Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при договорите за обучение, сключвани по реда на чл. 24 от Наредба № 34/2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.&l

Изх. №21-00-3
Дата:14.03.2011 год.
КСО, чл. 4, ал. 1, т. 9;
ЗДДФЛ, чл. 29;
ЗДДФЛ, чл. 43;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 26;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 30.
Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при договорите за обучение, сключвани по реда на чл. 24 от Наредба № 34/2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
По повод Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 21-00-3/03.02.2011 г., Ви уведомявам за следното:
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето.
Договорите за обучение за придобиване на специалност не са трудови по смисъла на Кодекса на труда. В този смисъл е изразено становище на Министерство на труда и социалната политика /№ 20-19-6/14.09.2010 г./.
Осигурителните вноски се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО преди намаляването им с разходи за дейността. За възнаграждението, получено по договор, сключен по реда на чл. 24, от Наредба № 34/2006 след 31 юли 2010 г. не са приложими разпоредбите на
чл. 4, ал. 3, точки 5 и 6 от КСО.
От гледна точка на данъчното облагане следва да се има предвид, че договорите за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето (ЗЗ), не са сред посочените в § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и съответно не попадат в обхвата на трудовите правоотношения по смисъла на закона.
По смисъла на § 1, т. 30 от ДР на ЗДДФЛ, правоотношенията извън тези по т. 26, 28 и 29 (трудови правоотношения; упражняване на занаят и на свободна професия),по силата на които се дължи постигането на определен резултат от физическо лице, което не е едноличен търговец, се считат за извънтрудови правоотношения. Съгласно чл. 29, т. 3 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от възнаграждения по извънтрудови правоотношения на физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността в размер на 25 на сто.
Лицата, които не са самоосигуряващи се лица, придобили доход от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, дължат авансов данък върху разликата между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски. Когато платец на този доход е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му (чл. 43, ал. 1 и 4 от ЗДДФЛ).
На основание чл. 43, ал. 3 от ЗДДФЛ размерът на дължимия данък се изчислява, като облагаемият доход по чл. 43, ал. 1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто. Внасянето на удържания данък от платеца на дохода се извършва до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан, съгласно чл. 65, ал. 11 от ЗДДФЛ. За удостоверяването на изплатения облагаем доход и на удържания авансов данък, предприятието – платец, издава „Сметка за изплатени суми” и „Служебна бележка” по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода (чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ).
Физическите лица, които през течение на годината са придобили доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, каквито безспорно са доходите по чл. 29 от ЗДДФЛ, са длъжни да подават годишна данъчна декларация на основание чл. 50, ал. 1 и 2 от закона. Доходите на специализантите, придобити през 2010 г. по договори за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, следва да се посочат в Приложение № 3 на декларацията. Към годишната данъчна декларация се прилагат издадените Служебни бележки по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, с които се удостоверява размера на удържания авансово данък. В случай, че авансово удържаният данък по чл. 43, ал. 3 от ЗДДФЛ превишава размера на данъка върху общата годишна данъчна основа, определен във формуляра на годишната данъчна декларация, разликата подлежи на прихващане или възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

категоризиране на активи по реда на чл. 55 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и определяне на полезен живот съгласно счетоводното законодателство

Изх. № М- 24-31-107Дата: 29.03.2013 год. ЗКПО, чл. 55Относно: категоризиране на активи по реда на чл. 55 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и

Доставка на услуги за дружество, регистрирано в Обединено кралство Великобритания и промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Относно: Доставка на услуги за дружество, регистрирано в Обединено кралство Великобритания и промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)от 01.01.2021г. В Дирекция ОДОП