Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО

ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № ……. от 05.10.2018 г. във връзка с прилагането на чл. 189б и чл. 182, ал. 5, т. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
В запитването е посочено, че данъчно задълженото лице има право на преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО за закупуване на нова техника.
Поставен е следният въпрос:
Може ли да се ползва правото на преотстъпване на корпоративен данък, ако се инвестира в закупуването на „тръбно-ролкова поливна машина“ съгласно приложената спецификация?
Във връзка с поставения въпрос изразявам следното становище:
Данъчното облекчение по чл.189б от ЗКПО, представляващо държавна помощ за регистрирани земеделски стопани, се изразява в преотстъпване на корпоративен данък в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно условията по чл. 189б, ал. 2, т. 1-9 от ЗКПО.
Според разпоредбата на чл. 182, ал. 5, т. 3 от закона данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на инвестиции в напояване.
Администратор на държавната помощ по чл. 189б от ЗКПО е министърът на земеделието, храните и горите. В писмо с изх. № 12-4169 от 26.10.2018 г., подписано от заместник-министър на земеделието, храните и горите в отговор на наше запитване с изх. № 96-00-237 от 11.10.2018 г. относно квалифицирането на „тръбно-ролкова поливна машина“ е изразено следното становище:
„Напояването се осъществява по различни начини в зависимост от особеностите и използваните технически средства и решения за разпределение и разпространение на подадената поливна вода в активния почвен слой на земеделските култури. В практиката се прилагат следните основни начини за напояване: повърхностно, дъждуване, капково, микродъждуване, подпочвено (подземно). На термина „начин на напояване“, съответстват синонимите „технологии на напояване“ (поливна технология), и в известна степен „техника на напояване“ (поливна техника). Терминът поливна техника по-скоро акцентира върху техническите средства, чрез които се осъществява една или друга поливна технология.
Тръбно-ролковите поливни машини се използват за дъждуване. В този смисъл, закупуването им може да се счита за инвестиция в напояване, която следва да е изключена от обхвата на подпомагане по държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък.“
На основание чл. 182, ал. 5, т. 3 от ЗКПО и изразеното по компетентност становище дружеството няма правни основания да извърши преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от закона.
Тъй като в запитването е посочено, че данъкът е преотстъпен за 2017 г., същият подлежи на възстановяване в приход на държавния бюджет заедно с прилежащите лихви, ако в срок до 31.12.2018 г. не бъде инвестиран в нови сгради и нова земеделска техника в изпълнение на всички общи и специални изисквания на ЗКПО относими към преотстъпване на корпоративен данък в полза на земеделски стопани.

5/5

Вашият коментар