прилагане на данъчното и осигурително законодателство във връзка със Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (обн. в ДВ бр. 55 от 19.06.2020 г.) и извършените с него изменения в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Изх. № М-24-36-45
Дата: 26.08.2020 год.
ЗДДС, чл. 66, ал. 2, т. 3;
ДР на ЗДДС, § 1, т. 62.

ОТНОСНО: прилагане на данъчното и осигурително законодателство във връзка със Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (обн. в ДВ бр. 55 от 19.06.2020 г.) и извършените с него изменения в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

В Централно управление на НАП, с вх. № ………… е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП ……….., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е с предмет на дейност „питейни заведения“ и стопанисва нощен клуб в гр. ….. В обекта се предлагат алкохолни напитки, бира, вода и безалкохолни напитки. Съгласно становище на НАП, за продажбата на вода, сок и безалкохолни напитки, може да се приложи по-ниската данъчна ставка на данъка върху добавената стойност от 9 %.
Предвид изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
В случай че не се възползва от възможността за начисляване на данък върху добавената стойност с данъчна ставка от 9 %, задължено ли е дружеството да променя осигурителния доход на лицата, наети по трудово правоотношение?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
По отношение на осигурителното законодателство:
В Държавен вестник бр. 55 от 19.06.2020 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС). С § 5, т. 2 на Заключителните разпоредби на същия се въвеждат изменения на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2020 г., според които в Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2020 г. се правят следните изменения и допълнения:
а) в ред 60, колона 3 числата „55, 56“ се заличават, а в колона 4 думите „Хотелиерство; Ресторантьорство“ се заличават;
б) създава се ред 60а:

60аI55, 56Хотелиерство; Ресторантьорство12661090800800800800800800610

С тези промени на практика се определят нови месечни размери на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии („осигурителни прагове“) за икономическите дейности „Хотелиерство“ и „Ресторантьорство“. Новите „осигурителни прагове“ са описани на нов ред 60а в Приложение 1 към ЗБДОО и се отнасят за всички предприятия с код на икономическата дейност, които започват с „55“ или „56“. Досега „осигурителните прагове“ за тези дейности са били описани на ред 60 в Приложение 1 към ЗБДОО за 2020 г. Определените нови минимални „осигурителни прагове“ за икономическите дейности „Хотелиерство“ и „Ресторантьорство“ не са обвързани с приложението на Закона за данък върху добавеното стойност (ЗДДС).
Съгласно § 7 от ЗИД на ЗДДС разпоредбата влиза в сила от 01.07.2020 г.
По отношение на избора на лицето да прилага намалената ставка по ЗДДС:
Със ЗИД на ЗДДС (обн. в ДВ бр. 55 от 19.06.2020 г.) са направени изменения и допълнения в ЗДДС, отнасящи се до намалена ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за определени стоки и услуги, като са създадени нови т. 2, 3, 4 и 5 на ал. 2 към чл. 66 от ЗДДС. Направените изменения влизат в сила от 01.07.2020 г., като е предвидено да се прилагат до 31.12.2021 г.
Съгласно чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС (в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г.) ставката на данъка е 9 на сто за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128 от същия закон. Съгласно изменението на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, в сила от 01.08.2020 г. (ДВ, бр. 71 от 2020 г.) ставката на данъка е 9 на сто за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128 от същия закон.
„Ресторантьорски услуги“ по смисъла на § 1, т. 62 от ДР за ЗДДС са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране.
Според изложеното в запитването дружеството предоставя „ресторантьорски услуги“ в стопанисвания от него нощен клуб в гр. …..
Предвид гореизложеното считам, че в ЗДДС не е предвидена възможност за избор, а задължение за лицата да прилагат регламентираната данъчна ставка от 9 на сто за предоставянето на „ресторантьорски услуги“ по смисъла на ЗДДС.

5/5

Вашият коментар