При прехвърляне на собствеността на имотите, за които не е признато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС, може ли да се приложи чл.50, т.2 от ЗДДС и да не се начисли ДДС?

2_1213/23.07.2012 г.
чл.50, т.2 от ЗДДС

В Дирекция ОУИ e постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № …….., в което е описана следната фактическа обстановка:

ЕООД е регистрирано по ЗДДС лице и е придобило недвижими имоти на територията на страната – два апартамента, две паркоместа и два магазина. За извършените покупки дружеството притежава фактури с начислен ДДС и е упражнило право на приспадане на данъчен кредит. Единият апартамент и едното паркомясто се ползват от едноличния собственик на дружеството, за което е сключен договор за наем. За получените наемни вноски дружеството издава фактури и начислява ДДС. При извършване на данъчна ревизия не е признато право на приспадане на данъчен кредит за покупката и обзавеждането на двата апартамента и на паркомястото, отдадено под наем на собственика на дружеството, на основание чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС. Към запитването е приложено копие от издадения ревизионен акт.
В тази връзка са поставени следните въпроси:
1.При прехвърляне на собствеността на имотите, за които не е признато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС, може ли да се приложи чл.50, т.2 от ЗДДС и да не се начисли ДДС?
2.Има ли право на данъчен кредит дружеството за извършените разходи по поддръжката и експлоатацията на тези имоти и инфраструктурата?
3.Следва ли да се начислява ДДС при отдаване под наем на имотите, или може да се приложи чл.50, т.2 от ЗДДС?

При така изложената фактическа обстановка, предвид действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразявам следното принципно становище:
По първи и втори въпрос:

На основание чл. 50, т.2 от ЗДДС, освободена е доставката на стоки или услуги при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70 от с.з. Следователно, за да се приложи тази разпоредба следва регистрирано лице да извърши доставка със стока или с услуга, за която платеният от него данък е в обхвата на ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, регламентирани в чл. 70 от ЗДДС. Необходимо е да са изпълнени едновременно следните условия:
1. регистрирано лице да се разпорежда с произведени, закупени или придобити по друг начин от него стоки или с резултата от получена от него услуга;.
2 . за получените стоки и услуги да е начислен ДДС;
3. лицето да е заплатило начисления му ДДС;
4. лицето да не е приспаднало този начислен ДДС като данъчен кредит, тъй като попада в ограниченията на чл.70, ал.1 от ЗДДС.
Съгласно гореизложеното, ако са изпълнени посочените условия, при разпоредителна сделка с тези активи, считаме, че следва да се приложи чл.50, т.2 от ЗДДС . За получените стоки и услуги ( по поддръжката и експлоатацията на тези имоти и инфраструктурата), предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на дружеството, не е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС.
По трети въпрос – следва ли да се начислява ДДС при отдаване под наем на имотите, за които е отказано право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС или може да се приложи чл.50, т.2 от ЗДДС е изготвено становище, изпратено по компетентност до ЦУ на НАП.

Оценете статията

Вашият коментар