Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец и данъчно третиране по ЗДДС и ЗКПО

Относно: Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец и данъчно третиране по ЗДДС и ЗКПО
Във връзка с постъпило запитване вх. № ……/11.04.2014г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Ви уведомявам:
В запитването е посочено, че физическото лице притежава предприятие на едноличен търговец и еднолично дружество с ограничена отговорност. Дружеството е регистрирано по ЗДДС и към момента на запитването не извършва дейност. Предприятието на ЕТ формира данъчен финансов резултат по реда на ЗКПО и също е регистрирано по ЗДДС.
Поставени са следните въпроси:
1.Възможно ли е преобразуване на ЕТ в ЕООД като дейността на ЕТ се прекрати и премине в ЕООД?
2.Как ще се третират доставките между ЕТ и ЕООД по смисъла на ЗДДС и ЗКПО?
3.Как ще се отчете резултатът от дейността, която ЕТ извършва до датата на преобразуването?
Предвид посочена информация и съобразявайки относимата правна уредба за 2014г., изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Поставеният въпрос относно възможността за преобразуване на ЕТ в ЕООД изисква правен коментар, който е извън компетентността на Националната агенция за приходите /НАП/, определена с разпоредбите на Закона за НАП и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Съгласно посочените нормативни актове НАП разяснява правата и задълженията на данъчно задължените лица във връзка с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство. Отговорът на поставения въпрос е свързан с прилагането назакон, който не е данъчен и предвид ограничената си компетентност агенцията не може да се ангажира с отговор.
По втори въпрос:
1.По прилагането на ЗДДС:
По смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от отчуждителя в резултат на прехвърляне на предприятието по реда на чл. 15 или чл. 60 от Търговския закон /ТЗ/.
Предвид гореизложеното, доколкотоЕТ и дружеството са регистрирани по ЗДДС лица, за Вас не възникват задължения по ДДС в резултат от прехвърлянето на предприятието.
2. По прилагането на ЗКПО:
В Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ няма специални разпоредби относно третиране на доставките между ЕТ и ЕООД при прехвърляне на предприятие по смисъла на ТЗ, поради което за тях са в сила относимите разпоредби във връзка с документалната обоснованост на сделките /чл. 10 от закона/, правилното формиране на данъчния финансов резултат /чл. 22 от закона/, недопускане на отклонение от данъчно облагане и други. Тъй като от запитването е видно, че двете предприятия са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗКПО във връзка с § 1, т. 3, буква „д“ от ДР на ДОПК търговските и финансовите взаимоотношения между тях следва да се осъществяват при условия, които не се отличават от условията между несвързани лица, т.е. при сделките е необходимо да се имат предвид изискванията на чл. 15 и чл. 16 от корпоративния закон с цел недопускане на отклонение от данъчно облагане.
Във връзка с прехвърлянето на предприятието на едноличния търговец за дружеството правоприемник са в сила разпоредбитев Глава деветнадесета „Преобразуване на дружества и кооперации и прехвърляне на предприятие“. Съгласно чл. 119, ал. 2 и чл. 120, ал. 2 от закона при продажба на предприятие по чл. 15 от ТЗ правоприемникът не може да пренася данъчните загуби, формирани от отчуждителя и не може да признава за данъчни цели непризнатите разходи за лихви при отчуждителя от прилагане на режима на слабата капитализация.
По трети въпрос:
Във връзка с поставения въпрос трябва да се има предвид, че съгласно чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на ЗКПО данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър. Ето защо всички извършени действия от предприятието на едноличния търговец до дата на вписване на сделката по прехвърлянето в търговския регистър са стопански операции. Разходите и приходите във връзка със стопанските операции до момента на прехвърлянето и след това, ако продължава дейността, следва да намерят отражение в счетоводната отчетност на предприятието на едноличния търговец и заедно с резултата от сделката по прехвърлянето да формират общият годишен счетоводен финансов резултат на предприятието на ЕТ. Приходите и разходите на предприятието се формират по реда на счетоводното законодателство и приложимите счетоводни стандарти, след което на основание чл. 18, чл. 22 и § 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗКПО се формира данъчната основа за облагане на дейността на същото. След изтичане на календарната 2014г. физическото лице следва даподаде декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и Приложение № 2 за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец.
Ако в запитването под „прекратяване“ се има предвид заличаване на предприятието на ЕТ /чл. 60а от ТЗ/ следва да се формира счетоводен и данъчен резултат до датата на заличаването по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ и общия ред на ЗКПО за 2014г. При заличаване е приложима разпоредбата на чл. 33, ал. 11 от закона – облагаемият доход при прехвърляне на предприятието на едноличния търговец със заличаване на едноличния търговец е положителната разлика между определената с договора продажна цена и собствения капитал на предприятието.
След приключване на годината /2014/ физическото лице е необходимо да подаде декларация по чл. 50 от закона с две приложения:
-Приложение № 2 за облагаемия доход от стопанска дейност като едноличен търговец, определен по реда на чл. 26 и
-Приложение № 5 за облагаемия доход при прехвърляне на предприятието на едноличния търговец със заличаване, определен по реда на чл. 33, ал. 11 от ЗДДФЛ.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »