прилагане на чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Изх. № 26-Д-258
Дата: 17.10.2018 год.
ЗМДТ, чл. 60, ал. 6

ОТНОСНО: прилагане на чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. №26-Д-258 ….., в което е изложено следното:
Съгласно чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ органът по приходите издава удостоверение за наличието или липсата на задължения по искане на задълженото лице или въз основа на акт на съда в 7-дневен срок от постъпване на искането или на акта. В удостоверението не се отбелязват задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
В същото време по силата на чл. 60, ал. 6 ЗМДТ заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:
а/ системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, или
б/ съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или
2. представяне на издаден или заверен от общината документ.
Задължение за проверка в информационната система за платен данък върху превозното средство е предвидено и в чл. 11, ал. 3, т. 17, б. „б“ от Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
Според Вас между правните норми съществува неяснота при прилагането им. Нормата на чл. 87, ал. 6 ДОПК предвижда в удостоверенията за наличие и липса на задължения да не се посочват разсрочени, отсрочени и обезпечени задължения, а нормите на чл. 60, ал. 6 ЗМДТ и чл. 11, ал. 3, т. 17, б. „б“ от Наредбата не конкретизират кои точно задължения да бъдат заплатени, дали всички или от тях да бъдат изключени разсрочените, отсрочени и обезпечени задължения, както е предвидено в чл. 87, ал. 6 ДОПК.
Във връзка с изложеното поставяте въпроса: Следва ли служителите в общината и контролно-техническите пунктове да изискват от данъчнозадължените лица заплащане на разсрочени, отсрочени и обезпечени задължения преди преминаване на технически преглед на превозните средства?
В отговор на поставения въпрос и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище
Разпоредбата на ал. 6 на чл. 60 ЗМДТ е създадена като една от мерките за гарантиране на редовното заплащане на данъка върху превозните средства. Според нея заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Разпоредбата се отнася само и единствено до данъка върху превозните средства за конкретното превозно средство, което преминава на технически преглед, тъй като се намира в глава втора, раздел ІV на закона, озаглавен „Данък върху превозните средства“ и в чл. 60. Задълженията за данък върху превозните средства следва да са ликвидни и изискуеми, което означава – определени по основание и размер и с настъпил падеж. Други задължения на собственика на превозното средство към общината – за данък върху недвижимите имоти, за други превозни средства, такси, глоби и пр. нямат никакво отношение към изискването на чл. 60, ал. 6. Никакво отношение нямат и разсрочените, отсрочени и обезпечени задължения на същото лице, които не се отнасят до данъка за конкретното превозно средство.
Отново обръщам внимание, че изискването за липса на задължения при преминаване на превозно средство на технически преглед визира единствено наличието на изискуемо задължение за данък върху превозните средства за конкретното превозно средство.
В случай, че задълженията за данък върху превозните средства за конкретно превозно средство са отсрочени и не е настъпил техният падеж, няма пречка то да премине на технически преглед. При разсрочени задължения неизпълнението на една вноска в срока по погасителния план е пречка за преминаване на превозното средство на технически преглед /чл. 183, ал. 1 ДОПК/.
Бих искал да обърна внимание, че отсрочване и разсрочване на задължения за местни данъци в размер до 100 000 лв. и за срок до една година от датата на издаване на разрешението, може да бъде извършено само с разрешение на кмета на общината, а в останалите случаи – на общинския съвет /чл. 4, ал. 7 ЗМДТ/.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *