Преотстъпване на корпоративен данък на основание чл. 179 от ЗКПО за получаваните преки плащания по реда и при условията на Схема за единно плащане на площ.

ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък на основание чл. 179 от ЗКПО за получаваните преки плащания по реда и при условията на Схема за единно плащане на площ.

Във връзка с постъпило запитване с Вх. №………../06.08.2009г. при дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – ………………., Ви уведомяваме следното:
В писмото е посочено, че кооперацията е с основен предмет на дейност – производство на непреработена растителна продукция по смисъла на § 1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и прилага разпоредбите на чл. 179 относно правото на преотстъпване на корпоративен данък. Кооперацията е регистриран земеделски производител и получава субсидии /преки плащания/ по реда и условията на Схемата за единно плащане на площ. Освен това извършва и друга дейност, за която не се преотстъпва корпоративен данък като в тази връзка прилага разпоредбите на чл. 169 от ЗКПО.
В тази връзка е поставен следният въпрос:
Следва ли признатите приходи от получените преки плащания за площ /субсидии/ да се включват при формирането на данъчната печалба по чл. 179, ал. 1 от ЗКПО, за която се преотстъпва 60% от корпоративния данък?
С писмо Изх. № 15-00-17 от 16.05.2009 г. надо Председателя на УС на Асоциация на Земеделските производители в България гр. София е изразено принципно становище по поставения въпрос. Предлагаме отговора, който касае прилагането на разпоредби на ЗКПО на Вашето внимание.
„Разпоредбата на т. 3.4. от Счетоводен стандарт 20 „Отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствената помощ”, предвижда правителствените дарения, получени от предприятията като компенсация за минали разходи или загуби, да се признават за приход през периода на получаването им. Имайки предвид това, получените от земеделските производители преки плащания по Схемата за единно плащане на площ следва да се признават за приход през годината на получаването им.
В ЗКПО не е регламентирано специално данъчно третиране на посочените приходи, поради което тези приходи се признават за данъчни цели и участват при формиране на данъчния финансов резултат за годината на получаването им. По отношение на регистрираните земеделски производители следва да се има предвид разпоредбата на чл. 179 от ЗКПО, уреждаща преотстъпване на корпоративен данък при определени условия.”

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »