Прилагане на данъчното законодателство спрямо Общинско предприятие за осъществяваната от него дейност .

Относно: Прилагане на данъчното законодателство спрямо Общинско предприятие за осъществяваната от негодейност .
Във връзка с постъпило запитваневх. № …./15.03.2010г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр….., препратено ни по компетентност от ЦУ НАП София, Ви уведомяваме:
От представената в запитването фактическа обстановка е видно, че с Решение на Общинския съвет ….., на основание чл.51 от ЗОС е създадено Общинско предприятие./ОП/Същото ще извършва дейност продажби на стоки и услуги.Финансирането му ще се извършвачрез самостоятелна банкова сметка и то е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Общината.
Предвид изложените в писмото факти са поставени следните въпроси:
1. Може ли ОП да се определикато самостоятелно юридическо лице , като същото има отделен Булстат?
2.Има ли ОП правосубектност по данъчен закон и може ли да упражнява самостоятелно правата и задължениятана данъчно лице по смисъла на ЗДДС и другите данъчни закони?
3. Явява ли се ОП като самостоятелно данъчно задължено лице,на основание чл.3 ал.1 от ЗДДС ?
ОтносноВъпрос № 1 и 2
Съгласно чл. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/ Общината е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет.
Разпоредбата на чл. 51, ал. 2 отЗакона за общинската собственост /ЗОС/определя, че Общината може да осъществява стопанска дейност, да създава общински предприятия и да участва в съвместни форми на стопанска дейност при условия и по ред, определени със закон. Същата може да осъществява самостоятелно стопанска дейност чрез общински предприятия, създадени по реда на посочения закон. Съгласно чл. 52 от ЗОС общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на дейности, финансирани от общинския бюджет. То се създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет. Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, с които се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.
По силата на разпоредбата на чл. 2, т. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ данъчно задължено лице е всяко местно юридическо лице, учредено съгласно българското законодателство.
От гореизложената нормативна уредба и извършената проверка в регистър БУЛСТАТ е видно, че общинското предприятие /ОП/ е неюридическо лице, правна структурна единица на субект – юридическото лице е Община…. Следователно ОП не е самостоятелно данъчно задължено лице по смисъла на ЗКПО.
Същото не е данъчно задължено лице и по смисъла на ЗДДФЛ, като се има предвид разпоредбата на чл.3 т.1 и т.2 от същия закон.
Относно Въпрос №3
Чрез общинските предприятия, създадени по реда на Закона за общинската собственост общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност /чл. 51, ал. 2 от ЗОС/.
Предвид изложеното, общината е данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 1, във връзка с чл. 3, ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗДДС.
Следва да се има предвид, че във връзка с отношенията, които възникват по поводразплащанията между отделните разпоредители с бюджетни средства, които са в рамките на едно данъчнозадължено лице е приложим чл. 3, ал. 1 от ППЗДДС. Съгласно тази норма „доставка на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на страната в състава на едно лице, установено на територията на страната, е вътрешен оборот и не е доставка“.
В този смисъл, документирането на разплащанията в състава на едно лице не се извършва с данъчните документи по чл. 112, ал. 1 от ЗДДС – фактура, известие към фактура или протокол, а с друг първичен счетоводен документ, отговарящ на изискванията на Закона за счетоводството, поради което същият няма да намери отражение в дневниците за покупки и продажби на общината.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »