Прилагане на чл. 45 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ 182

Относно: Прилагане на чл. 45 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-215 от 12.08.2020 г., относно прилагане на чл. 45 от ЗДДС.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На 28.08.2008 г. е издаден Акт за приемане на конструкция /Акт 14 на сграда, собственост на юридическото лице, със степен на реализиране на строеж – груб строеж 100%. След този момент не са реализирани действия – СМР по сградата.
Поставен е следния въпрос: При продажба, обекта попада ли в хипотезата на чл. 45 от ЗДДС?
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Доставките, свързани със земя и сгради, са регламентирани в глава четвърта от ЗДДС и по-конкретно в разпоредбата на чл. 45 от същия закон.
На основание чл. 45, ал. 3 от закона доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях, са освободени доставки.
Определението за „сгради, които не са нови“, се извежда по аргумент за противното от определението, дадено в § 1, т. 5 от ДР на закона. С визираната норма е дадена дефиниция за „нови сгради“, а именно:
а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност „груб строеж“, или
б) за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, или
в) които отговарят на следните условия:
аа) представляват части, обособени като самостоятелни обекти от съществуващи сгради в резултат на извършено надстрояване и/или допълващо застрояване, и тези части може да бъдат обект на отделни доставки или представляват сгради, за които направените преки разходи за извършване на реконструкция, основно обновяване и/или преустройство са не по-малко от една трета от пазарната цена на тези сгради към датата, на която е издадено ново разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, и
бб) към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено ново разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.
При условие, че към датата на продажбата на обекта, последният е с етап на завършеност „груб строеж“, т.е. същият попада в обхвата на понятието „нова сграда“, за него не е приложима разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС – доставката не е освободена. Тази доставка е облагаема съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС и следва да се приложи 20 % ставка на данъка по чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *