Прилагане на чл. 163а, ал. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

Относно: Прилагане на чл. 163а, ал. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-233 от 28.08.2020 г., относно прилагане на чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано като земеделски производител. През 2020 г. произвежда земеделска култура – амарант. Предстои продажба на тази зърнена култура. Клиентът е българско данъчнозадължено лице.
Поставен е следният въпрос: При издаване на фактурата за продажба на амарант, може ли да се приложи чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС?
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Считано от 01.01.2014 г. в ЗДДС е въведен т.н. „механизъм на обратно начисляване“ за доставките на стоките, посочени в част ІІ на приложение №2 от закона – зърнени и технически култури. Механизмът на обратно начисляване изисква при доставка на посочените в приложението стоки ДДС да е изискуем от получателя по доставката, когато той е регистрирано по закона лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено по закона лице /чл. 82, ал. 5 от ЗДДС/.
Този режим се прилага за доставки на зърнени и технически култури с място на изпълнение на територията на страната, когато едновременно са изпълнени следните условия:
– стоките, предмет на доставката, са изрично посочени в част ІІ от приложение №2 към Глава 19 „а“ от ЗДДС и се класират със съответния тарифен код от Комбинираната номенклатура /КН/, установена с Приложение I към Регламент /ЕИО/ №2658/87 на Съвета от 23.07.1987 г. относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа /Регламент /ЕИО/ № 2658/87/. За целите на данъчното третиране на доставката по ЗДДС е без значение начинът на разфасоване или опаковане на стоката, както и дали същата е непреработена селскостопанска продукция или преработена.
– получателят по доставката е регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
В част ІІ на приложение №2 стоките са класирани в номенклатура чрез „Код по КН“ и „Описание на стоката“. Съгласно § 1, т. 71 на ДР от ЗДДС „Код по КН“ са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура, установена с Приложение I към Регламент /ЕИО/ №2658/87.
От 01.01.2014 г. е в сила Регламент за изпълнение /ЕС/ №1001/2013 на Комисията от 04.10.2013 г. за изменение на Приложение І към Регламент /ЕИО/ №2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа /Регламент за изпълнение /ЕС/ №1001/2013/. В Част първа Уводни разпоредби, раздел І Общи правила, б.„А“ Общи правила за тълкуване на КН“, в чл. 1 е посочено, че текстът за заглавията на разделите, на главите или на подглавите има само индикативна стойност, като класирането се определя законно съгласно термините на позициите и на забележките към разделите или към главите и съгласно следващите правила, когато те не противоречат на посочените по-горе термини на позициите и на забележките към разделите или към главите.
При продажба на амарант, предвид факта, че тази стока не попада в обхвата на приложение № 2, част II към Глава деветнадесета „а“ от ЗДДС, е приложим общият ред на облагане с ДДС, при който данъкът е изискуем от доставчика.

/

5/5

Вашият коментар