Приложението на ЗДДС при покупка на лек автомобил и необходимостта от извършване на корекция на ползван данъчен кредит при смяна предназначението на автомобила.

2_1217/03.12.2015 г.
ЗДДС чл.79, ал.6, т.1
ЗДДС чл.80, ал.1, т1
Чл.70, ал.1, т.4
Чл.70 , ал.3, т.7
ОТНОСНО:приложението на ЗДДС при покупка на лек автомобил и необходимостта от извършване на корекция на ползван данъчен кредит при смяна предназначението на автомобила.
В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП гр. София, заведено в регистъра на дирекциятас вх. № ………, в което е описана следната фактическа обстановка:
Дружество, регистрирано по ЗДДС е с основна дейност продажба на дървени плоскости на едро. През м. февруари 2014г. е осъществило ВОП на лек автомобил / по смисъла на ЗДДС, Закона за движение по пътищата и според талона за регистрация на автомобила/. За придобиването дружеството е упражнило данъчен кредит за самоначисления данък, тъй като автомобилът е отдаден под наем веднага. Договорът за наем предстои да бъде прекратен, с което възниква задължение за корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл.79, ал.6, т.2 от ЗДДС. След връщането автомобилът ще се използва от дружеството единственоза транспорт на командированите лица.
Въпросът, който поставяте е: Следва ли да се направи корекция на ползвания данъчен кредит, при положение че според чл.80, ал.1, т.1 от ЗДДС корекции по чл.79, ал.1-7 не се извършват, ако стоките или услугите се използват за транспорта и нощувките на командировани от лицето лица /доставки по чл.70, ал.3 от ЗДДС/.
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност(ППЗДДС),изразявам следното принципно становище:
На основание чл.68, ал.1, т.1от ЗДДС данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за получени от него стоки или услуги по облагаеми доставки. Съгласно чл.69, ал., 1 от ЗДДС лицето има право да приспадне данъчен кредит за стоките и услугите, които се използват за целите на извършваните облагаеми доставки.
По силата на чл.70, ал.1, т.4 и т.5 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл.69 от ЗДДС, когато е придобит или внесен лек автомобил или мотоциклет и стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.
В чл. 70, ал. 2 от ЗДДС са регламентирани случаи, при които ограниченията на ал. 1, т. 4 и 5 не се прилагат и е налице право на данъчен кредит, когато:
1. превозните средства по ал. 1, т. 4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба;
2. превозните средства по ал. 1, т. 4 са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности);
3. стоките или услугите са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности), включително след преработка;
4. стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на превозните средства по т. 1;
5. превозните средства по ал. 1, т. 4 и стоките или услугите по ал. 1, т. 5 се използват и за дейности, различни от посочените в т. 1 – 4, в случаите, когато една или повече от изброените в т. 1 – 4 дейности са основна дейност за лицето; в тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ месеца, за който е изпълнено изискването за основна дейност.
В чл.70, ал. З от ЗДДС са предвидени случаи, които дават право на приспадане на данъчен кредит за безвъзмездни доставки или дейности, различни от икономическата дейност на лицето, независимо от ограничението на чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, като в т.7 е предвидено право на данъчен кредит за транспорта и нощувките на командировани от лицето лица.
Разпоредбата на чл. 70, ал. З от ЗДДС, въвежда изключение от приложението на чл.70, ал.1, т.2 от закона и не се отнася за доставки по чл.70, ал.1, т.4 и 5 от ЗДДС., поради което при транспорт на командировани лица със собствен лек автомобил не възниква право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги, по силата на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС.
Становище по сходен казус е изразено от изп. директор в писмо изх.№ 24-34-821/07/06.06.2008г., което е налично на страницата на НАП на адрес:www.nap.bg., и съгласно което действието на чл.70, ал.3 от ЗДДС не дерогира приложението на чл.70, ал.1,т.4 и т.5 от ЗДДС.
На основание чл.79, ал.1 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки или услуги и впоследствие ги използва за извършване на освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.
Определянето на данъка за стоки и услуги, които са дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО следва да се извърши по реда на чл.79, ал.6 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар