Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство 82

ЗДДФЛ: чл. 42; чл. 49, ал. 1;
КСО: чл. 4, ал. 1, т. 8; чл. 127, ал.1 ,; чл. 157, ал. 6; чл. 5, ал. 1;чл. 6, ал. 11;
ЗБДОО: чл. 9, т. 1;Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1;
ЗЗО: чл. 40, ал. 1, т. 1;
Наредба № Н-13/2019 г.: чл. 4, ал. 1, т. 1, буква „а“ ; чл. 4, ал. 3, т. 1;

ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……….. постъпи писмено запитване с вх. № ………../09.07.2020 г., относно разяснение за дължими данъци и подаване на данъчни декларации във връзка с изплащане на възнаграждение на домоуправител на етажна собственост.
Излагате следната фактическа обстановка:
Избрана сте за домоуправител на етажна собственост. Етажната собственост е регистрирана в регистър БУЛСТАТ. Пишете още, че работите отдавна в медицинска фирма ЕТ „Д-р К – ИППМП“ на трудов договор, от където Ви се внасят всички осигурителни вноски.
Задавате следните въпроси:
1. Трябва ли да подавате данъчна декларация за получените възнаграждения като домоуправител и трябва ли да заплащате данък?
2. Кои приложения на декларацията следва да се попълнят?
С оглед така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Относно приложението на данъчното законодателство:
Поради обстоятелството, че специалният закон – Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) регламентира избор на управител на етажната собственост, за целите на данъчното облагане управителите на етажна собственост се третират като лица, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности. На основание § 1, т. 26, буква ,,д” от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), правоотношенията с лица, получаващи доходи от изборни длъжности, се определят като трудови правоотношения.
Лицата, които получават доходи от трудови правоотношения, се облагат по реда на Раздел І от глава пета на ЗДДФЛ и при формирането на облагаемия доход не се приспадат разходи за дейността.
Според разпоредбата на чл. 42 от ЗДДФЛ, задължението за авансово облагане на доходите от трудови правоотношения е на работодателя.
За целите на ЗДДФЛ ,,работодател” е: всяко местно лице (физическо или юридическо), чуждестранно лице (физическо или юридическо), извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, както и търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), което наема физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице (§1, т. 27 от ДР на ЗДДФЛ).
Съгласно чл. 9 от ЗУЕС има две форми на управление на етажната собственост: общо събрание и сдружение на собствениците.
Общото събрание на собствениците не е юридическо лице по смисъла на Търговския закон. Съгласно разпоредбата на чл. 11, т. 11 от ЗУЕС общото събрание на собствениците може да приеме решение за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата на юридическо или физическо лице срещу възнаграждение, като определя и конкретни правомощия на управителния съвет (управителя), които могат да бъдат възложени за изпълнение на тези лица.
За създаването на сдружение се свиква учредително събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сградата в режим на етажна собственост. Сдружението се учредява от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от идеалните части на собствениците от общите части във входа (входовете) (чл. 25, ал. 3 от ЗУЕС).
Сдружението се създава само за целите на ЗУЕС и се вписва в регистъра на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост по местонахождението на сградата в режим на етажна собственост.
На основание разпоредбата чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС сдружението на собствениците е юридическо лице, създадено по реда на ЗУЕС и има за предмет управлението на общите части на етажната собственост. На основание разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за регистър БУЛСТАТ сдружението на собствениците като юридическо лице, което не е търговец, подлежи на регистрация в регистър БУЛСТАТ.
В запитването сте посочила, че етажната собственост е регистрирана в регистър БУЛСТАТ, което се установи и при проверка в информационните регистри на НАП.
Следователно, избраната от Вас форма на управление на етажната собственост е сдружение на собствениците, което е юридическо лице по смисъла на ЗУЕС. На основание чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗУЕС органи на сдружението са общо събрание, управителен съвет (управител) и контролен съвет (контрольор). Сдружението се представлява в отношенията му с органите на местната власт и с други правни субекти от управителния съвет (управителя).
По смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството, във връзка с препратката на § 1, т. 33 от ДР на ЗДДФЛ, предприятия са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, търговските представителства и чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги.
Видно от цитираните дефиниции, етажната собственост с форма на управление – сдружение, е сред лицата, които са задължени да определят, удържат и внасят авансовия данък по чл. 42 от ЗДДФЛ. Задължението за авансово облагане на доходите от трудови правоотношения е на работодателя.
За целите на данъчния закон ,,работодател” е: всяко местно лице (физическо или юридическо), чуждестранно лице (физическо или юридическо), извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, както и търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), което наема физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице (§1, т. 27 от ДР на ЗДДФЛ).
Следователно при тази форма на управление „сдружение на собствениците“, при изплащане на възнаграждение на домоуправителя, сдружението е задължено да удържа авансов данък по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 49, ал. 1 от същия закон работодателят извършва изчисляване на годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основно трудово правоотношение.
Във вашия случай Вие имате друг работодател – ЕТ „Д-р К – ИППМП“, където имате трудов договор от много години, който ще се яви основен. При тази фактическа обстановка, Вие сте задължена да представите пред основния работодател служебна бележка за изплатен доход от сдружението на собствениците (етажната собственост). При условие, че представите такава бележка на основния работодател и той извърши изчисление на годишната данъчна основа и определи размера на годишния данък, Вие в този случай, като физическо лице, нямате задължение да подавате годишна данъчна декларация (ГДД).
Относно приложението на осигурителното законодателство:
В запитването не поставяте въпроси дали са дължими осигурителни вноски, но пишете, че от фирмата, в която работите по трудово правоотношение, Ви се внасят всички осигурителни вноски, поради което Ви обръщам внимание на следното:
В § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Кодекса за социално осигуряване (КСО) е дадена легална дефиниция на понятието „осигурено лице” – това е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1, и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. Следователно, кръгът на лицата, които задължително подлежат на държавно обществено осигуряване, е определен в чл. 4 и чл. 4а от КСО.
В чл. 27, ал. 4, т. 4 на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) е регламентиран избор на лицата за членове на управителния съвет (управителя) на етажната собственост, поради което същите попадат в обхвата на осигурените лица по чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО.
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, с изключение на лицата по т. 1, 5 и 7, са задължително осигурени за четирите фонда на държавното обществено осигуряване – фонд „Общо заболяване и майчинство”, фонд „Пенсии”, фонд „Трудова злополука и професионална болест” и фонд „Безработица”.
Месечните осигурителни вноски се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените брутни месечни възнаграждения или върху неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО), а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
Съгласно забележка № 4 от Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2020 г. минималният осигурителен доход не се прилага за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по ЗУЕС.
Лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б от КСО, задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд (чл. 127, ал. 1 от КСО). Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (чл. 157, ал. 6 от КСО).
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) здравноосигурителната вноска за лицата по чл. 4, ал. 1 и 10 от КСО (включително за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности) се определя на база дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО.
С оглед изложеното в запитването, че сте избрана за управител на етажната собственост и имате определено възнаграждение, което Ви се изплаща, за Вас са дължими осигурителни вноски по описания по-горе ред.
На основание чл. 5, ал. 1 от КСО осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица. Следователно сдружението на собствениците по смисъла на КСО е осигурител за лицата, на които се изплащат възнаграждения (в т.ч. управителя на етажната собственост) и е задължено да внася дължимите осигурителни вноски.
Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 и 2 от КСО осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в НАП данни за:
– осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване (декларация образец № 1);
– декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, „Учителския пенсионен фонд“, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (декларация образец № 6).
Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на декларациите по чл. 5, ал. 4 от КСО се определят с наредба издадена от министъра на финансите, съгласувано с управителя на Националния осигурителен институт (Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица).
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Наредба № Н-13/2019 г. декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, включително и при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението.
Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – едновременно с подаване на декларация образец № 1 (чл. 4, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-13/2019 г.).
Съгласно указанията за попълване на декларация образец № 1 (приложение № 1) в т. 12 – Вид осигурен се попълва код 82 – за лица по чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО – лица, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 от КСО. В т. 12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя – попълва се номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя, съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които не прилагат минимален осигурителен доход, попълват код „99“ за работниците и служителите. Код „99“ се попълва и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по ЗУЕС.
С оглед посочената в запитването фактическа обстановка, че полагате труд по трудово правоотношение, следва да имате предвид, че Вие подлежите на осигуряване и на двете основания при спазване поредността на доходите, регламентирана в чл. 6, ал. 11 от КСО до достигане на максималния месечен размер на осигурителния доход, който за 2020 г. е 3000 лв.
На основание чл. 6, ал. 11 от КСО за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10 (в т.ч. доходи от трудови правоотношения и доходи от дейност на изборни длъжности);
2. доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;
3. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, лица, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
4. доходи за работа без трудово правоотношение.
Обръщам Ви внимание, че при определяне последователността на доходите с оглед ограничаването им до максималния месечен размер на осигурителния доход, ако доходите са изброени в една и съща точка на чл. 6, ал. 11 от КСО, се спазва поредността, определена в чл. 4, ал. 1 от КСО, а когато дейностите са от една и съща точка на ал. 1, се дава предимство на правоотношението, което е възникнало по-рано.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане разпоредбите на Наредба №Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02) 9870827 Изх. № 26-М-181 Дата: 05.10.2012 год. КТ, чл. 160; КТ, чл. 224;

ЗДДС, чл.3, aл. 2,ЗДДС, чл.96, aл. 2

Изх. № 20-00-43615.10. 2015 г. чл. 3, ал. 2 от ЗДДС чл. 96, ал. 2 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:Собствениците на обекти

Становище на НАП с Изх. №20-00-72/12.05.2016 г.

Изх. №20-00-72/12.05.2016 г. ЗКПО – чл. 78 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-72/…2016 г. и допълнение

ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.21, aл. 3,ЗДДС, чл.2

Изх. № 24-34-847Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно : Облагане па извършвани услуги по смисъла па ЗДДСПо повод Ваше загниване постъпило в ЦУ на ИЛИ с вх.

Ползване на данъчно облекчение по реда на чл.41, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2007 г.

Изх. № 24-32-271Дата: 31.01.2008 г.ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по реда на чл.41, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)