преотстъпване на корпоративен данък на основание чл.189б от ЗКПО

№446/17.06.2019г.

ЗКПО; чл.189б
ЗКПО; § 1, т. 60

Относно: преотстъпване на корпоративен данък на основание чл.189б от ЗКПО

В писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика с вх. №…..г., посочвате, че представляваното от Вас дружество се занимава с отглеждане на животни – свине и е регистриран земеделски производител. Възнамерява да инвестира преотстъпения корпоративен данък в изграждането на фотоволтаичен парк за производство ел. енергия необходима за отглеждането на животните – отопление, хранене, почистване и др.

Поставени са следните въпроси:
1. Национална агенция по приходите, приема ли инвестицията на преотстъпения данък в изграждането на фотоволтаичен парк, като инвестиция изпълняваща условията на чл.189б, ал.2, т.1?
2. Ако отговора е положителен, необходими ли са допълнителни изисквания по документирането освен тези регламентирани в ЗКПО.

Предвид изложената фактическа обстановка в запитването и относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:

Данъчното облекчение по чл.189б от ЗКПО, представляващо държавна помощ за регистрирани земеделски стопани, се изразява в преотстъпване на корпоративен данък в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно условията по чл. 189б, ал. 2, т. 1-9 от ЗКПО.
С последната редакция на чл. 189б, ал. 2 от закона, в сила от 01.01.2014г. /ДВ, бр. 22 от 2015г./ е посочено, че корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно всички конкретно посочени условия, като едно от тях е, че преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция и придобити, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
Относно определянето на земеделска техника, следва да се има предвид дефиницията дадена с § 1, т. 60 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, именно „земеделска техника“ за целите на чл. 189б са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието. Видно от текста на определението, за да се включат в обхвата на горното определение, придобитите активи едновременно е необходимо да отговарят на следните две условия:
1. да попадат в една от посочените категории: самоходни, несамоходни и стационарни машини, съоръжения, инсталации или апарати;
2. да се използват в земеделието.
Относно изпълнението на първото условие следва да се вземат предвид техническите характеристики на придобития актив, според които да се прецени дали същият може да се определи като машина, съоръжение, инсталация или апарат. Предвид това, ако въпросният актив носи белезите на гореизброените такива, представляващи земеделска техника, то ще се приеме, че е изпълнено условието за инвестиране на преотстъпения данък.
Изразът „използвани в земеделието” следва да се разбира в смисъла, вложен в т.30 от Решението на Европейската комисия /С /2011/863 от 11.02.2011г./, където е посочено, че глава ІV, част А от Насоките на Общността позволява на държавите-членки да предоставят подпомагане за инвестиции в земеделски стопанства, при спазването на определени условия. В съответствие с т.27 от Насоките, глава ІV, част А се прилага само за инвестиции, свързани с първично производство на продукти, които попадат в обхвата на Приложение І към Договора за създаване на Европейската общност. Това изискване ще се смята за изпълнено по отношение на активи, които намират преимуществено приложение в земеделието. Активи, чието основно предназначение не е да бъдат използвани в земеделието, не могат да бъдат определени като земеделска техника, защото те не могат да бъдат определени като земеделски, т.е. такива, които обичайно се използват в първичното производство на продукти, посочени в Приложение І към Договора за създаване на Европейската общност.
Основното предназначение на фотоволтаичния парк е трансформиране на слънчева енергия в електрическа. В този смисъл, фотоволтаичния парк намира преимуществено приложение в енергетиката за производство на електрическа енергия.
Предвид намерението на търговеца да инвестира преотстъпения данък в изграждането на фотоволтаичен парк, същият не би могъл да се определи като инвестиция за целите на чл.189б от ЗКПО, тъй като самия актив не може да се определи като „земеделска техника“.

Следва да имате предвид, че изпълнението на условията за преотстъпване на данък по реда на чл.189б от ЗКПО подлежи на контрол от органите по приходите по реда на чл.110 от ДОПК чрез извършване на проверки и ревизии.

5/5

Вашият коментар