прилагане на данъчното и осигурително законодателство от регистриран земеделски стопанин

Изх. № М-24-36-50
Дата:11.10.2016 год.
ЗДДФЛ, чл. 29, ал. 1;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 21.
ОТНОСНО: прилагане на данъчното и осигурително законодателство от регистриран земеделски стопанин
По повод Ваше писмено запитване, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. № М-24-36-50 от 30.08.2016 г., Ви уведомявам следното:
Съгласно изложената фактическа обстановка упражнявате дейност като регистриран земеделски стопанин. Произвежданата от Вас продукция до миналата година е била основно зърнена – пшеница, царевица и т.н. Последните години поради завишения интерес растениевъдството се насочва към производството на нестандартни култури като лавандула и маточина. Посочили сте още, че продукцията, добивана от тези две култури, основно е етерично масло. Също така, широко разпространение има иовощарството – по конкретно орехи, лешници и бадеми.
Поставените въпроси са следните:
1.Добитото етерично масло от лавандула и маточина може ли да се третира като „непреработена селскостопанска продукция“?
2.Ядките, след изваждането им от черупките, считат ли се за „непреработена селскостопанска продукция“?
3.Как производството на различните видове от посочените култури ще повлияе на определянето на данъчния Ви и осигурителен доход?
Предвид действащата към момента нормативна уредба по прилагане на данъчното и осигурително законодателство, относима към поставените въпроси, изразявам следното становище:
По прилагане на данъчното законодателство:
На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:
1. с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
2. с 40 на сто за доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство.
С оглед цитираната разпоредба, при формирането на облагаемия доход по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ е важно да се има предвид дали физическото лице има регистрация като земеделски стопанин, както и какъв е видът на произвежданата селскостопанска продукция от която са придобитите доходи – преработени или непреработени продукти.
Определение на понятието “непреработен продукт от селско стопанство“ се съдържа в т. 21 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ, а именно това е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
Следователно доколкото при производството на етеричното масло, растенията (лавандула и маточина) се подлагат на технологична обработка, то същото следва да се третира като преработен продукт от селско стопанство и съответно облагаемият доход от тази дейност да се формира по реда на чл. 29, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ.
По отношение на производството на ядки, които само се изваждат от черупките на плодовете и не се извършва технологична обработка, в резултат на която да настъпят физико-химични изменения в състава (например печене), облагаемият доход може да се формира по реда на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ като доход от производство нанепреработени продукти от селско стопанство на физическите лица, регистрирани катоземеделски стопани.
По прилагане на осигурителното законодателство:
Регистрирани земеделски стопани по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО) са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред (§ 1, ал. 1, т. 5 от ДР).
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО регистрираните земеделски стопани са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт (за фонд “Пенсии“). По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). Същите са самоосигуряващи се лица. Осигурителните вноски са изцяло за тяхна сметка и се дължат авансово през календарната година върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване
(чл. 6, ал. 8 от КСО).
Регистрираните земеделски стопани, произвеждащи преработена растителна и/или животинска продукция и придобили доходи за съответната година, определят окончателен размер на осигурителния си доход по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО.
Декларираният облагаем доход от произведена преработена растителна и/или животинска продукция, който се взема предвид при определяне на окончателният размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани, се определя по реда на чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВД). При определяне на годишния осигурителен доход не се включват сумите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.
Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност (чл. 6, ал. 10 от КСО).
Съгласно § 1, ал. 1, т. 9от ДР на КСО “непреработена растителна и животинска продукция“ е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка и преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава“.
В конкретния случай, произведеното етеричното масло от лавандула и маточина, получено в резултат на технологична обработка на растенията, са преработени продукти и облагаемия доход от тази дейност се взема предвид при определяне на окончателния размер на месечния осигурителен доход по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО от регистрирания земеделски стопанин.
Производството на ядки, които само се изваждат от черупките на плодовете, се считат за произведена непреработена продукция и доходите от тази дейност не участват при определяне на окончателния размер на осигурителен доход.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

здравно осигуряване на чуждестранно физическо лице-гражданин на Украйна, изразяваме следното становище

1_81/19.10.2009гчл.33, ал.1, т.3от ЗЗОВъв връзка с Ваше запитване с вх.№ ……….2009г., постъпило вДирекция „ОУИ” – гр………, относно здравно осигуряване на чуждестранно физическо лице-гражданин на Украйна,изразяваме

осигурителни вноски върху обезщетения, изплащани на член на Съвета на директорите преди изтичане на срока, за който е избран

.№24-34-40Дата: 14.03.2009 год. КСО, чл. 10; КСО, чл. 40, ал. 1; НЕВД, чл. 3, ал.1.ОТНОСНО:осигурителни вноски върху обезщетения, изплащани на член на Съвета на директорите

2_949_/21.12.2017г.

2_949_/21.12.2017г.ЗКПО чл.26, т.2, чл.10, ал.1 до 3, ЗДДФЛ чл.38 В Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ …. е постъпило писмено запитване относно дейността на „–––––“