Преотстъпен данък съгласно чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ при условията на чл. 189б от ЗКПО.

ОТНОСНО: Преотстъпен данък съгласно чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ при условията на чл. 189б от ЗКПО.
Във връзка с постъпило запитване с вх. № …/28.11.2011г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”,в предвид на действащата през 2011г. нормативна уредба, Ви уведомяваме следното:
В запитването си посочвате следното: статута на фирмата е ЕТ, регистриран земеделски производител с основна дейност производство на непреработена животинска продукция /сурово мляко/.
Поставяте следният въпрос: Може ли преотстъпеният данък да инвестирате в покупка на сграда, която граничи със стопанския двор на фирмата? Сградата е нужна за склад за съхранение на жито и концентриран фураж. Пазарната стойност на сградата е около 25 х.лева.
С разпоредбата на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ се въвежда тип схема за подпомагане на регистрираните земеделски производители под формата на държавна помощ, различна от държавна помощ за регионално развитие и минимална държавна помощ. Разпоредбата на чл. 189б от ЗКПО попада в обхвата на един от видовете помощ по чл. 4 от Глава втора от Регламент (ЕО) № 1857/2006 – „инвестиции в земеделски стопанства”.
С посочената норма от корпоративния законе предоставено данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители, което се изразява в преотстъпване на корпоративен данък в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Съгласно чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията за преотстъпване на корпоративен данък по чл. 189б от ЗКПО.
Съгласно чл. 189б, ал. 2 от ЗКПО корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването;
2. активите по т. 1 са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица;
3. дейността по ал. 1 трябва да продължи да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване; това обстоятелство се декларира всяка година до изтичане на тригодишния срок с годишните данъчни декларации;
4. преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от стойността на активите по т. 1;
5. активите по т. 1 не заместват съществуващи активи;
6. за активите по т. 1 земеделският производител не е получател (бенефициент) по някоя от следните помощи:
а) помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
б) минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти (OB, L 337/35 от 21 декември 2007 г.);
в) финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони;
г) всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
Тъй като в запитването не сте посочили подробности относно сградата, която желаете да закупите, изразяваме принципно становище.
В ЗКПО липсва дефиниция за „сгради”, поради което се следва да се приеме, че за целите на този закон не се налага отклонение от общоприетия смисъл на това понятие. Смисълът на този термин може да бъде извлечен от нормативната уредба, регулираща устройството на територията, кадастъра и имотния регистър.
Съгласно чл. 23 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) недвижим имот – обект на кадастъра е:
1. поземлен имот;
2. сграда, включително изградена в груб строеж;
3. самостоятелен обект в сграда.
С § 5 т. 46 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е определено, че“груб строеж“ е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или със различна степен на изпълнени довършителни работи.
От цитираните разпоредби е видно, че сграда представлява включително исграда, изградена в груб строеж.
Следователно изискването за инвестиране на преотстъпения данък ще се смята за изпълнено, ако същият е вложен в придобиването на нова сграда, включително изградена в груб строеж, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
Във връзка с условието за инвестиране на данъка в нови сгради възникват и въпроси, които са свързани с обновяване и разширяване на съществуващи сгради, възможност, която е предоставена с разпоредбата на чл. 189б, ал. 2, т. 5 от ЗКПО. Тъй като корпоративния закон не дава отговор на въпроса кога се счита, че даден актив замества съществуващ такъв и предвид на това, че държавната помощ по чл. 189б от ЗКПО е предоставена в съответствие с изискванията нормативни разпоредби на Европейската общност, следва да се приеме, че дефиницията на „заместваща инвестиция”, дадена в чл. 2, т. 17 от Регламента, е приложима за целите на чл. 189б, ал. 2, т. 5 от ЗКПО. В регламента е посочено, че „заместваща инвестиция” означава инвестиция, с която съществуваща сграда или машина или части от нея само се заменя с нова, съвременна сграда или машина без увеличение на производствения капацитет с минимум 25 % или без фундаментална промяна на характера на производството или на използваната технология. За заместващи инвестиции не се считат нито събарянето на селскостопански сгради с възраст 30 години или повече и замяната им със съвременни сгради, нито основното обновяване на селскостопански сгради. Обновяването се счита за основно, когато разходите за него възлизат на минимум 50 % от стойността на новата сграда.
С оглед на цитирания чл. 2, т. 17 от Регламент (ЕО) 1857 на Комисията от 15.12.2006 г. и предвид т. 12 от Решението на Европейската комисия (С (2011)863 от 11.02.2011 г.), следва да се приеме, че условията по чл. 189б, ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗКПО ще бъдат изпълнени, когато:
?е извършено събаряне на селскостопански сгради с възраст 30 години или повече и същите са заменени със съвременни сгради, или
?е извършено основно обновяване на селскостопански сгради, като обновяването се счита за основно, когато разходите за него възлизат на минимум 50 % от стойността на новата сграда, и
?е налице увеличение на производствения капацитет с минимум 25 % или е налице фундаментална промяна на характера на производството или на използваната технология, и
?обновяването или подобрението на съществуващи сгради е пряко свързано със земеделската дейност.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »