преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 във връзка с чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) 75

Изх. № М-24-36-78
Дата: 15.11.2019 год.
ЗКПО, чл. 184 във връзка с чл. 189
ОТНОСНО: преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 във връзка с чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В ЦУ на НАП е постъпило писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. №М-24-36-78/14.08.2019 г., по повод извършвана проверка на „А……Н“ ООД за изпълнение условията за преотстъпване на корпоративен данък на основание чл. 184 във връзка с чл. 189 от ЗКПО. Изложена е следната фактическа обстановка:
„А……..Н“ ООД е с основна дейност производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана. Дейността се извършва в производствена база, находяща се в община Исперих, включена в общините с безработица с или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2017 г.
На 10.01.2018 г. дружеството подава в Българска агенция за инвестиции (БАИ) формуляр по чл. 189, т. 1 буква „а“ от ЗКПО за кандидатстване за държавна помощ за регионално развитие чрез преотстъпване на корпоративен данък. Целта на инвестиционния проект е закупуване на машини и оборудване във връзка с разширяване и диверсификация на производството, чрез въвеждане на нов продукт „ГГМТ на нагревателни елементи на бойлери“. Прогнозните приемливи разходи за първоначалната инвестиция са посочени в размер на 1 066 505 лв.
На 16.03.2018 г. БАИ издава Заповед №БАИ-ЗКПО-5/16.03.2018 г. в която е определено преотстъпване на корпоративен данък за данъчни години 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. в общ размер до 533 252,50 лв., с интензитет на помощта 50% от приемливите разходи. Реализацията на инвестиционния проект започва от 31.01.2018 г. и приключва на 31.12.2020 г.
При извършената проверка за 2017 г. е установено, че с подадена годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО е деклариран преотстъпен данък в размер на 148 797,93 лв. Представен е график на дейностите по инвестиционен проект 2018 г. – 2020 г. и списък на доставено оборудване в периода 13.02.2018 г. – 04.07.2018 г. с отчетна стойност 122 602,11лв.
В подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г. е деклариран преотстъпен корпоративен данък в размер на 284 531,49 лв. и е представен списък на доставено оборудване в периода 13.02.2018 г. – 25.02.2019 г. с отчетна стойност 404 291,63 лв.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Има ли право дружеството да преотстъпи корпоративен данък за данъчната 2017 г., определена като година за преотстъпване на корпоративен данък съгласно Заповедта на БАИ и предходна година на годината на кандидатстване и издаване на същата?
2. В случай че дружеството има право да преотстъпи корпоративен данък за данъчната 2017 г., как ще бъде определена настоящата стойност на активите във връзка с прилагането на чл. 189, т. 2 от ЗКПО за същата година?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на описаната фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
По отношение на така поставените въпроси приложение намира разпоредбата на чл. 184, т. 1, б. „б“ от ЗКПО, съгласно която корпоративният данък се преотстъпва в размер до 100 на сто на данъчно задължените лица за данъчната им печалба от извършваната производствена дейност, включително производство на ишлеме, когато извършват производствена дейност в изпълнение на проект за първоначална инвестиция единствено в общини, в които за предходната година преди годината, в която се подава формуляр за кандидатстване за помощ, има безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за същия период.
Разпоредбата на чл. 189, т. 1 от ЗКПО регламентира общите условия, които данъчно задълженото лице, преотстъпващо корпоративен данък, трябва да изпълни за целите на предоставяне на държавна помощ за регионално развитие.
Първото общо условие, което се изисква да е изпълнено, е данъчно задълженото лице да подаде формуляр за кандидатстване за помощ за регионално развитие до изпълнителния директор на БАИ, който в изпълнение на изискванията на чл. 189, т. 1, б. „а“ от ЗКПО се подава най-късно преди започване на изпълнението на проекта за първоначална инвестиция. Съгласно § 1, т. 76 от ДР на ЗКПО „започване на изпълнението“ за целите на чл. 189 от същия закон е започване на строителни работи по първоначалната инвестиция или поемане на първия правнообвързващ ангажимент за поръчка на материални или нематериални активи или други ангажименти, които правят първоначалната инвестиция необратима, независимо от хронологичния им ред.
Второто общо условие е регламентирано в чл. 189, т. 1, б. „б“ от ЗКПО. Същото изисква данъчно задълженото лице да е получило заповед от БАИ, в която да е потвърдено, че помощта има необходимия стимулиращ ефект, отговарящ на един от сценариите, описан в т. 61 от Насоките за регионалната помощ за периода 2014-2020 г., че помощта не поражда явните отрицателни ефекти, описани в т. 121 от Насоките, както и че са спазени всички други условия за допустимост. В заповедта, издадена от БАИ, се вписват максималният размер, интензитетът и срокът на помощта.
Според чл. 189, т. 2, б. „а” от ЗКПО сумата на преотстъпените данъци (помощта) в хода на изпълнение на проекта за първоначална инвестиция не може да надвишава размера на помощта, определен в заповедта по т. 1, б. „б“ на същия член.
Разпоредбата на чл. 189, т. 3 б. „б” от ЗКПО постановява, че първоначалната инвестиция трябва да бъде извършена в срок до 4 календарни години (3 години – за голям инвестиционен проект), в т.ч. годината на получаване на заповедта по чл. 189, т. 1, б. „б“ от същия закон.
От гореизложеното може да се направи извод, че е необходимо да се спазва хронологичният ред, разписан в глава двадесет и втора на ЗКПО, за ползване на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие.
В случая на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие по чл. 184 във връзка 189 от ЗКПО, с §1, т. 73 от допълнителните разпоредби на закона е определено, че датата на предоставяне на помощта е датата на заповедта по чл. 189, т. 1, б „б“, която се издава от БАИ.
В обобщение следва да се отбележи, че схемата за държавна помощ не допуска преотстъпване на данък за данъчна година, предхождаща годината, в която се предоставя помощта. Единственият случай, при който това е допустимо, е за корпоративния данък за 2015 г., за което е въведен преходен режим. Освен това, както е посочено в Заповед №БАИ-ЗКПО-5/16.03.2018 г., реализацията на инвестиционния проект започва от 31.01.2018 г. и приключва на 31.12.2020 г. Следователно не е допустимо преотстъпване на корпоративен данък за 2017 г., при условие че заповедта на БАИ за предоставяне на помощ е издадена през 2018 г.
Настоящото становище е в съответствие с цитираното в запитването писмо с изх. №16-12-123/13.05.2019 г. на Министерство на финансите, относно преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 във връзка с чл. 189 от ЗКПО и във връзка с осъществяването на контрол по отношение лицата, ползвали регионална помощ под формата на преотстъпен данък.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията

Вашият коментар