Зададен е следния въпрос: Следва ли за тези доставки да се прилага чл. 66, ал. 2

Писмо с № 24-39-99; Дата: 03.09.2020 год.; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 2; ЗДДФЛ, чл. 29, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 29, ал. 1, т. 2, буква „б“; ЗДДФЛ, чл. 43, ал. 1;<

Изх. № 24-39-99Дата: 03.09.2020 год. ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 2; ЗДДФЛ, чл. 29, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 29, ал. 1, т. 2, буква „б“; ЗДДФЛ, чл. 43, ал. 1; ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 31; Закона за счетоводството, чл. 6, ал. 1; КСО, чл. 6, ал. 2; КСО, чл. 10, ал.1; КСО,

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Изх. №53-04-33026.07. 2016 г.чл. 21, ал. 2от ЗДДС, чл. 97а, ал. 2 от ЗДДСВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило писмено запитване, прието с вх. №53-04-330/03.05.2016 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Становище на НАП с Изх. №23-22-698 от 15.05.2019 г.

Изх. №23-22-69815.05.2019 г. чл.3, ал.1 от ЗДДСчл.96, ал.1 от ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка. Основният предмет на дейност на юр. лице е свързан с IT консултации и разработване на софтуер. Дружеството няма наети лица по трудови правоотношения. Съгласно решение на едноличния собственик, последният в качеството си на самоосигуряващо се лице ще полага

Scroll to Top