преотстъпване на данък по чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при условията на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 15-00-22
Дата: 10.05.2021 год.
ЗДДФЛ, чл. 48, ал. 6;
ЗКПО, чл. 189б.

ОТНОСНО: преотстъпване на данък по чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при условията на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №15-00-22/21.04.2021 г., поставяте следните въпроси, свързани с ползването на преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО:
1. Земеделските производители, които са регистрирани като еднолични търговци (EТ), имат ли право да се възползват от преотстъпен данък по чл.189б от ЗКПО?
2. Земеделските производители, които са регистрирани като физически лица, но са избрали да се облагат като ЕТ, имат ли право да се възползват от преотстъпен данък по чл.189б от ЗКПО?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски стопани, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията на ЗКПО за преотстъпване на корпоративен данък, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ на земеделски стопани.
На основание чл. 48, ал. 7 от ЗДДФЛ преотстъпването на данък по чл. 48, ал. 6, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на:
1. лице, което е предприятие в затруднено положение;
2. лице, което е голямо предприятие;
3. физическо лице, извършващо стопанска дейност по чл. 29а;
4. лице, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не е възстановило изцяло помощта;
5. инвестиции в напояване.
Видно от цитираната разпоредба, преотстъпването на данък по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ не може да се прилага от физически лица – регистрирани като земеделски стопани, които на основание чл. 29а от ЗДДФЛ са избрали да се облагат като еднолични търговци.
Едноличните търговци – земеделски стопани, които не попадат в изключенията по чл. 48, ал. 7 от ЗДДФЛ, могат да се възползват от възможността за преотстъпване на данък по чл. 189б от ЗКПО, при условие че изпълняват изискванията на тази правна норма. Освен на изискванията, регламентирани в чл. 189б от ЗКПО, данъчните облекчения за земеделските стопани могат да се ползват, ако лицата отговарят и на общите изисквания за преотстъпване на корпоративен данък, уредени в чл. 167 от ЗКПО.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар