прилагане на чл. 175 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № М-24-36-118
Дата: 27.01.2020 год.
ЗКПО, чл. 175

ОТНОСНО: прилагане на чл. 175 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. №М-24-36-118/23.12.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
„А…..“ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), създадено по силата на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ). Дружеството е създадено за секюритизация на недвижими имоти. Съгласно чл.22а, ал. 1 от ЗДСИЦ, „А…..“ АДСИЦ може да участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции от капитала на търговско дружество (специализирано дружество), чийто изключителен предмет на дейност е придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, при условие, че АДСИЦ упражнява контрол върху специализираното дружество по смисъла на §14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Специализираното дружество по чл. 22а, ал. 1 от ЗДСИЦ попада ли в обхвата на чл. 175 от ЗКПО, имайки в предвид изключителния и ограничен предмет на дейност и изискванията, които следва да спазват тези дружества, регламентирани в ЗДСИЦ.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на описаната фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по направеното запитване:
На основание чл. 175 от ЗКПО дружествата със специална инвестиционна цел по ЗДСИЦ не се облагат с корпоративен данък. Съгласно чл. 3 от ЗДСИЦ дружеството със специална инвестиционна цел е акционерно дружество, което при условията и по реда на този закон инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания (секюритизация на недвижими имоти и вземания).
В ЗДСИЦ подробно са разписани правилата за учредяване, лицензиране, изискванията за дейността на тези дружества, преобразуването и прекратяването им. Съгласно чл. 5, ал. 1 дружеството със специална инвестиционна цел се учредява само по реда на чл. 163 от Търговския закон.
Така например в чл. 11 от ЗДСИЦ е посочен редът за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел от Комисията за финансов надзор. При неспазване на определените изисквания Комисията може да откаже да издаде лиценз.
Съгласно чл. 14 от ЗДСИЦ при неиздаване на лиценз, фирмата се променя, като Комисията изпраща до Агенцията по вписванията влезлия в сила отказ за издаване на лиценз. Агенцията по вписванията служебно вписва изменение на фирмата на дружеството със специална инвестиционна цел, като обозначението „акционерно дружество със специална инвестиционна цел“ или съкращението АДСИЦ се заменят с „акционерно дружество“, съответно АД.
Съгласно чл. 22а, ал. 1 от ЗДСИЦ дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти може да участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции от капитала на търговско дружество (специализирано дружество), чийто изключителен предмет на дейност е придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, при условие, че дружеството със специална инвестиционна цел упражнява контрол върху специализираното дружество по смисъла на § 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.
На основание чл. 21, ал. 4 от ЗДСИЦ дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти може да инвестира до 30 на сто от активите си в специализирани дружества по чл. 22а, ал. 1. На основание чл.21а, ал. 8 към дейността на специализираното дружество по ал. 1 се прилагат не всички, а само част от изискванията към дейността на дружеството със специална инвестиционна цел, а именно – разпоредбите на чл. 4, ал. 7 и 8, чл. 7, 10, 17, 19, 20, чл. 21, ал. 1 и чл. 24 и 26, както и разпоредбите на чл. 114 и 114а от ЗППЦК, като изключението на чл. 114, ал. 10 от същия закон не се прилага.
Видно от цитираните разпоредби дружеството със специална инвестиционна цел и специализираните дружества по чл. 22а, ал. 1 от ЗДСИЦ са различни субекти със свои специфики и законът поставя различни изисквания и ограничения. Например условията, предвидени в закона за учредяване са различни, специализираните дружества не подлежат на лицензиране и т.н.
Въз основа на гореизложеното считам, че предвиденото освобождаване от облагане с корпоративен данък по реда на чл. 175 от ЗКПО е тясно индивидуализирано към дружествата със специална инвестиционна цел по ЗДСИЦ. В разпоредбата няма предвидена възможност за разширено тълкуване на обхвата ? с други търговски дружества, освен посочените.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар