представяне на документи, удостоверяващи компетентността на органите на НАП, издали административния акт, както и предоставяне на хартиен носител на справка от регистър като доказателства в хода на ад

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52,
Изх. № 20-00-78
Дата: 17.04.2015 год.
ДОПК, чл. 54, ал. 1;
ДОПК, чл. 54, ал. 5.
Относно: представяне на документи, удостоверяващи компетентността на органите на НАП, издали административния акт, както и предоставяне на хартиен носител на справка от регистър като доказателства в хода на административното и съдебно производство с оглед оптимално организиране на процеса по събиране на доказателства и окомплектоване на преписките
Във връзка със събирането на доказателства в производствата по ДОПК, комплектоването на преписките, изпращани от структурите на НАП до директорите на дирекции ОДОП, съответно директорите на териториални дирекции, в качеството им на решаващи административни органи при оспорване на административните актове, издавани по реда на ДОПК и представянето на документи в съдебните производства, следва да бъде съобразено следното:
В случай, че административен акт, постановен в производство по ДОПК, е издаден от служител на НАП, заместващ титуляра, обстоятелството по удостоверяване на отсъствието на титуляра и съответно заместването, следва да бъде доказано със заверени и приложени към преписката документи. Това е от особена важност предвид изискването за служебна проверка на компетентността на органите, издаващи съответните индивидуални административни актове.
Освен това при събирането на доказателства в хода на осъществяваните производства по ДОПК , в случай, че се извършва позоваване на данни от регистър, достъпът до който е органичен и същият не е публичен, органът по приходите, ангажиран със съответното производство, винаги следва да прави разпечатка на хартиен носител на информацията, да я завери и приложи към преписката съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 1 и 5 от ДОПК.
Липсата на тези доказателства в преписката, впоследствие, биха могли да доведат до отмяна на акта като издаден от некомпетентен орган, съответно като недоказан.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »