преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от земеделски стопанин, избрал да се облага по реда на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

3_195/31.01.2020 г.

ЗДДФЛ, чл. 29а, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 29а, ал. 3 и 4;
ЗДДФЛ, чл. 29а, ал. 7;
ЗДДФЛ, чл. 48, ал. 6;
ЗДДФЛ, чл. 48, ал. 7

Относно: преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от земеделски стопанин, избрал да се облага по реда на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

Съгласно изложеното в запитването, лице е регистриран земеделски стопанин като физическо лице и произвежда непреработена земеделска продукция – пшеница, слънчоглед, царевица и др. До 2019 г. включително, се е облагал с данък върху общата годишна данъчна основа по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. Посочва, че е подал декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ, с която е декларирал правото си на избор доходът му от стопанска дейност за 2020 г. да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от същия закон.
Във връзка с горното са поставени следните въпроси:
1. Има ли право от 2020 г. на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани по реда на чл. 189б от ЗКПО?
2. Възможно ли е да инвестира преотстъпения данък в закупуването на нови сгради и нова земеделска техника, при изпълнение на общите изисквания за преотстъпване?

При така изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн.ДВ бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 101/2019 г.) е изразено следното становище:
На основание чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ, физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от същия закон. Правото на избор се упражнява чрез подаване на декларация по образец до 31 декември на предходната година, като този ред на облагане се прилага за срок, не по-кратък от 5 последователни данъчни години (чл. 29а, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ). По силата на чл. 29а, ал. 7 от ЗДДФЛ физическите лица – земеделски стопани, които са избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28, са задължени да прилагат Закона за счетоводството (ЗСч), като за тази цел се приравняват на еднолични търговци.
Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗДДФЛ „доход от стопанска дейност на физически лица“ за целите на чл. 29а е доходът от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.
Нормата на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ регламентира, че данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски стопани, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция, при условията на Закона за корпоративното подоходно облагане за преотстъпване на корпоративния данък, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани.
Разпоредбата на ал. 7 от същата правна норма изрично регламентира, че преотстъпването на данък по ал. 6, представляващо държавна помощ за земеделски стопани не се прилага по отношение на:
1. лице, което е предприятие в затруднено положение;
2. лице, което е голямо предприятие;
3. физическо лице, извършващо стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ;
4. лице, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не е възстановило изцяло помощта;
5. инвестиции в напояване.
Видно от изложеното, законът допуска преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност само на еднолични търговци, регистрирани като земеделски стопани, т.е. на лица, които са регистрирани и имат предприятие на едноличен търговец по смисъла на Търговския закон. Физическите лица, регистрирани земеделски стопани, избрали да се облагат по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ, не придобиват заради този свой избор, статута на едноличните търговци, а се приравняват на такива само за целите на Закона за счетоводството като облагаемият доход от стопанската им дейност се формира по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ.
В настоящия случай, въпреки направения от лицето избор с подадената в срок декларация по чл. 29а, ал. 4 за прилагане на облагане, приравнено на това за едноличните търговци по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ, за него няма да са приложими разпоредбите за преотстъпване на данък, регламентирани в чл. 189б от ЗКПО. Това е така, предвид изричната разпоредба на чл. 48, ал. 7, т. 3 от ЗДДФЛ, както и с оглед обстоятелството, че същото е физическо лице – регистриран земеделски стопанин и ще осъществява дейността в качеството си на физическо лице, а не като регистрирано лице по Търговския закон с предприятие на едноличен търговец.
В случая, с оглед цитираните правни норми, в настоящия отговор е безпредметно разглеждане на изпълнението на условията на чл. 189б от ЗКПО за закупуване на активи, тъй като за лицето не възниква право на преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от закона.

5/5

Вашият коментар