прилагане на § 25, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗМДТ

Изх. № 08-П-12
Дата:20.09.2012 год.
ПЗР на ЗИДЗМДТ, § 25, ал. 2
относно: прилагане на § 25, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗМДТ
В отговор на въпроса относно начина на определяне на задълженията за такса за битови отпадъци за 2011 г. за недвижими имоти на предприятия след отмяната на решение № 695 по протокол № 1 от 25.01.2011 г. на Общинския съвет на община –––– в частта му относно определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2011 г. за имоти на предприятия, изразяваме следното становище:
На 25.01.2011 г. в законоустановения срок, общинският съвет …е приел решение № 695 по протокол № 1 от 25.01.2011 г., с което одобрява план-сметка за разходите и определя размера на таксата за битови отпадъци за 2011 г. за недвижимите имоти на физически лица и предприятия. С Решение № 10615 от 19.07.2012 г. по адм. дИзх. № 2862/2012 г.на ВАСцитираното решение на общински съвет на …. е потвърдено в частта, отнасяща се до размера на таксата за битови отпадъци, дължима от физически лица и отменено в останалата част /чрез обезсилване на решение № 216/19.01.2012 г. по адм. дИзх. № 125/2011 г. на Административен съд – .. в частта, отнасяща се до определяне размера на таксата за битови отпадъци, дължима от физически лица иоставяне на решението в сила в останалата част/. Т.е. в частта, отнасяща се до определяне размера на таксата за битови отпадъци, дължима от предприятия, решението на общинския съвет е отменено. В хипотезата на отмяна на решение на общински съвет се процедира в съответствие с правилата, уреждащи последиците при невзимане на решение. С § 25 от ПЗР на ЗИДЗМДТ, в сила от 01.01.2011 г., е създадена специална разпоредба, отнасяща се за 2011 г.
По силата на § 25, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗМДТ, в сила от 01.01.2011 г., когато за 2011 г. общинският съвет не е взел решение, с което се определя размерът на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година. Разпоредбата е приета и прилагана в същия си вид и през 2007 и 2009 г. /§ 13 от |ПЗР на ЗИДЗМДТ, обн. ДВ бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., § 19 от ПЗР на ЗИДЗМДТ, обн. ДВ , бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г./.
Нормата на § 25, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗМДТ, изречение второ, както и нормите от предходни години, са създадени в интерес на задължените лица като гаранция, че през съответната година задълженията за такса за битови отпадъциняма да бъдат увеличени при нарастване на данъчната оценка на имотите и при условие, че общинските съвети не са приели нови решения за определяне на размерана таксата.Разпоредбата създава правило, според което задължението на едно лице за такса за определен имот за 2011 г. следва да е еднакво като абсолютна сума със задължението за 2010 г., когато няма новонастъпили обстоятелства.
В хипотезата на имоти, придобити през 2010 и 2011 г., при промяна във вида на услугите, които се предоставят в района на местонахождение на имота, при настъпване на обстоятелства, водещи до освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване и други хипотези, годишното задължение на едно лице за определен имот за 2011 година
следва да бъде изчислено, като се вземат предвид новонастъпилите обстоятелства. В хипотезата на имот, построен през август 2010 г. например /задължение се формира за период от 4 месеца/, задължението за 2011 г. ще бъде определено по същия начин, но за 12 месеца.
Задълженията за такси за 2011 г., определени в съответствие с отмененото решение на общинския съвет на .., с влезли в сила ревизионни или други актове, които не са били обжалвани по съдебен ред, следва да бъдат изменени по инициатива на органа по приходите или по молба на ревизираното лице по реда на раздел ІІ, глава шестнадесета от ДОПК «Изменение на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски», като основанието ечл. 133, ал. 2, т. 4 ДОПК.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/п/
/С. МАРКОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »