Прилагане на данъчното и осигурително законодателство от физическо лице регистрирано като осигурител.

ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство от физическо лице регистрирано като осигурител.

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. с вх. № ……../20.09.2019 г., Ви уведомявам за следното:
Според изложеното в запитването, в качеството си на физическо лице на основание §1, т. 1 от ДР на Кодекса на труда, възнамерявате да наемете по трудово правоотношение домашна помощничка. Ще се впишете като осигурител в Регистър БУЛСТАТ. Ще регистрирате трудовия договор в НАП, ежемесечно ще подавате данни с декларации образец № 1 и 6, ще внасяте дължимите осигурителни вноски и ще удържате и внасяте данъка по ЗДДФЛ на наетото лице. Ще изготвяте ведомости за заплати, ще издавате необходимите служебни бележки, ще провеждате инструктажи по ЗБУТ и ще давате указания относно извършваната работа от лицето.
Работите по трудово правоотношение и доходите Ви са единствено от него.
Поставяте следните въпроси:
1. Следва ли да се осигурявате като самоосигуряващо се лице затова, че ще давате указания на наетото лице за работата му, ще изготвяте ведомости и служебни бележки, ще подавате данни с декларации образец № 1 и 6?
2. Освен изброените задължения (да регистрирате трудовия договор в НАП, да се впишете като осигурител в регистър Булстат, да подавате данни с декларации образец № 1 и 6, да изготвяте ведомости за заплати) следва ли:
– да заплащате данък затова, че сте наела лице по трудово правоотношение?
– да подавате други счетоводни декларации освен изброените (декларации образец № 1 и 6)?
3. Следва ли да водите счетоводство, с оглед на това, че приходите Ви са единствено от трудовото правоотношение?
При така изложената фактическа обстановка, с оглед на предоставената на Националната агенция за приходите компетентност и действащата към настоящия момент нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
По прилагане на осигурителното законодателство:
Упражняването на трудова дейност е в основата за осигуряването на лицата за част или всички покрити от държавното обществено осигуряване социални рискове. Обвързването на осигуряването с полагането на труд е изведено в чл. 10, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), който гласи, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й. В Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите му актове липсва легална дефиниция на понятието „трудова дейност”. За целите на осигуряването достатъчно е дадено лице да попадне в кръга на задължително осигурените лица по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от кодекса като упражняващо дейност на някое от посочените основания, за да възникне задължение за внасяне на осигурителни вноски за същото.
Съгласно чл. 5, ал. 2 от КСО самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Самоосигуряващите се лица са изброени в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и това са:
– лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
– лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
– регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.
Според определението, дадено в чл. 1, ал. 5 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ, посл. изм. ДВ, бр. 36 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.), за лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, се считат тези, които упражняват дейност:
1. на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт – нотариуси, адвокати, дипломирани експерт-счетоводители; регистрирани одитори, независими оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 313, ал. 1 от Кодекса за застраховането и други;;
2. за която подлежат на облагане с патентен данък и не са еднолични търговци;
3. като извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка – дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ, извън тези по т. 1 и 2.
Видно от запитването, Вие работите по трудово правоотношение и възнамерявате в качеството на работодател да наемете друго физическо лице, като домашна помощничка, по трудово правоотношение и да се впишете като физическо лице – осигурител в регистър БУЛСТАТ. Предвид регистрацията Ви като физическо лице – осигурител (на основание чл. 3, ал. 1, т. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ) за Вас не възниква задължение да се осигурявате като самоосигуряващо се лице.
С оглед гореизложеното, за Вас ще възникне задължение за внасяне на осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице, ако упражнявате трудова дейност на някое от основанията, посочени в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО и чл. 1, ал. 5 от НООСЛБГРЧМЛ.
По прилагане на данъчното законодателство:
В запитването е посочено, че Вие като физическо лице ще наемете по трудов договор друго физическо лице. Последното ще работи като домашна помощничка.
Облагането на доходите от трудови правоотношения е уредено с разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ, според която облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на някои доходите, посочени в ал. 2 на цитираната разпоредба.
Видно от изложеното в запитването Вие сте наясно с факта, че сте работодател (по смисъла на § 1, т. 27, буква „а“ от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗДДФЛ) на физическото лице, което ще изпълнява функциите на домашна помощница. Там сте посочили, че ще удържате и внасяте данък върху дохода на лицето в изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, следователно сте запознати със задълженията на работодател, които се определят в цитирания закон.
Интересувате се, явявате ли се данъчно задължено лице и следва ли да водите счетоводна отчетност.
Националната агенция за приходите (НАП) притежава определени компетенции в областта на данъчното и осигурителното законодателство. Счетоводното законодателство е извън компетентността на НАП. По въпроси свързани с прилагането на счетоводното законодателство следва да се обърнете към Дирекция „Данъчна политика“ към Министерство на финансите.
Представям Ви насочваща информация относно определението за предприятие дадено в § 1, т. 33 от ДР на ЗДДФЛ. Съгласно дефиницията „предприятие“ е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч), както и търговското представителство по Закона за насърчаване на инвестициите и осигурителната каса, създадена на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване.
За целите на ЗСч за предприятия се считат:
1. търговците по смисъла на Търговския закон, включително клоновете на чуждестранните търговци;
2. местните юридически лица, които не са търговци;
3. бюджетните предприятия;
4. консорциумите по смисъла на Търговския закон, дружествата по Закона за задълженията и договорите, съвместните предприятия и други обединения, базирани на договорни отношения, по които страните имат права върху нетните активи;
5. осигурителните каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;
6. търговските представителства;
7. чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги (чл. 2 от ЗСч).
От изчерпателното изброяване в чл. 2 от ЗСч Вие като физическо лице, което работи по трудов договор не формирате предприятие. Съгласно ЗДДФЛ, видно от упоменатите по-горе правоотношения, лично за Вас в качеството Ви на физическо лице не възникват данъчни задължения.

5/5

Вашият коментар