Прилагане на чл. 41 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-39-124
Дата: 21.08.2018 год.
ЗДДС, чл. 12;
ЗДДС, чл. 41, т. 1, б. „а“;
ЗДДС, чл. 41;
ЗПУО, чл. 18;
ЗПУО, чл. 24;
ЗПУО, чл. 25;
ЗПУО, чл. 26;
ЗПУО, чл. 27;
ЗПУО, чл. 221, ал. 3;
ЗПУО, чл. 222, ал. 1;
ЗПУО, чл. 222;
ЗПУО, чл. 229;
ЗПУО, чл. 230;

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 41 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите, с вх. №……….2017 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП ………., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Съгласно чл. 222, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) „Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени при условията и по реда на тази глава.“. Предвидено е всяка организация, която желае да предоставя обучения за педагогическите специалисти, да подготви пакет от документи, който се внася в Министерството на образованието и науката (МОН). След утвърдена по реда на ЗПУО процедура за оценяване съответната организация получава право да извършва обучения за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, за които се присъждат квалификационни кредити. Одобрените обучителни организации се вписват в Информационния регистър на МОН с одобрени програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и получават уникален идентификационен номер от регистъра. Съгласно чл. 229 и 230 от ЗПУО министърът на образованието и науката организира създаването и поддържането на информационен регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. В него се вписват както юридическите лица, носители на програмите, регистрирани по реда на Търговския закон (ТЗ), Закона за юридическите лица с нестопанска цел или на Закона за кооперациите (ЗК), така също и лица, учредени в съответствие със законодателството на друга държава-членка.
Предвид изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
Извършваните доставки от обучителна организация по чл. 222 от ЗПУО, свързани с обучение на педагогически специалисти, следва ли да се третират като освободени доставки на основание чл. 41 от ЗДДС?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
Освободените доставки, свързани с образованието, са регламентирани с чл. 41 от ЗДДС.
Съгласно чл. 41, т. 1, б. „а” от ЗДДС, освободена доставка е предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, когато са предоставяни от институции в системата на предучилищното и училищното образование по ЗПУО, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции.
Цитираната разпоредба (чл. 41, т. 1, б. „а“ от ЗДДС) установява две основни предпоставки, при чието кумулативно наличие съответната доставка се определя като освободена, а именно:
– предоставяните услуги да са сред посочените в цитираната разпоредба – предучилищна подготовка и възпитание, училищно или университетско образование, професионално образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, и
– доставките на услуги, свързани с образование следва да са предоставени от организациите, посочени в цитираната разпоредба – от институции в системата на предучилищното и училищното образование, от институции в системата на професионалното образование и обучение или от доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции.
В конкретния случай е от значение да се определи дали са изпълнени горецитираните предпоставки.
Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците, съгласно чл. 221, ал. 3 от ЗПУО. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване на техните компетентностите за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие, като директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие са задължени да осигурят необходимите условия за това. В чл. 222, ал. 1 от ЗПУО е регламентирано, че повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се извършва не само от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации, но и от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени при условията и по реда на тази глава. Съгласно изложеното в запитването сдружението ще предоставя услуги за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти чрез програма с наименование „JUMP MATH – иновативна система за преподаване на математика“ – програма, одобрена съгласно условията и по реда на ЗПУО. Следователно по отношение на обхвата на предоставяните услуги, сдружението отговаря на разпоредбата на чл. 41, т. 1 от ЗДДС.
Относно субектите, които предоставят образователните услуги (в конкретния случай услуги за повишаване на квалификацията), в чл. 24-27 от ЗПУО като институции в системата на предучилищното и училищното образование са посочени детска градина, училище, център за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена, като в закона е дадено определение за същите и е регламентиран техният статут. Институциите в системата на професионалното образование и обучение са нормативно уредени в чл. 18 от ЗПОО и такива са професионални гимназии, училища по изкуствата, спортни училища, специални училища – възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати, професионални колежи, центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране.
Доколкото сдружението не е институция в системата на предучилищното и училищно образование, нито в системата на професионално обучение или професионално ориентиране и не предоставя обучение за придобиване на ключови компетентности, то провежданото от него обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти чрез програма с наименование „JUMP MATH – иновативна система за преподаване на математика“ – програма, одобрена съгласно условията и по реда на ЗПУО, не попада в чл. 41, т. 1, б. ”а” от ЗДДС и не следва да се третира като освободена доставка. Независимо че се извършва дейност, свързана с образование – с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, предоставяното от сдружението обучение безспорно е облагаема доставка на основание чл. 12 от ЗДДС.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА нап:
/АЛEКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/

5/5

Вашият коментар