Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство по сключен договор с ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ЕБВР)

Изх. № 94-Е-146
Дата: 08.10.2019 год.
ЗДДФЛ, чл. 29;
ЗДДФЛ, чл. 75;
КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1.

ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство по сключен договор с ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ЕБВР)

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ОДОП …… в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №94-Е-146 от 20.08.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
От 2018 г. работите по договор с ЕБВР, копие от който е приложен към запитването Ви. По силата на този договор получавате възнаграждения за извършване на консултантски услуги в качеството Ви на член на Управителния съвет на …… LTD, номиниран от ЕБВР, която е предоставила капиталова инвестиция на дружеството в размер на ….. евро. В запитването Ви е посочено, че сте местно лице на България и нямате статут на самоосигуряващо се лице. Допълнително е уточнено, че се осигурявате по реда на българското законодателство по силата на договор за управление и контрол във „……“ ЕООД, считано от м. април 2019 г.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Приложима ли е Конвенцията за привилегиите и имунитетите на специализираните организации или друг международен документ по отношение на дохода, получен от ЕБВР и какви са задълженията за внасяне на данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физичексите лица (ЗДДФЛ)?
2. Дължат ли се осигурителни вноски върху изплатените от ЕБВР възнаграждения?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос
По силата на чл. 75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, се прилагат разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.
Специализираните организации, спрямо които е възможно да се прилага Конвенцията за привилегиите и имунитетите на специализираните организации (Обн. ДВ. бр. 13 от 15 февруари 2000 г.), са изброени в член 1, раздел 1 на същата, където ЕБВР не е посочена. Привилегиите и имунитетите, касаещи ЕБВР, са регламентирани в глава осма от Споразумението за създаване на ЕБВР (Обн. ДВ. бр. 78 от 26 септември 2000 г.). Освобождаването от облагане с данъци е регламентирано в чл. 53 от това споразумение, като в т. 6 и 7 по отношение на подоходното облагане е предвиден специфичен режим само по отношение на заплатите и възнагражденията на директорите, заместник-директорите, служителите и чиновниците на банката. Тъй като Вие не попадате сред тази категория лица, а имате сключен договор като „консултант“ в качеството Ви на член на Управителния съвет на …. LTD, номиниран от ЕБВР, посочените разпоредби са неприложими. Освен това в договора Ви с ЕБВР изрично е уточнено, че получавате привилегиите, имунитетите и освобождаванията, предоставени на експерт, изпълняващ мисия за Банката съгласно членове 51 и 52 от Споразумението за създаване на Банката, които не включват данъчни облекчения, както и че носите отговорност и заплащате всички преки данъци, произтичащи от или във връзка с услугите по договора.
Имайки предвид изложеното по-горе и посочените от Вас факти, че сте местно физическо лице и нямате статут на самоосигуряващо се лице, считам че доходът по консултантския договор може да се квалифицира като доход от извънтрудово правоотношение по смисъла на § 1, т. 30 от ДР на ЗДДФЛ. В тази връзка приложимите данъчни норми са:
* чл. 29 и чл. 30 от ЗДДФЛ във връзка с определянето на облагаемия доход и годишната данъчна основа;
* чл. 9 и чл. 43, ал. 1, 2, 3 и 6 от ЗДДФЛ във връзка с документирането и авансовото облагане на придобитите доходи;
* чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ във връзка с декларирането на дължимия авансово данък и
* чл. 50 от ЗДДФЛ във връзка с подаването на годишна данъчна декларация.
По втори въпрос:
Статутът на служителите на ЕБВР е уреден в Споразумението за създаване на ЕБВР. Както повечето международни организации, банката е установила свои системи за здравно и пенсионно осигуряване, които обхващат всички служители, независимо от гражданство, пребиваване или приемаща държава. Тъй като Вие нямате статут на „служител на ЕБВР“, за Вас тези специални схеми са неприложими и Вие попадате в приложното поле на регламентите за координация на системите за социална сигурност.
По отношение на лицата, граждани на държави-членки на Европейския съюз (ЕС), които осъществяват трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на ЕС, се прилагат Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004) и Регламент (ЕО) №987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №987/2009).
Съгласно разпоредбата на чл. 11, пар. 1 от Регламент (ЕО) №883/2004 лицата, за които той се прилага, са подчинени на законодателството на само една държава-членка.
Видно от изложеното в запитването Ви, Вие осъществявате дейност в България по договор за управление и контрол на българското дружество „…..“ ЕООД, считано от м. април 2019 г. и едновременно получавате възнаграждения за извършване на консултантски услуги в качеството Ви на член на Управителния съвет на чуждестранното дружество …. LTD.
При определяне на приложимото законодателство от съществено значение е да се установи как се третира дейността на лицето на територията на съответните държави, в които то упражнява труд – дейност като заето или като самостоятелно заето лице. Квалифицирането на лицата като заети или самостоятелно заети се извършва въз основа на третирането на дейността според законодателството на държавата-членка, на чиято територия се извършва тази дейност.
Изпълнителите по договори за управление и контрол в България имат качеството на заето лице за целите на координационните регламенти.
В случай че дейността Ви по консултантския договор се квалифицира на територията на другата държава-членка като дейност на самостоятелно заето лице, приложение намира разпоредбата на чл. 13, пар. 3 от Регламент (ЕО) №883/2004.
Съгласно тази разпоредба лице, което обичайно осъществява дейност като заето лице и дейност като самостоятелно заето лице в различни държави-членки, е подчинено на законодателството на държавата-членка, в която то осъществява дейността си като заето лице. Следователно за периода на едновременно осъществяване на дейност в България и в друга държава-членка за Вас ще е приложимо законодателството на държавата, където осъществявате дейност като заето лице (България). В този смисъл всички задължителни осигурителни вноски за Вас ще са дължими в България съгласно българското законодателство (чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
Лицата, обичайно осъществяващи дейност в две или повече държави-членки, се разглеждат като упражняващи цялата си трудова дейност и получаващи всичките си доходи в държавата-членка, чието законодателство е определено като приложимо (чл. 13, пар. 5 от Регламент (ЕО) №883/2004). В случай че за Вас бъде определено като приложимо българското законодателство, Вие дължите осигурителни вноски за дейността Ви на територията на всички държави-членки, в които упражнявате труд, в България по българското законодателство.
Следва да имате предвид, че във всички случаи, когато лицето упражнява трудова дейност в две или повече държави членки, то е длъжно да уведоми за това обстоятелство компетентната институция на държавата-членка, в която пребивава (основание чл. 16(1) от Регламент №987/2009).
Дефиниция на пребиваване за целите на прилагане на координационните регламенти е въведена с чл. 1(й) от него. „Пребиваване“ е мястото, където лицето обичайно пребивава.
С оглед на горното, в случай че по смисъла на координационните регламенти пребивавате в България, следва да подадете в компетентната териториална дирекция на НАП по местоживеене съответния образец на уведомление за извършване на дейност като заето и като самостоятелно заето лице в две държави-членки (Обр. ОКд 240).
Компетентната институция на държавата-членка по пребиваване на лицето определя приложимото законодателство и информира институциите на всички други държави-членки, на чиято територия лицето извършва дейност.
Документът, чрез който се удостоверява приложимото законодателство, е формуляр А1. Удостоверението се издава след поискване от лицето от компетентната институция на държавата-членка, чието законодателство е определено като приложимо. Този формуляр удостоверява, че лицето е подчинено на законодателството на определена държава-членка и същото е освободено от прилагане на законодателствата на съответните други държави-членки, в които то полага труд.

5/5

Вашият коментар