Прилагане на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Относно: Прилагане на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. ….. от 05.08.2020 г.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е регистриран земеделски производител. Притежава сеялка за пролетни култури IrTem, която се нуждае от основен ремонт. Намерението на предприятието е да продаде актива и да закупи нова сеялка Monosem, която осигурява високопроизводителна сеитба при висока скорост и прецизно полагане на семената.
Поставен е следният въпрос:
Във връзка с преотстъпването на корпоративен данък, ще бъде ли изпълнено изискването на чл. 189б, ал. 2, т. 8 от ЗКПО „активът да не замества съществуващи активи“ по отношение на сеялка Monosem?
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:

С разпоредбата на чл. 189б, ал. 2, т. 8 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е определено, че не е допустимо активите, в които се инвестира преотстъпеният корпоративен данък да заместват съществуващи активи.
В закона не е дадено определение кога се счита, че даден актив замества съществуващ такъв, както и липсват критерии, по които да се извършва преценка.
В Регламент (ЕО) 1857 на Комисията от 15.12.2006 г. (отм.), в чл. 2, т. 17 е посочено, че „заместваща инвестиция” означава инвестиция, с която съществуваща сграда или машина или части от нея само се заменя с нова, съвременна сграда или машина без увеличение на производствения капацитет с минимум 25 % или без фундаментална промяна на характера на производството или на използваната технология.
В новия Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) 1857/2006, както и в Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 г. – 2020 г. няма определение на понятието „заместваща инвестиция“. Независимо от липсата на конкретно определение при преценката на обстоятелството дали новозакупените активи заместват съществуващи такива, следва да се съобразят предвидените от чл. 14, § 3 от Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията цели на инвестициите. Те трябва да преследват най-малко една от следните цели:
а) подобряване на общата производителност и устойчивост на земеделското стопанство, по-специално чрез намаляване на производствените разходи или подобряване и пренасочване на производството;
б) подобряване на природната среда;
в) създаване и подобряване на инфраструктурата, свързана с развитието, приспособяването и модернизирането на селското стопанство;
г) изпълнение на целите в областта на агроекологията и климата;
д) възстановяване на производствения потенциал, засегнат от природни бедствия или неблагоприятни климатични събития.
В ЗКПО при действието на схемата за преотстъпване на корпоративен данък до 2014 г., а след това и до 2020 г. е запазено условието новите активи, които се придобиват с преотстъпен данък, да не заместват съществуващи активи. Ето защо дефиницията на „заместваща инвестиция”, дадена в чл. 2, т. 17 от Регламент 1857 (ЕО)2006, би могла да се приеме за приложима за целите на чл. 189б, ал. 2, т. 8 от ЗКПО, като се има предвид, че по своето съдържание тя е абсолютно идентична с предходната т. 5, ал. 2, чл. 189б от ЗКПО (в сила от 08.03.2011 г.).
На основание изложеното, за да се определи дали даден актив (в случая сеялка Monosem) се явява заместващ актив на съществуващ такъв, следва да се направи обстоен анализ и да се отговори на въпроса какво е увеличението на производствения капацитет на предприятието спрямо този, който е бил реализиран при използването на предходния актив – сеялка за пролетни култури IrTem.
Считам, че предприятието следва да направи анализ, като се ползват експертни познания и техническите характеристика на активите относно преценката дали е налице фундаментална промяна на характера на производството или на използваната технология или увеличение на производствения капацитет или постигането на целите на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията.
В запитването е посочено, че дружеството има намерение първо да извърши продажба на използвания актив и едва след това да закупи нов със средствата на преотстъпения данък. Считам, че придобиването на нов актив – сеялка Monosem с различни характеристики, който ще бъде единствен по вида си, т.е. в активите на дружеството няма заведена друга идентична сеялка и когато са изпълнени всички други изисквания на закона във връзка с преотстъпването на корпоративен данък от регистрирани земеделски производители, не следва да е нарушение на чл. 189б, ал. 2, т. 8 от ЗКПО.

5/5

Вашият коментар