преотстъпване на корпоративен данък съгласно чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), от страна на приобретател на търговско предприятие по чл. 15 от Търговския закон (ТЗ), встъпил в правата и задълженията на по договор за лизинг на земеделска техника

Изх. № М-24-37-22
Дата: 11.08.2020 год.
ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 1

ОТНОСНО: преотстъпване на корпоративен данък съгласно чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), от страна на приобретател на търговско предприятие по чл. 15 от Търговския закон (ТЗ), встъпил в правата и задълженията на по договор за лизинг на земеделска техника

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх.№М-24-37-22/12.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
В хода на проверка относно изпълнение на условията за данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани по реда на чл. 189б от ЗКПО, е установено следното:
С договор за финансов лизинг с опция за закупуване, сключен на 18.03.2011 г. между „Транс…….“ ЕАД (лизингодател) и ЕТ „Кам……. – В. Г.“ (лизингополучател), е предоставена на лизингополучателя земеделска техника. Срокът на лизинга е 60 месеца, като лизингополучателят има право да придобие собствеността върху техниката след изплащане на всички лизингови вноски.
Съгласно договор от 15.04.2013 г. за покупко-продажба на част от търговско предприятие по чл. 15 от ТЗ, продавачът ЕТ „Кам…. – В. Г.“ продава на купувача „Кам…. – В. Г. 2“ ЕООД всички активи, пасиви, права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната търговска дейност.
В договора изрично е посочено, че „Кам… – В. Г. 2“ ЕООД става правоприемник на ЕТ „Кам…. – В. Г.“, като встъпва във всички права, задължения и фактически отношения, които преминават към „Кам…… – В. Г. 2“ ЕООД, в т. ч. правата, вземанията и задълженията на ЕТ „Кам…. – В. Г.“ въз основа на договори и извъндоговорни основания към физически и юридически лица, лизингодатели, застрахователи, банки и кредитни институции, осигурителни фондове, държавни институции, общини, Държавен фонд „Земеделие“ и др.
Впоследствие след изтичане на срока по договора за лизинг и след изплащане на всички лизингови вноски, собствеността на земеделската техника е прехвърлена на дружеството на 05.12.2016 г., съгласно договор за покупко-продажба, сключен между „Транс……“ ЕАД (лизингодател) и „Кам…. – В. Г. 2“ ЕООД.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли да се третират като нови за „Кам..– В. Г. 2“ ЕООД активите след като са получени от ЕТ „Кам.. – В. Г.“ по договор за финансов лизинг и са използвани от едноличния търговец до 15.04.2013 г., а след 15.04.2013 г. от „Кам.. – В. Г. 2“ ЕООД в качеството му на правоприемник на ЕТ „Кам.. – В. Г.“?
2. Изпълнено ли е условието на чл. 189б, ал.2, т. 1 от ЗКПО за инвестиране в нова земеделска техника от „Камелия – В. Г. 2“ ЕООД за 2016 г.?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на описаната фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
Данъчното облекчение по чл.189б от ЗКПО, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, се изразява в преотстъпване на корпоративен данък в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно условията по чл. 189б, ал. 2, т. 1-9 от ЗКПО.
Съгласно чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция и придобити в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. Разпоредбата не поставя начален срок за извършване на инвестирането на преотстъпения данък, но същата регламентира, че инвестирането следва да се извърши в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. Това означава, че земеделската техника, в която се инвестира преотстъпеният за 2016 г. корпоративен данък, трябва да бъде придобита в периода 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. В описания случай правната сделка по придобиване на земеделската техника (по смисъла § 1, т. 60 от ДР на ЗКПО) е реализирана на 05.12.2016 г., т.е. спазен е двугодишният срок.
По отношение на обстоятелството дали земеделската техника, за която се ползва преотстъпването, притежава характеристиките на „нова земеделска техника” или не е необходимо да се има предвид следното:
Понятието „нов“ не е дефинирано в ЗКПО, което означава, че то следва да се разбира в общоприетия му смисъл. В обхвата на това понятие, отнесено към земеделската техника, в общия случай попада фабрично новата и неупотребявана земеделска техника, съответно земеделска техника, за която между датата на производство и придобиването ? е изтекъл относително кратък период от време, съотнесен към обичайната продължителност на използване на актива. Не е нова земеделска техника, която преди придобиването е употребявана от друго лице. Смисълът на законовата разпоредба относно закупуване на нова земеделска техника е тази техника да е неизползвана или употребявана, а не само новозакупена и нова за съответния купувач. Този извод се подкрепя и от мотивите, изложени в Решение № 7136/14.06.2016 г. по адм. д. № 9022/2015 г., І отд. на ВАС; Решение № 15351/ 13.12.2017 г. по адм. д. № 889/2017 г., VІІІ отд. на ВАС; Решение № 8063/14.06.2018 г. по адм.д. № 1892/2018 г., І отд. на ВАС; Решение № 1959/06.02.2020 г. по адм. № 11707/2019 г., І отд. на ВАС.
В описаната ситуация лизингополучателят ЕТ „Кам….. – В. Г.“ е използвал „нов актив” от 2011 г. до датата на предаването му на „Кам…. – В. Г. 2“ ЕООД на 15.04.2013 г. С договора за покупка на търговско предприятие „Кам.. – В. Г. 2“ ЕООД придобива правата и задълженията към лизингодателя по лизинговия договор като част от правната съвкупност. Тези права включват правото да ползва вещта и правото да придобие собствеността, след изпълнение на условията на лизинговия договор.
Доколкото активите са предадени на „Кам… – В. Г. 2“ ЕООД и заведени счетоводно в предприятието му с придобиване на част от търговското предприятие на ЕТ „Кам… – В. Г.“ на 15.04.2013 г., следва да се приеме, че на тази дата „Кам… – В. Г. 2“ ЕООД е започнало да използва вече употребявана земеделска техника.
Когато лизингодателят прехвърля правата и задълженията по лизинговия договор независимо дали чрез частно правоприемство или чрез универсално правоприемство, какъвто е случаят с прехвърляне на търговско предприятие, приобретателят на предприятието получава вече употребявана техника. Фактът, че правото на собственост се прехвърля през 2016 г. от лизингодателя на „Кам… – В. Г. 2“ ЕООД, т.е. земеделската техника за дружеството е новозакупена, не игнорира факта, че преди това същата е употребявана от друг правен субект. Следва да се има предвид, че лизингополучателят ЕТ „Кам… – В. Г.“ и неговият правоприемник „Кам… – В. Г. 2“ ЕООД са два различни правни субекта, които извършват правна сделка помежду си.
Следователно може да се направи заключение, че придобитите активи от „Кам… – В. Г. 2“ ЕООД на 05.12.2016 г. не са „нови” и не изпълняват изискването на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО.

5/5

Вашият коментар